ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

איחור במסירת דירה מקבלן: התנגדות לדחייה ארוכה מדי עקב ביצוע שינויים


רוכשי דירות רבים נאלצים להתמודד מול דרישות מצד יזמים / קבלנים לדחיית מועד מסירת החזקה בדירה לידיהם בעקבות שינויים שנעשו בדירה לפי בקשתם. במרבית המקרים, המקור הנורמטיבי לכך מעוגן בהסכם המכר אשר מותיר את שיקול הדעת לגבי דחיית המסירה ומשך העיכוב בידי המוכר, כלומר היזם או הקבלן. אולם, עיקר המחלוקת עולה לנוכח העיתוי בו מופעל שיקול הדעת – קרי, בשלב בו המוכר מאחר במסירת הדירה, כך שלמעשה דחיית המסירה נועדה לצמצם את תקופת האיחור ואת גובה הפיצוי שיינתן בגין האיחור במסירת הדירה.

למאמר מקיף בעניין פיצויים בגין איחור במסירת דירה מקבלן - לחצו כאן.

למאמר מקיף בעניין ליקויי בנייה ותיקוני תקופת הבדק - לחצו כאן

מרבית הסכמי המכר לרכישת דירה מקבלן מאופיינים בפערי כוחות בין הצדדים ובמתן שיקול דעת רחב למוכר. לכן, נקל לראות מדוע גם במקרה שלפנינו, דחיית מועד המסירה עקב ביצוע שינויים, ישנה העדפה ברורה לטובת המוכר בניסוח סעיפי ההסכם המאפשרים את דחיית את מועד המסירה באופן אוטומטי ב- 90 יום בגין ביצוע שינויים או לחלופין בכל פרק זמן אחר שיראה בעיניו סביר. אולם, לצד סעיפים אלו עולה השאלה האם הדחייה עולה בקנה אחד עם הוראותיו של חוק המכר (דירות).

לעומת שיקול הדעת הרחב המוקנה ליזם מכח הסכם המכר ניצב חוק המכר (דירות) אשר נועד לאזן בין פערי הכוחות הקיימים בין מוכרים לבין רוכשי דירות, וכן להסדיר כשלי שוק אשר מונעים התנהלות תקינה ואשר פוגעים בערכים שהוכרו על פי החוק כחשובים, לרבות, אך לא רק, מועד מסירת הדירה לידי הקונים.

לפיכך, עולה השאלה כיצד יש לאזן, אם בכלל, בין פערי הכוחות המתוארים לעיל לבין מטרותיו והוראותיו המחייבות של חוק המכר (דירות), ובכך למעשה לקבוע סייגים להסכמות חוזיות בדבר דחיית מועד המסירה?

בסדרת פסקי דין בהן נדונו תוקפן של ההסכמות החוזיות הדוחות את מועד מסירת הדירה נעשתה הפרדה על ידי בית המשפט בין הסכמות חוזיות אשר קובעות באופן ברור ומפורש כי מועד המסירה יידחה בשל ביצוע שינויים לבין הסכמות חוזיות אשר מהוות מעין תניית פטור מחבות בגין תשלום פיצוי בשל איחור במסירת הדירה.

במה דברים אלו אמורים?

בפסק דין שניתן בהליך רע"א 6605/15 ‏אילנה שמש נ' ספייס בניה ויזמות בע"מ (להלן: "פס"ד שמש") נדונו עובדות המקרה אשר יתוארו בקצרה כך. בין הצדדים לעיל נחתם הסכם מכר אשר כלל סעיף המקנה למוכרת – הנתבעת, חב' ספייס יזמות בע"מ, את האפשרות לדחות באופן אוטומטי את מועד המסירה ב- 60 יום בגין שינויים שיבוצעו לבקשת הרוכשים בדירה.

בהמשך, מתואר בפסק הדין כי הרוכשים ביקשו לבצע בדירה מספר שינויים לעומת מצבה על פי המפרט הטכני ותוכניות המכר שצורפו לדירה. אולם בין הצדדים לא נחתם כתב הסכמה לדחיית מועד מסירת הדירה וכן לא הוסכם על מועד ספציפי לדחיית המסירה, אלא שהנתבעת דרשה את דחיית מועד המסירה בהסתמך על הסכם המכר המאפשר לה לדחות את המסירה ב- 60 ימים נוספים.

למאמר בעניין - "לא רק דחיית המסירה - מי אחראי לתקן ליקויים שנגרמו עקב ביצוע שינויים בדירה?" - לחצו כאן.

במקרה זה, בית המשפט דחה את טענת הנתבעת לפיה מועד המסירה ידחה לנוכח אותה הסכמה חוזית המעוגנת בהסכם המכר, שכן מדובר בתניית פטור שנועדה למנוע מהנתבעת לשלם פיצוי בגין איחור במסירת הדירה בחלוף המועד שאליו התחייבה בהסכם המכר. לכן, נקבע כי במקרה זה התנאי החוזי שעליו הסתמכה הנתבעת אינו מאפשר לדחות את מועד המסירה. אולם, נקבע בנוסף כי יתכנו מקרים בהם מועד המסירה ידחה כדין, ובלבד שמדובר בדחייה מפורשת וברורה שנקבעה בין הצדדים מראש.

ומה בנוגע למקרים בהם כן נחתם כתב הסכמה?

בפס"ד שמש צוין, באמרת אגב, כי אין מניעה לדחות את מועד המסירה כל עוד הדבר נעשה בהסכמת הצדדים, ובלבד שצוין באופן מפורש וברור מועד המסירה הנדחה. כן צוין כי אין מניעה לציין בכתב ההסכמה כי מועד המסירה יידחה במספר מסוים של ימים, שכן מלאכת החישוב במקרה זה פשוטה.

ואולם, בפסק דין שניתן בתיק תק (ראשל"צ) 5619-06-17‏ ‏עוזי כהן נ' צרפתי שמעון גפן בע"מ, נדרש בית המשפט להכריע שאלת תוקפו של כתב הסכמה לדחיית מועד מסירת הדירה אשר נחתם מספר חודשים לאחר הסכם המכר.

לפי עובדות המקרה עולה כי בין הצדדים נחתם הסכם מכר ביחס לדירה בבניין הנבנה על ידי הנתבעת, כשבמסגרת זו ניתנה לנתבעת האפשרות לדחות את מועד המסירה ב- 60 יום בגין ביצוע שינויים. יש לציין כי, במעמד החתימה על הסכם המכר צורפה תכנית שינויים מטעם הרוכשים, אך בהמשך ביקשו התובעים לבצע שינויים נוספים שלא נכללו בתכנית השינויים.

עוד עולה מעובדות המקרה כי הנתבעת לא הסתפקה בהסכמה החוזית לדחיית מועד המסירה, אלא שהיא החתימה על התובעים על כתב הסכמה נפרד ומאוחר להסכם המכר בו צוין מפורשות כי מועד המסירה יידחה ב- 60 יום נוספים בגין השינויים שהתבקשו.

לטענת התובעים, השינויים הנוספים שהתבקשו על ידם הם שינויים מינוריים אשר אינם מצדיקים את דחיית מסירה הדירה לידיהם, ובתוך שאינם מצדיקים את צמצום תקופת האיחור במסירת הדירה. כן העלו התובעים טענות ביחס לחוסר תום לבה של הנתבעת עת ביקשה מהם לחתום על כתב ההסכמה. מנגד, הנתבעת טענה כי יש לדחות את מועד המסירה מכיוון שמדובר בשינויים שהתבקשו בשלב מאוחר של הבנייה אשר הצריכו הקצאת כח אדם, משאבים וזמן לצורך כך.

תחילה, בית המשפט סקר את המסגרת הנורמטיבית החלה על המקרה שלפנינו, ובתוך שכך הבדיל בין הלכת שמש לעיל שעסקה בתניית פטור לבין המקרה שלפנינו בו מדובר בהסכמה חוזית מאוחרת. בנוסף, בית המשפט התייחס לתופעת פערי הכוחות אשר ידועה מזה זמן רב, וכן להשפעתה על אופן קבלת ההחלטות מצד הקונים. לנוכח זאת, צוין בפסק הדין כי חתימת הרוכשים על כתב הסכמה לדחיית מועד מסירת הדירה אינה חזות הכל, ועל כן ייתכן כי בית המשפט יתערב במקרים בהם תקופת הדחייה אינה פרופורציונלית ביחס להיקף השינויים שנעשו בדירה.

כחלק מהשיקולים שערך בית המשפט נלקחו בחשבון היקף השינויים שהתבקשו על ידי התובעים, מועד בקשתם והסכמת הצדדים לדחיית מועד המסירה. מנגד, נבחנה השפעת השינויים על הנתבעת ועל העיכוב שנגרם בהשלמת הבנייה בעטיים. עם זאת, במקרה דנן ההתערבות מצד בית המשפט נעשתה משיקולים אחרים ומכח מסגרת נורמטיבית שונה מזו שבהלכת שמש.

משכך, הוחלט בסופו של דבר כי לאחר בחינת טענות הצדדים יש לקבוע את תקופת הדחייה לפי 30 יום, וזאת במקום 60 יום שצוינו בכתב ההסכמה.

כעורכי דין המוצר אותו אנו מספקים הוא שירות אשר ניתן ללקוחותינו באמצעות ידע רב, מקצועיות, איכות וניסיון מוכח שנצברו במשרדנו בליווי של רוכשי דירות מקבלן אשר דירתם נמסרה להם באיחור. כמשרד העוסק באופן ייחודי וממוקד בתחום המקרקעין על רבדיו השונים אנו מרכזים בעבורכם את כל הפתרונות והידע הנחוצים לכם לאורך כל שלביה של עסקה במקרקעין - כשכל זאת עומד לרשותכם כבר מהרגע הראשון לאחר פנייתכם למשרדנו אשר נמשך בנוסף על פני מספר פגישות אותן אנו עורכים עם לקוחותינו ועד לסיום הטיפול.

למאמרים נוספים בנושאי נדל"ן - מקרקעין לחצו כאן

את ניסיונו הרב רכשנו באמצעות פעילות ענפה ואינטנסיבית בתחום המקרקעין אשר כוללת ליווי של יזמים בפרויקטים מגוונים החל מהשלבים הראשונים ועד לסיומם. היקף פעילותינו, תדירות העסקאות המלוות על ידינו (כל פרויקט כולל בדרך כלל עשרות עסקאות למכירת דירות) יוצרים למשרדנו פעילות רצופה אשר משמרת את הידע שנצבר אצלנו ואת התאמתנו לנושאים שבאמת חשובים ללקוחותינו לפני עסקה במקרקעין ולאחריה. כך למשל, ביכולתכם להתרשם מניסיוננו במאמר שקראתם זה עתה אשר משקף מכלול סוגיות ונושאים הנובעים מאיחור במסירת דירה, אולם מדובר רק בחלק קטן מהידע אותו אנו מעבירים ללקוחותינו.

​​

ניסיונו המוכח בתחום המקרקעין עומד לרשותכם בכל עת, כך שהנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ וליווי משפטי בעת מכירת דירתכם.

#עודנדלן #נדלןמקרקעין #פיצויבגיןאיחורבמסירתדירת #רכישתדירהמקבלן

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com