ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מה לעשות אם השוכר לא מפנה את המושכר לאחר שתקופת השכירות הסתיימה?


בסיום תקופת השכירות על השוכר לפנות את הנכס כשהוא ריק מכל אדם ופנוי מכל חפץ (למעט אלו של המשכיר). במרבית המקרים, מועד הסיום של תקופת השכירות יהיה ידוע מראש, אך ייתכנו מקרים בהם לא יהיה מועד קובע לסיום תקופת השכירות או לחלופין שתקופת השכירות תקוצר בשל סעיף "יציאה" המאפשר להביא את השכירות לסיומה לפני המועד שנקבע בהסכם.

בהתאם לכך, עולה השאלה מה קורה במקרים בהם השוכר לא מפנה את הנכס בזמן? מה ניתן לעשות במקרים כאלו במיוחד כשוכרים חלופיים צריכים להיכנס? וכן מהם הפיצויים להם זכאי המשכיר בגין האיחור בפינוי הנכס?

איחור בפינוי דירה על ידי שוכר

חוזה שכירות סטנדרטי צריך לכלול את הפיצוי שיוטל על שוכר שלא יפנה את המושכר בזמן, כך שבגין כל יום ישולם סכום הגבוהה בעשרות אחוזים מהסכום היומי שהיה משולם בעבור כל יום (באופן יחסי) בתקופת השכירות. עם זאת, ניתן לתבוע נזקים נוספים שנגרמו בשל הוראות נוספות החלות על הצדדים מכח דיני החוזים, דיני עשיית עושר ולא במשפט ודיני הנזיקין.

וביתר פירוט, בגין כל יום איחור ניתן לתבוע את התשלום שהיה מתקבל בעבור דמי שימוש ראויים, ובכך לדרוש את התשלום שהיה מתקבל לו הדירה הייתה מושכרת לאחר. עוד ניתן לדרוש את ההוצאות בגין ארנונה, חשמל, מים, גז וכיו"ב. בנוסף, ניתן לתבוע את הנזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת ההסכם – כמו למשל נזקים שנגרמו מעיכוב בהכנסת שוכר חלופי, עלויות פינוי, הוצאות משפטיות, תקופת התארגנות נוספת להשכרת המושכר וכיו"ב.

כך למשל, בהליך תא (ת"א) 63642-12-12 עודד לוין נ' אילן שר, נקבע כי פיצוי מוסכם שנקבע בגין כל יום איחור הגבוהה פי 3 מדמי השכירות אינו סביר וכי יש לערוך אומדן מחדש לגובה הפיצוי שנקבע ע"י הצדדים. כן נקבע כי ייתנו פיצויים בגין הליכים משפטיים בקשר לתביעה וכן בקשר לפינוי המושכר (כיוון שדובר בהליכים נפרדים נדחתה בקשת התובעים להגדיל את הסכום שיושב).

עוד נקבע במסגרת פסק הדין כי הגדרה גורפת בחוזה השכירות של כל הפרות שתהיה כהפרה יסודית אינה סבירה, וכן כי ציון לצד כל סעיף כי הפרתו תהווה הפרה יסודית תיחשב כלא סבירה. סכום פיצוי מוסכם שאינו משקף את גובה הנזק שניתן היה לצפות על ידי הצדדים יחושב מחדש על דרך האומדנה.

בנוסף, ייתכנו מקרים בהם מועד סיום השכירות לא יהיה חד משמעי או לחלופין שיהיו נושאים השנויים במחלוקת. בכל מקרה, רצוי לנהוג במשנה זהירות לפני ביצוע פעולות, ובייחוד להימנע מפינוי בכל של השוכר ללא צו של בית משפט.

בדומה לכך, במאמר אחר שנכתב בעניין פינוי שוכר ללא צו בית משפט (מכח הוראה חוזית שעוגנה בהסכם) נקבע כי מדובר בפעולה כוחנית ולא חוקית אשר עשויה להוביל לאלימות ולפגיעה בסדר הציבורי. הואיל וכך, נקבע כי המשכיר בעשותו כן הפר את הסכם השכירות, ולכן עליו לשלם פיצוי לשוכר שפונה בכח.

כמו כן, במאמר אחר שכתבנו ציינו כי אין לנתק את השוכר משירותים חיוניים כמו מים, חשמל, גז וכיו"ב (ובכלל וכאמור לעיל מומלץ שלא לנקוט בפעולות חד צדדיות), שכן גם פעולה זו נחשבת לסעד עצמי ולפעולה חד צדדית אשר נדחה מתפרש כצעד לא לגיטימי בערכאות משפטיות.

#חוזהשכירות #הפרתהסכם #פינוישוכר #פינוימושכר

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com