top of page

עסקה למכירת דירה שנרכשה מיזם על ידי הרוכש

רכישת דירה מיזם / קבלן

 

ככלל, יש להגדיר עסקה לפי מאפייניה ובהתאם לפעולות שמבוצעות במסגרתה. בהתאם לכך, עסקה בה נמכרת דירת שנרכשה מקבלן (כלומר: מי שרכש את הדירה מהקבלן הופך למוכר), אך הדירה טרם נמסרה לידי הרוכש וטרם התקבל לגביה טופס 4 או לחלופין טרם נרשמו זכויות הבעלות על שם הרוכש (אלא רק הערת אזהרה) מוגדרת כעסקה בעלת מאפיינים ייחודיים אשר מחייבת התייחסות שונה מזו של עסקה יד 2 רגילה או מזו של רכישת דירה מקבלן.

אם כך, מדובר למעשה בעסקה שמאפייניה וייחודיותה נגזרים ממספר שלבים ומאפיינים. תחילה, בשלב הראשון, העסקה מושפעת מהסכם המכר שנחתם בין הקבלן / יזם לבין רוכש הדירה (להלן: "העסקה הראשונה").

 

בהמשך, בשלב השני, יש לנסח הסכם מכר שיסדיר את הנושאים המשפטיים, הקניינים, החוזיים וכו' שרלוונטיים לצדדים לעסקה, קרי בין מי שרכש את הדירה מהקבלן (הרוכש מהקבלן) לבין מי שרוכש ממנו את הדירה (הרוכש החדש) (להלן: "העסקה השנייה" או " עסקת ההמשך"). נהוג לכנות את הצדדים בעסקה השנייה גם כמעביר ונעבר או מוכר משנה ורוכש משנה.

ההתמקדות (למעלה) בהסכמי המכר בלבד כגורם משפיע (ללא אזכור של גורמים נוספים) נובעת מכך שהסכם מכר צריך לכלול בתוכו, להגדיר ולתחם את כל הזכויות, החובות והתנאים החוזיים שרלוונטיים לצדדים. כך למשל, הסכם המכר צריך להגדיר את התנאים לנטילת משכנתא, התייחסות באשר לרישום הזכויות הבעלות על שם הרוכש (האחרון), לקבוע מועד מסירה, הסדרת תיקון הליקויים שיתגלו בדירה לאחר מסירת הדירה, להתייחס למצבה של הדירה, לצור מנגנון להסבה של הערבויות במקרה הצורך ועוד רשימה ארוכה של נושאים לא פחות חשובים.

מכירת דירה שנרכשה מיזם
246x0w.jpg
שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38

050-99-24-24-4

בנוסף, הערכות נכונה לקראת עסקה מחייבת את הצדדים לבצע את כל הפעולות וההנחיות שרלוונטיות ביחס לכל עסקה רגילה, וכן בדיקות שרלוונטיות למאפיינים פרטניים כמו ברכישת דירה בפרויקט תמ"א 38, אשר ניתן לגביהן פירוט במאמרים שלהלן:

  1. מדריך מלא ומקיף לרכישת דירה מקבלן.

  2. 10 הפעולות שכל רוכש דירה נדרש לבצע לפני רכישת דירה.

  3. רכישת דירה על הנייר המדריך המלא.

  4. המסגרת הנורמטיבית שחלה על הסכמי המכר.

  5. מאמר מסכם ומתומצת לרכישת דירה מקבלן.

  6. רכישת דירה מקבלן בפרויקט תמ"א 38.

  7. סיכום למאמר בעניין רכישת דירה בפרויקט תמ"א 38.

  8. רכישת דירה מקבלן בפרויקט שטרם קיבל היתר.

  9. מכירה דירה שנרכשה מקבלן (מאמר זה).

כפי שצוין במאמרנו הקודמים, על עסקה למכירת דירה שנרכשה מקבלן על ידי המוכר עצמו חלים כל הכללים, החוקים וההנחיות של עסקה רגילה לרכישת דירה מקבלן (בשינויים המתבקשים), ואילו הדגשים הנוספים שרלוונטיים בשל ייחודו של פרויקט התמ"א מצטרפים לכך.

כמי שפועל באופן רציף ואינטנסיבי בתחום הנדל"ן, ובייצוג רוכשי דירות, הצורך בידע, ניסיון ומקצועיות ברור ומיושם – ואכן כל המיומנויות שצברתי במהלך תפקידי כיועץ משפטי של חברה יזמית ידועה ומובילה בתחום הנדל"ן שמוכרת מאות דירות בשנה בפרויקטים שונים שמבוצעים על ידה מעניקים ללקוחותיי יתרון מובהק במהלך ניהול המשא ומתן.

מאפייני העסקה

מאפיינים מיוחדים של העסקה:

 

ההתמקדות (למעלה) בהסכמי המכר בלבד כגורם משפיע (ללא אזכור של גורמים נוספים) נובעת מכך שהסכם מכר צריך לכלול בתוכו, להגדיר ולתחם את כל הזכויות, החובות והתנאים החוזיים שרלוונטיים לצדדים.

 

כך למשל, הסכמי המכר לעיל צריכים להגדיר את התנאים לנטילת משכנתא, לכלול התייחסות באשר לרישום הזכויות הבעלות על שם הרוכש (האחרון), לקבוע מועד מסירה, הסדרת תיקון הליקויים שיתגלו לאחר מסירת הדירה, למצבה של הדירה, להסבת ערבויות במקרה הצורך ועוד רשימה ארוכה של נושאים לא פחות חשובים.

כמובן, שהפעולות שיש להסדיר בהסכמי המכר או לחלופין ההתייחסות החוזית שתינתן להן ישתנו לפי המועד למסירת הדירה נמכרת, מצב הפרויקט, רישום הבית המשותף, מצבה של הדירה וסוג העסקה שנחתמה בין צדדי המשנה הנ"ל.

 

לדוגמה, הסכם המכר של העסקה השנייה יכלול התייחסות שונה (בין הרוכש מהקבלן לבין הרוכש החדש) להתחייבויות הצדדים ביחס למצבה הפיסי של דירה שבנייתה הושלמה ושנמסרה כבר לבעליה לעומת דירה שבנייתה טרם החלה.

בדומה לכך, תינתן התייחסות שונה בהסכמי המכר ביחס למועד מסירה של דירה בפרויקט שהתקבל לגביו טופס 4 ובו הדירות כבר נמסרו לידי בעליהן לבין פרויקטים שבנייתם טרם הושלמה. מנגד, יזמים ידרשו אישורים ומסמכים שונים עם מדובר בהסכם מכר יד 2 רגיל לבין העברה ללא תמורה בין קרובים.

ייצוג בהסכמי מכר שבהם נמכרת דירה על ידי מי שרכש אותה קודם לכן מקבלן מחייב שליטה, הבנה ובקיאות בעסקאות לרכישת דירה מקבלן שנצטברו בעקבות ניסיון פרקטי ומוכח, וכן יישום של גישות תיאורטיות ומעשיות כאחד תוך כדי ליווי עסקאות.

במשרדנו, אשר מייצג יזמים רבים נצבר ניסיון מעשי רב שנוצר תוך כדי ליווי של עשרות ואף מאות הסכמי מכר לרכישת דירה מקבלן. היות שחלק מסוים מאותם רוכשי דירות מכר את דירתו לפני שבניית הפרויקט הושלמה או לפני שהושלם רישום הבית המשותף, חל הצורך לפעול על פי המנגנון שנקבע בהסכמי המכר במקרים אלו ושהגדיר את התנאים לקבלת הסכמתו של היזם לעסקה השנייה. כל עסקה שאושרה ולוותה על ידנו נעשתה תוך התאמה למאפיינים הנוכחיים של שוק הנדל"ן, השינויים שחלו בפסיקה ולפי תיקוני חקיקה שבוצעו מעת לעת. כל זאת, הוביל לבסוף ליצירת מנגנון משוכלל שנותן מענה לכל הנושאים שנובעים מעסקת ההמשך בין מוכר המשנה לבין רוכש המשנה.

בנוסף, לפעולות שעלינו לבצע לאור מאפייניה הייחודיים של העסקה, חל הצורך לבצע את הבדיקות הרגילות בעת רכישת דירה מקבלן או ברכישת דירה בפרויקט תמ"א 38 וכו'

דגשים לפני כניסה למו"מ מחייב

הסבר לשוני ולייחודיות של העסקה:

שוני וייחודיות של העסקה

כפי שצוין לעיל, מכירת דירה שנרכשה מקבלן על ידי רוכש דירה בפרויקט (ולא על ידי הקבלן עצמו), נחשבת לעסקה בעלת מאפיינים מיוחדים.

 

כך למשל, עסקה זו שונה במאפייניה מעסקה יד 2 מכיוון שבמרבית המקרים בנייתה של הדירה הנמכרת טרם הושלמה, הזכויות בלשכת רישום המקרקעין טרם נרשמו, לא התקבל טופס 4 הנחוץ לאכלוס הדירות, וזאת עוד לפני שהתייחסנו לסוג הבטוחה שתינתן לרוכש.

 

על כן, הסכם המכר שייחתם בין המעביר (המוכר) לבין הנעבר (הרוכש) חייב לכלול התייחסות למאפייניה הייחודים של העסקה, בקבלת הסכמתו של היזם, לאישור משכנתא לנעבר במידת הצורך, לסוג הבטוחה שתינתן, רישום הזכויות בלשכת הרישום, הצמדות וכו'.

לדוגמא, שלא כמו בהסכמי מכר יד 2 סטנדרטיים, בעסקה בה נמכרת דירה שנרכשה מקבלן, יש לקבוע מנגנון לפיו רישום הזכויות ייעשה על ידי ובאחריות היזם ולא על המוכר, ומסיבה זו צריך שהסכמת היזם למכירת הדירה תכלול התחייבות גם לרישום הזכויות על שם הנעבר.

הסדרת נושא רישום הזכויות יחד עם נושאים נוספים מחייב ניהול נכון של השלב הטרום חוזי, מיצוי המשא ומתן ועריכת הסכם מכר שייתן מענה למאפייניה של העסקה. ניהול נכון של השלבים לקראת החתימה על הסכם מכר וניסוחו, מחייב שליטה, בקיאות ומיומנות בייצוג רוכשי דירות מקבלן.

כמו כן, על עו"ד המייצג לדעת מהם המסמכים והאישורים שנהוג ומקובל להמציא ליזמים כדי לקבל את אישורם, אילו פעולות ופניות מקדמיות עלינו לבצע, וכן כיצד הסכם המכר יקבע את האחריות של כל אחד מהצדדים, לרבות זו של היזם.

לעניין זה, התעלמות מדרישות היזם עשויה להסתיים במקרה הטוב במפח נפש גדול לכל אחד מהצדדים לעסקה, ובמקרה הפחות הטוב בנזקים כלכליים לא מבוטלים אשר עשויים להוביל לשורה תביעות הדדיות ולחלופי טענות בדבר הפרות יסודיות של הסכם המכר על ידי כל אחד מהצדדים.

 

כמובן, שמלבד הנזקים שבעטיים הוגשו התביעות גם לניהול הליכים המשפטיים טומנים בחובם הוצאות כספיות לא מבוטלות.

 

לכן, מומלץ ואף רצוי לבצע את כל הבדיקות המקדמיות לפני שמתקדמים בעסקה לפני ועוברים משלב ההתעניינות לשלב המשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר, ובוודאי לפני שהסכם המכר עצמו נחתם.

גורם נוסף שמקנה לאותן עסקאות ייחודיות ושונות נובע מכך שרוכש המשנה נכנס בנעליו של מוכר המשנה על כל המשתמע מכך, ובייחוד באשר להחלת הוראותיו של הסכם המכר שנוסח על ידי הקבלן על רוכש המשנה.

 

הצורך לצור רצף חוזי שיחול גם על רוכשי דירות חדשים בפרויקט ברורה, שכן כדי שהיזם יוכל לבצע תיקוני תקופת בדק בכל אחת מהדירות בפרויקט חל הצורך שהסכמי המכר שנחתמו עמו יחולו על כל שרשרת העסקאות המאוחרות.

 

עם זאת, לצד אותן הוראות שבצדן יש היגיון ותועלת, ישנן הוראות שמשרתות אך ורק את מטרותיו של היזם כמו איסור על הגשת התנגדויות.

חלוקת אחריות בהסכם המכר

הצורך בקבלת הסכמתו של היזם ועמידה בתנאים שנקבעו לכך:

מרבית הסכמי המכר לרכישת דירה מקבלן כוללים רשימה של דרישות, אישורים ומסמכים אשר עמידה בהם מהווה תנאי סף לצורך קבלת אישורו של היזם להעברת הזכויות ולמכירת הדירה על ידי הרוכש עצמו.

 

ללא קבלת אישורו של היזם, לעסקה העתידית שתחתם לא יהיה תוקף או משמעות מבחינת היזם על כל המשתמע מכך, לרבות: העדר אחריות להסבת ערבויות, רישום הערת אזהרה ו- רישום זכויות על שם הרוכש החדש. מלבד זאת, סביר להניח שאי מילוי של הוראות סעיפים אלו בהסכם המכר יחשבו כהפרה יסודית של הסכם המכר.

 

קבלת הסכמתו של היזם אינה חשובה אך ורק למי שרכש את הדירה ישירות מהיזם, אלא גם לרוכש החדש. שכן, וכפי שצוין במספר מאמרים שנכתבו באתר, עסקה במקרקעין מסתיימת עם רישומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), אחרת בהעדר רישום הרוכש יישאר עם זכויות חוזיות בלבד.

 

לכן, ועל מנת להבטיח את זכויותיו, על הרוכש לוודא כי מתקבלת הסכמת היזם להעברת הזכויות, וכן התחייבות לרישום הזכויות על שם הרוכש החדש. לעניין זה, גם הבנק המממן של הרוכש החדש ייחס חשיבות רבה למועד בו תירשם משכנתא על שמו.

 

בנוסף, ייתכן כי, בהמשך הרוכש החדש יהיה מעוניין אף הוא למכור את הדירה ולקבל את הסכמת היזם לצורך כך. אולם, בהעדר אישור לעסקה הקודמת סביר להניח שהוא לא יקבל אישור לעסקה החדשה.

 

נכון להיום, כל יזם קובע בהסכם המכר את התנאים לקבלת אישורו, אולם קיימות מספר דרישות שכיחות, ובהן: המצאת הסכמי המכר שנחתמו בעסקה השנייה, קבלת עותק של הדיווח למיסוי מקרקעין וקבלת אישורי מסים לעסקה, קבלת אישור עירייה מאת הרשות המקומית בדבר העדר חובות, חתימה על הרוכש החדש על הסכמי מכר ו/או כתבי הסכמה שונים, ייפויי כח נוטריוני וכו'.

קבלת אישורו של היזם
תיקון ליקויים ואי התאמות

תיקון ליקויים, אי התאמות וחריגות בנייה:

דרך שכיחה לתיאור עסקה לרכישת דירה מקבלן נעשית בעזרת הכינוי "רכישת דירה על הנייר". ביטוי שממחיש בצורה מטאפורית דירה שבנייתה טרם החלה או הושלמה, ושאת מרבית הפרטים לגביה, כמו גם הזכויות הנרכשות, ניתן למצוא על הנייר.

מאפיין בולט של עסקאות אלו נובע מחוסר הוודאות לגבי מצבה הפיסי של הדירה, מצב מתקניה, תשתיותיה, אביזריה, ובתוך שכך גם לליקויים ואי התאמות שעשויים להתגלות.

 

משכך, ובשל היותה של חוסר הוודאות מאפיין בולט בעסקה, יש לעגן בהסכמי המכר הוראות ברורות שיסירו מעל המוכר אחריות למצבה הפיסי, ליקויים ואי התאמות של הדירה ושיחילו על הרוכש החדש את הוראות חוק המכר דירות ביחס לתיקון ליקויים.

 

זכרו, הסכמי המכר, והגדרת ההתחייבויות והזכויות במסגרתם, מהווים למעשה חלוקת סיכונים בין הצדדים ותיאום ציפיות. מצבה של הדירה נחשב כנושא מהותי מבחינת הרוכש כשם שהתשלום (התמורה) חשוב למוכר (שכן, הדירה היא למעשה התמורה בעבור התשלום).

ניתן ללמוד עד כמה חשוב להתאים את הסכם המכר למאפייניה של העסקה, ועד כמה מהותית היא ההבחנה בין התחייבויות שקיומן מבוצע על ידי היזם לבין כאלו שלא, מתוך פסק דין שהטיל על מוכר משנה את האחריות לאיחור במסירת הדירה שנבנתה על ידי קבלן.

 

עיון מאותו פסק הדין העלה שמוכר משנה נקב במועד המסירה החוזי לו היזם התחייב בהסכם המכר, אולם היזם איחר במסירת הדירה, ורוכש המשנה תבע לבסוף בגין הנזקים והפרה יסודית את מוכר המשנה.

 

ניתוח של ההסכם העלה שהצדדים שגאו בכך שלא קבעו מנגנון גמיש למסירת הדירה שנותן מענה למקרה שכיח של איחור במסירת הדירה על ידי יזם, לא החילו את חובותיו של היזם כלפי מוכר המשנה על רוכש המשנה ולא שינו את סעיפי הפיצוי אשר נהוג ומקובל להטמיע בהסכמי מכר יד שנייה שגרתיים.

 

במקרים אחרים, הובאו לפתחם של בתי המשפט מקרים בהם יזמים התחמקו מלתקן ליקויים ואי התאמות שהתגלו בדירה לאחר המסירה, ואף טענו בחוסר היגיון כי הם אינם אחראים כלפי רוכשי משנה שחתמו על הסכמי מכר מול אלו שרכשו דירה מהיזם.

 

מיותר לציין שבתי המשפט דחו את טענותיו של היזם ונמקו זאת מתוך עקרון המחאת החובות והזכויות בחוק החוזים, והן מכח חוק המכר דירות שמטיל על היזם אחריות גם כלפי רוכש משנה. אולם, קריאה של מספר פסקי דין מגלה שבתי המשפט מייחסים חשיבות גם להוראות בהסכמי המכר שנחתמו בין מוכר המשנה לרוכש המשנה אשר מעבירו בתוכן גם את הזכות לביצוע תיקוני תקופת הבדק על ידי היזם.

סירוב מצד היזם לתקן ליקויים

הסבת ערבויות ורישום הערת אזהרה:

הסבת ערבות ורישום ה"א
ייעוץ משפטי לפני חתימה על בקשת רכישה

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38

 

חוק המכר דירות הבטחת השקעות מחייב את כל מי שנכנס בגדרו של המונח "מוכר" לספק לרוכש דירה את אחת מחמשת בטוחות חוק המכר דירות הקבועות בחוק.

 

התחייבות זו, נועדה להבטיח את הזכויות והכספים שהרוכש שילם בעבור הדירה, להוות רשת הגנת מפני ניצול לרעה או בעת קריסה (חדלות פירעון) של היזם.

 

ביצוע הפעולות הרלוונטיות להסבת הבטוחות, וכן מעקב אחר השלמת ביצוען, מהווה תנאי הכרחי ובסיסי להבטחת זכויות הקונה.

 

בהתאם כלך, במסגרת הבירור רצוי לבדוק מהי סוג הבטוחה שניתנה בפרויקט, האם יש צפי להסבתה עד למועד מסירת הדירה, מתי ניתן לרשום הערת אזהרה וכו'.

בנוסף לכך, על הסכמי המכר לכלול התייחסות גם לנושאים נוספים, ובהם: מועד מסירה, מצב הדירה, חריגות בנייה, שינויים מאוחרים או שינויים שכבר בוצעו, הצגת תכניות, הצמדות, הגבלת הוצאות משפטיות, הסרת שעבודים שנרשמו בעקבות משכנתא שנטל המוכר שרכש את הדירה, המצאת מכתבי החרגה וכיו"ב.

כך למשל, במקרים רבים, רוכשי דירות נתקלים בסירוב מצד בנקים לאשר להם משכנתא לדירות מגורים שנמצאות בבניינים שנבנו ללא היתר, עם חריגות בנייה או לחלופין במצב בו חסרים תשריטים ומסמכי בית משותף.

בדיקת נושאים נוספים
246x0w.jpg
חברה משכנת ואישור זכויות

חברה משכנת ואישור זכויות:

מהי חברה משכנת?

החל ממועד החתימה על הסכם המכר ועד לרישום הזכויות על שם הרוכש בלשכת רישום המקרקעין, אין למעשה גוף או גורם שאחראים לרישום הזכויות, על ריכוז העסקאות שנעשו ביחס לאותו פרויקט או מקרקעין, שניתן לבדוק באמצעותו על קיומן של עסקאות נוגדות או שעבודים, וכן מקור לקבלת פרטים בדבר מצבה של הדירה, תיאורה, פרטיה, וקבלת מצב עדכני לגבי מצבה הזכויות שבה.

 

הסיבה שבגינה אין מרשם סטטוטורי (מרשם שפעילותו מוסדרת בחקיקה) שאוסף את המידע הרלוונטי לעסקאות שבוצעו במקרקעין עליהם ניצב הפרויקט ושאפשר מכוחו להקנות תוקף קנייני (להבדיל מחוזי) נעוצה בכך שעד לרישום או לתיקון צו הבית המשותף לא הבשילו התנאים לרישום אותן עסקאות בלשכת רישום המקרקעין.

 

בקצרה, יצוין כי, תנאי לרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין הוא תיקון או רישום צו הבית משותף, חלוקת המגרש (הקרקע) לתתי חלקות ושיוכן לדירות שבפרויקט, כך שכל דירה מהווה יחידה רישומית נפרדת ומושא קנייני נפרד. כדי לבצע את הרישום יש לאשר את מסמכי הבית המשותף אצל המפקחת על הבתים המשותפים ואצל גורמים נוספים שלבסוף כל אישוריהם נבדקים אצל המפקחת. כחלק מהליך האישור אצל המפקחת יש להמציא תשריט עדכני של הבניין לאחר השלמת הבנייה, תקנון בית משותף וצו בית משותף.

מכירת דירה שנרכשה מקבלן / יזם

לכן, ועד שיבשילו התנאים לרישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, היזם נדרש להקים חברה משכנת בה יבוצע רישום זמני עד שיושלם רישום הבית המשותף, וכן להמציא טופס אישור זכויות לפי דרישה של בעלי הזכויות ביחס לאותה דירה.

 

מדובר בטופס בו נמצא פירוט לגבי בעלי הזכויות בנכס, שיעור זכויותיהם, תיאורה של הדירה והצמדותיה ועוד מספר פרטים מהותיים.

 

עם זאת, יובהר כי, אין להסתפק ברישום הזכויות אצל החברה המשכנת, אלא יש לוודא כי נמצאים בידי היזם כל המסמכים הדרושים לרישום או לתיקון הבית המשותף, ושיש בכוונתו לעשות כן בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק המכר דירות.

עם הסכם המכר נחתם לאחר שהתקבל לגבי הפרויקט טופס 4, ולאחר שהדירה נמסרה לידי מוכר המשנה, אנו נברר מהו סטאטוס הרישום של הבית המשותף.

 

גם בעניין זה, רוכשי דירות שרישום הבית המשותף לא הושלם או למצער התעכב במשך חודשים או שנים הגישו תביעות כנגד היזמים ודרשו פיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם ולירידת הערך שנלוות לכך.

טופס אישור זכויות

העדר רישום של צו הבית המשותף, מהווה הסבר נוסף מדוע עסקה לרכישת דירה ממי שקנה דירה מקבלן או מיזם נבדלת, שונה ומובחנת מעסקה יד 2 רגילה. שכן, עד שלא יושלם רישום צו הבית המשותף לא יהיה מקור נורמטיבי שמגדיר וקובע את מערכת החובות והזכויות בין בעלי הדירות לבין עצמם.

 

חשיבותה של מסגרת זו מתחדד כאשר נמצאים בבניין נכסים בעלי ייעודים שונים כמו דירות מגורים, אגפים, חנויות, חניות, שטחים מסחריים, מסעדות וכו'.

 

במקרה שנדון בפני בית המשפט המחוזי עלתה דרישתו של יזם לתקן למפרע את תקנון הבית המשותף ולהתיר למסעדות שהוקמו בקומות הראשונות של הבניין לעשות שימוש בפירי המעליות שמרשתים את האגפים שמשמשים למגורים בלבד.

 

לפי עובדות המקרה, עולה כי בין הצדדים התנהלו מספר הליכים שכללו ערעורים עד בית המשפט העליון, ניהול הליכים בפני ועדות ערר לתכנון ובניה וכן בפני המפקחת על הבתים המשותפים.

 

בסיכומו של דבר דרישתו של היזם נדחתה, אך החשיבות של ביצוע בדיקות מקדמיות לא רק ביחס ליכולתו של היזם לרשום את צו הבית המשותף, אלא גם לתנאים שיעוגנו במסגרתו מובעת במלוא עוזה.

כפיר חיון, עו"ד | מקרקעין - נדל"ן

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי בכל דרך וצורה

© כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לערוך, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול במאמר זה.

צור קשר

קביעת פגישת ייעוץ:

כעורכי דין המוצר אותו אנו מספקים הוא שירות אשר ניתן ללקוחותינו באמצעות ידע רב, מקצועיות, איכות וניסיון מוכח שנצברו במשרדנו בליווי מספר רב של עסקאות. כמשרד עוסק באופן ייחודי וממוקד בתחום המקרקעין על רבדיו השונים אנו מרכזים בעבורכם את כל הפתרונות והידע הנחוצים לכם לאורך כל שלביה של עסקה במקרקעין - כשכל זאת עומד לרשותכם כבר מהרגע הראשון לאחר פנייתכם למשרדנו אשר נמשך בנוסף על פני מספר פגישות אותן אנו עורכים עם לקוחותינו ועד לסיום הטיפול.

את ניסיונו הרב רכשנו באמצעות פעילות ענפה ואינטנסיבית בתחום המקרקעין אשר כוללת ליווי של יזמים בפרויקטים מגוונים החל מהשלבים הראשונים ועד לסיומם. היקף פעילותינו, תדירות העסקאות המלוות על ידינו (כל פרויקט כולל בדרך כלל עשרות עסקאות למכירת דירות) יוצרים למשרדנו רצף אשר משמר את הידע שנצבר  ואת התאמתם לנושאים שבאמת חשובים ללקוחותינו לפני עסקה במקרקעין ולאחריה. כך למשל, ביכולתכם להתרשם מניסיוננו במאמר שקראתם זה עתה אשר משקף מכלול סוגיות ונושאים הנובעים מאיחור במסירת דירה, אולם מדובר רק בחלק קטן מהידע אותו אנו מעבירים ללקוחותינו.

במאמר שנכתב לעיל הושקעו זמן, ידע ומשאבים רבים מתוך מטרה לשתף את הידע שנצבר במשרדנו עם ציבור הרחב, מטרתנו זו מושגת בעזרת מספר אמצעים הכוללים ניהול קבוצת whatsapp ו- facebook הכוללות מאות משתתפים פעילים. אנו מאמינים כי הכוונה נכונה ומתן ייעוץ וליווי משפטי מקצועי על ידי עורך דין מקרקעין הבקיא בתחום וביעל ידע רב בתחום המקרקעין משרת את מטרותיכם ואת רצונכם לשפר את תנאי העסקה ולעבור אותה ללא הפתעות.

ניסיונו המוכח בתחום המקרקעין עומד לרשותכם בכל עת, כך שהנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ וליווי משפטי בעת מכירת דירתכם.

הצטרפו לקבוצה בתחום הנדל"ן

לעדכונים נוספים הצטרפו לקבוצות פייסבוק ו- whatsapp "שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
bottom of page