top of page

עקרון התא המשפחתי - בני זוג (וילדיהם) כמוכר אחד:

 נדל"ן  | התחדשות עירונית (תמ"א 38) | מיסוי מקרקעין | תכנון ובנייה

מהו עקרון התא המשפחתי?

 

חוק מיסוי מקרקעין נועד לתת מענה לשאלות כלכליות שעולות מעסקאות נדל"ן, ובכך למנוע ככול הניתן פריצות המאפשרות תכנוני מס שלדעת המחוקק אינם לגיטימיים. עקרון התא המשפחתי הוא אחד מבין העקרונות הללו, כך שבאמצעות הסתכלות על כל התא המשפחתי כישות אחת מבקש המחוקק למנוע תכוני מס.

עיקרון התא המשפחתי מכפיף את כל בני המשפחה עד גיל 18, כולל בני הזוג וכל ילדיהם, וכן ילדים שעברו את גיל 18 ועדיין גרים בבית התא המשפחתי. כלומר, כאשר לצורך העניין אחד מבני הזוג מוכר או רוכש דירת מגורים, רואים לעניין העסקה את בן הזוג השני כאילו הוא ביצע אותה, וכן את ילדיו.

כך למשל, דירה הרשומה על שם אחד מבין בני הזוג תיחשב לעניין מיסוי מקרקעין כדירתו גם של בן הזוג השני. בנוסף, גם העברה ללא תמורה לידי אחד מילדי בן הזוג שטרם מלאו לו 18 שנה תיחשב עדיין כדירה הנמצאת בבעלות התא המשפחתי. כך למשל ילד (קטין) אשר קיבל מהוריו דירה במתנה (העברה ללא תמורה) יתחיל את תקופת הצינון בטרם מכירת הדירה מהיום בו מלאו לו 18 שנים.

עם זאת, ישנם חריגים לעקרון התא המשפחתי הכוללים, בין היתר:

  1. פיצול נכסי התא המשפחתי בין בני זוג שחתמו על הסכם ממון.

  2. פיצול נכסי התא המשפחתי בגין דירת מגורים שנרכשה לפני הנישואים.

  3. פיצול נכסים בין זוג נשוי החי בנפרד (פרודים).

  4. יובהר כי ישנן דוגמאות נוספות, אך אלו העיקריות.

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38

© כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לערוך, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול במאמר זה.

 טלפון: 0509-9-24-24-4      דוא"ל: kfirhy.law@gmail.com 

bottom of page