תכנון ובניה

מתוך קבוצת פייסבוק המנוהלת על ידנו: שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38 

16/04/2019

עו"ד כפיר חיון

זהירות! הסכמי מכר רבים אינם מתאימים למאפייניה של העסקה ואינם מסדירים באופן נכון את החובות והזכויות של הצדדים. פערים אלו נכונים ביחס לקביעת מועד מסירה וגם ביחס לטעויות שהתגלו ביחס לשטחה של הדירה, טעויו...

20/01/2019

עו"ד כפיר חיון

במצב שקדם לתיקון לחוק המקרקעין, סעיף 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קבע שזכות הבעלות חולשת לא רק השטח שנמצא על פני הקרקע, אלא גם על זה שנמצא מתחתיו ואף מעליו. אולם...

10/03/2018

מבוא:

היטל השבחה נועד להביא לשיתוף וחלוקה בין הבעלים של המקרקעין ולבין הציבור בגין הרווח שנוצר מתכנית משביחה וכן לחלק את נטל הוצאות התכנון שהשביחו את המקרקעין. משכך, התכליות שאותן היטל ההשבחה מבקש להשי...

17/02/2018

עד לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה עמדו לרשות מוסדות התכנון ורשויות התביעה פחות כלים והגדרות צרות יותר להטלת אחריות פלילית בגין עבירות בניה - גורמים שהקשו על ההתמודדות עם תופעת עבירות הבניה. בשל כך, נעש...

17/02/2018

בשנותיה הראשונות של המדינה הוראות חוק התכנון והבניה כמעט ולא נאכפו. אולם, בשונה מאז, כיום שוררת הסכמה בדבר החשיבות שבאכיפת הוראות החוק, וזאת לצד הסכמה בצורך לנקוט בהליכים שונים לפי חומרת העבירה. בהתאם...

14/02/2018

הסדר מותנה מוגדר בפסקי דין רבים כאמצעי להגדלת ארגז הכלים הנמצא בידי רשויות התביעה, כך שבעזרתו  ניתן יהיה להתאים את הענישה וההליך הפלילי לחומרת העבירה ונסיבותיה. לרשויות התביעה יש שיקול דעת רחב באם לסג...

09/02/2018

חוק התכנון והבניה קובע את תקופת ההתיישנות על (מרבית) עבירות הבניה ל- 5 שנים בלבד, אך במקביל לכך מעניק לרשויות המקומיות ולמוסדות התכנון כלים להתמודד עם התיישנותן של העבירות. כפי שיובהר בהמשך, הכלים נוע...

06/02/2018

הוראות חוק התכנון והבניה שלהן תחולה פלילית כפופות ומפורשות (בחלקים הרלוונטיים) בהתאם לעקרונות הדין הפלילי, לרבות כפיפות לטענת ההתיישנות הלקוחה מדיני העונשין (חוק ההתיישנות ליתר דיוק). מכיוון שעבירות ל...

03/02/2018

הכשרת חריגות בניה מאפשרת למי שביצע עבירות בניה להימנע מהחזרת המצב לקדמתו באמצעות הריסת החלק שנבנה בניגוד או ללא היתר. עם זאת, מכיוון שבשנים האחרונות הולכת ומתחזקת ההערכה כי יש לטפל בחומרה בעבירות בניה...

23/12/2017

עו"ד כפיר חיון

בנייה ללא היתר בנייה או שימוש חורג בניגוד להיתר שניתן מהווים עבירה על חוק התכנון והבניה שהינה בעלת תחולה פלילית. כיוון שמדובר בעבירה מסוג אחריות קפידה בה על התביעה להוכיח רק את היסוד העובדתי (ללא כל י...

18/12/2017

עו"ד כפיר חיון

ניתן לסווג עבירות בנייה ל- 2 שלבים. שלב ראשון - ביצוע עבודות הטעונות היתר מבלי שניתן לכך היתר, כלומר ביצוע העבודות שלא ניתן להן אישור מאת מוסד התכנון הנדרש. אולם, בתום העבודות לא מבוצעת עוד עבירה של ב...

16/12/2017

עו"ד כפיר חיון

חוק התכנון והבניה מטיל אחריות פלילית על מבצעי עבירות תכנון ובניה, כך שמספיק ביצוע חריגת בנייה כגון מספר מ"ר בודדים או ביצוע פעולה תכנונית כמו הקמת פרגולה שלא כדין. בגין ביצוע עבירה על חוק התכנון והבני...

09/12/2017

עו"ד כפיר חיון

סעיפים רבים בהסכמי לרכישת דירה מקבלן/יזם מבקשים להסדיר את מכלול החובות והזכויות שבין הצדדים, וכן את הפעולות שכל צד נדרש לבצע או להימנע מהן. בהתאם לכך סעיפים רבים בהסכם מסדירים את חלוקת הזכויות ברכוש ה...

09/12/2017

עו"ד כפיר חיון

לזכויות הבנייה נודעת חשיבות רבה לאור התועלת הכלכלית שניתן להפיק מהן וכן מהפעולות התכנוניות שניתן להפיק מהן. בהתאם לכך, בהסכמי מכר רבים ישנה התייחסות לזכויות הבנייה אגב שיוך הזכויות בהן, העברתן והשימוש...

04/12/2017

עו"ד כפיר חיון

חוק התכנון והבניה כולל הוראות תכנוניות, מדרג (היררכיה) בין תכניות, הסדרת נושאים פרוצדורליים וכן סנקציות פליליות בגין עבירה על אילו מבין הוראותיו המחייבות של חוק התכנון והבניה. את המגבלות המוטלות מכח ה...

Please reload

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com