top of page

פטור ממס רכישה לצורכי ילד נכה:

 נדל"ן  | התחדשות עירונית (תמ"א 38) | מיסוי מקרקעין | תכנון ובנייה

הורים לילד נכה שהוכר כבעל 100% נכות ע"י המוסד לביטוח לאומי זכאים לבקש פטור חלקי ממס רכישה בשמו. מדובר בפטור הזהה כמעט במאפייניו לפטור הניתן לנכה לפי תקנה 11 לתקנות מס הרכישה (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974, אולם ישנם מס' שינויים כמו למשל בגובה הנכות. קבלת הפטור מקנה להורי הילד לנצל את אחד מבין שני הפטורים ממס הרכישה אותם זכאי הילד לקבל, ובלבד שנתקבל אישור בית המשפט לענייני משפחה לאישור השימוש בפטור, וכן יתר האישורים המתבקשים על ידי מיסוי מקרקעין.

תחילה, הפטור הוסדר באמצעות הנחיית היועמ"ש אשר הורתה לרשות המיסים להקנות את הפטור הניתן לנכה ממס רכישה גם להוריו של ילד נכה, ובלבד שנתקבל אישור מבית המשפט לענייני משפחה המאשר כי רכישת הדירה נדרשת בשל צרכיו המיוחדים של הקטין לעומת הדירה בה גרים כיום ההורים והקטין.

לאחר קבלת אישור בית המשפט לענייני משפחה על הורי הקטין לשלוח בקשה מתאימה למיסוי מקרקעין בצירוף פסק הדין מבית המשפט לענייני משפחה המאשר את השימוש בפטור לקטין, ובנוסף לפרט את כיצד המעבר משרת את צרכיו המיוחדים של הקטין. לאחר קבלת האישור מהמטה המרכזי של מיסוי מקרקעין יש לבצע עדכון של הפטור אצל פקיד השומה האזורי. מדרגות מס הרכישה בפטור לילד נכה זהים לאלו הניתנים בפטור לנכה כמפורט בתקנה 11 לתקנות מס הרכישה, כך:

  1. עד לגובה הקבוע בפטור לדירת מגורים יחידה לא ישולם מס רכישה.
  2. על ההפרש ביין גובה הפטור הנ"ל ועד ל- 2,500,000 ₪ יוטל מס רכישה בגובה 0.5%.

  3. מעל לסכום של 2,500,000 ₪ יוטל מס רכישה בשיעור 0.5%.

בעבור בקשה לשימוש בפטור לילד נכה למי שזוהי דירה נוספת בעבורו, ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% משווי הדירה. גם במקרה זה הפטור יינתן עד פעמיים.  

לנוחותכם, מצורפים הכישורים הבאים:

  1. טופס 2973: טופס בקשה לפטור ממס רכישה לנכה/ילד נכה.

  2. קישור לאתר של "כל זכות": הנחות במס רכישה לנכים.

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
bottom of page