top of page

פטור לנכה ולעולה חדש ממס רכישה:

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38

 

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974 מסדירות את הפטורים הניתנים לנכה ולעולה חדש (למען הנוחות ייקראו שני הפטורים ביחד: "פטור לנכה") מהן עולה כי יוטל מס הרכישה בשיעור של 0.5% על רוכש דירה אשר עומד בהגדרות ובהוראות שנקבעו בתקנות. ככלל, שיעור מס הרכישה משתנה לפי סיווג העסקה, כשלצורך העניין בגין רכישת דירת מגורים יחידה יחושב המס לפי מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה, ואילו בעבור דירת מגורים נוספת יחושב המס לפי מדרגות דירת מגורים רגילה (נוספת). לפיכך, לצד שיעורי מס הרכישה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין נוסף "פטור לנכה" המקנה פטור חלקי ממס רכישה.

 

אם כן, מהם התנאים לפטור/הנחה לנכה ממס רכישה?

לפי תקנה 11 לתקנות מס הרכישה נכה מוגדר כך:
  • נכה מכוח חוק רדיפת הנאצים, תאונות עבודה, משותק, קטוע יד או רגל, תאונת דרכים בעל נכות לצמיתות בשיעור 50% לפחות.

  • נכה בעל נכות כללית הכוללת דרגת אי כושר בשיעור 75% לפחות.
  • נכה בשיעור של 100% או 90% לפחות מחמת פגיעה במס' איברים.

  • עיוור

פטור ממס רכישה לנכה ולעולה חדש ניתן פעמיים, כשברכישת זכות במקרקעין במשותף בין בני זוג יינתן הפטור גם לבן הזוג השני או לרוכשים במשותף שנישאו בתוך 12 חודשים מיום הרכישה. לצורך קבלת הפטור יהיה על המבקש להוכיח בפני מיסוי מקרקעין כי תנאי הפטור מתקיימים לגביו, וכי הדירה הנרכשת תשמש למגוריו בפועל. לכן, חשוב מאוד לבדוק כי המבקש עומד בכל התנאים שנקבעו בתקנות מס הרכישה. שיעורי מס הרכישה יחושבו לפי מדרגות מס הרכישה שנקבעו בתקנות ובחוק מיסוי מקרקעין, כמפורט להלן:

לרוכש הזכאי לפטור חלקי וזוהי דירתו היחידה:

  1. עד לגובה הקבוע בפטור לדירת מגורים יחידה לא ישולם מס.

  2. על ההפרש ביין גובה הפטור הנ"ל ועד ל- 2,500,000 ₪ יוטל מס רכישה בגובה 0.5%.

  3. מעל לסכום של 2,500,000 ₪ יוטל מס רכישה בשיעור 0.5%.

לרוכש הזכאי לפטור חלקי ללא מדרגות דירת מגורים יחידה:

ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% משווי הזכות הנרכשת.

את הבקשה לקבלת פטור לנכה יש להגיש בעת הדיווח על רכישת הדירה, כשבמסגרת זו יש להשיג את אישורם של מס' גורמים במיסוי מקרקעין אשר אחראים על אישור הפטור למבקש. עד לאישור או דחיית הבקשה לפטור לנכה - השומה אשר הוצאה בגין העסקה תוקפא (למעט הסכום לתשלום שאינו שנוי במחלוקת), ורק לאחר שיתקבל האישור מכל הגורמים תינתן שומה סופית. משכך, רצוי לבחור בעורך דין מתחום הנדל"ן בעל ידע ובקיאות במיסוי מקרקעין. במקרים מסוימים ניתן לבקש פטור לנכה אף לאחר הדיווח הראשוני על העסקה במסגרת בקשה לתיקון שומה או לפי הליכים נוספים המעוגנים בחוק מיסוי מקרקעין. 

פטור לילד נכה מוגדר כ- הטבה לילד הנכה עצמו, כך שאם הוריו של הילד מבקשים את הפטור בשמו בהיותו קטין, כאפוטרופוסים מטעמו, עליהם לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה, וכן את אישור הגורמים השונים במיסוי מקרקעין.

מהם התנאים לפטור/הנחה לעולה חדש ממס רכישה?

עולה מוגדר בתקנה 12 לתקנות מס הרכישה כמי שרכש דירה בשנה שקדמה לעלייתו ארצה או ב- 7 לאחר מכן זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% עד לסכום של 1,463,035 ₪, ומעל לסכום זה 5% על יתרת שווי הנכס הנרכש. במידה והזכות נרכשת במשותף עם בן זוג או שהרוכשים נישאו שנה ממועד הרכישה, אז שניהם יזכו לפטור ממס רכישה, ובלבד שהשימוש בפטור ייעשה פעם אחת בלבד לדירת מגורים ופעם אחת בלבד לבית עסק.

נכללים בקטגוריה של עולה חדש מי שבידו אשרת עולה חדש, תעודת עולה, אשרה או רשיון לתושבות ארעית. יש לשים לב כי שיעורי הפטור משתנים בהתאם לזכות הנרכשת (מגרש, דירה, חנות וכיו"ב). על מנת לקבל את הפטור החלקי יש להוכיח  כי מבקש הפטור עומד בתנאים, לרבות היותו עולה ולכך שהדירה הנרכשת תשמש למגוריו בפועל.

כמו כן, ראוי לשים לב כי ייתכנו מקרים בהם שווי הזכות הנמכרת וניצול הפטור לא יהיו אפקטיבי, בייחוד כאשר מדובר ברכישת דירת מגורים שמדרגות מס הרכישה בגינה נמוכות מ- 5%.

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי. מומלץ ורצוי לפנות לעו"ד לפני ביצוע הפעולות הנ"ל לצורך קבלת ייעוץ פרטני. יש להתעדכן בשיעורי מס הרכישה ובתיקוני החוק השונים מעת לעת לפי העדכון של רשות המיסים (מיסוי מקרקעין).

לקריאה נוספת

מדריך דע את זכויותיך וחובותיך מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין 2016 (עמ' 49)

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2017/1 בעניין פטור לנכה ממס רכישה

טיפ נדל"ן מעו"ד כפיר חיון: כעורך דין בתחום מיסוי מקרקעין קיימת חובה לבדוק את כל התנאים המקנים לקונה זכאות לפטור מס רכישה מנכה עוד לפני שעורכים את הסכם המכר.

© כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לערוך, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול במאמר זה.

bottom of page