ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

התנגדות מאוחרת: כך בוטלה תכנית שפורסמה שלא כדין


להתנגדות נודעת חשיבות רבה באשר להגנה על זכויותיהם של בעלי הזכויות העשויים להיפגע מאישור הפרויקט, על ניהולו התקין של הליך תכנוני ועל הדמוקרטיזציה של ההליכים באמצעות מוסד ההתנגדויות. תנאי ראשון לצורך קיומו של הליך התנגדות תקין נובע מפרסום התכניות שאישורן עומד על הפרק לפי הוראות הדין, אחרת מבלי שהציבור יתוודע ויעודכן בדבר הכוונה להפקיד ולאשר תכנית לא יהיה ניתן לומר כי ניתנה לו האפשרות להשמיע את קולו.

מהי התנגדות לתכנית:

כבר לפי הכותרת ניתן ללמוד כי יש לסווג את ההתנגדות בהתאם לפעולה התכנונית המבוקשת. כך למשל, יש הבדל בין התנגדות בקשר לאישור תכנית לבין התנגדות בבקשה לאישור הקלה או לשימוש חורג. בהתאם לכך, יש גם הבדלים בפרסום בין תכנית שהופקדה לאישור לבין פרסום בקשה להקלה. אולם, למרות ההבדל בין ההליכים לאישור הפעולות התכנוניות בכל אחת מהן הליך הפרסום מהווה תנאי בסיסי וראשוני לקיום הליך התנגדות תקין.

בהליך התנגדות אנו מאפשרים לציבור שעתיד להיפגע מאישור התכנית להביע את קולו ואת נימוקיו לדחיית התכנית. לכן, ובשל חשיבותו של הפרסום נקבע במקרים רבים כי פרסום שלא כדין מוביל לביטולה של התכנית או של הבקשה שאישורה התבקש, כך שלאחר ביטולה התכנית / הבקשה יוחזרו לשלבי האישור הראשונים. במקרה של תכנית השלב הראשון הינו שלב ההפקדה, כך שיש למעשה לחזור על כל השלבים התכנוניים מהתחלה. בנוסף, ייתכן כי במקרים מסוימים יבוטל אפילו היתר בנייה שניתן לתחילת ביצוע העבודות, אם כי במקרים אלו שיחשבו למאוחרים יחסית יישקלו שיקולים נוספים.

כיצד יש לפרסם תכנית?

סעיף 89 לחוק התכנון והבניה קובע כי תכנית שהופקדה תפורסם בשני עיתונים כפי שנקבעו בהוראות החוק וברשומות על ידי מוסד התכנון שהחליט על הפקדת התכנית בתוך 15 יום מהמועד בו הוחלט על הפקדת התכנית לפרסום. בנוסף, יש לפרסם את התכנית במשרדי הרשות המקומית בצורה פומבית.


כמו כן, לפי סעיף 89א. לחוק התכנון והבניה על מגיש הבקשה להציב על חשבונו שלט בכניסה למקרקעין. מגיש הבקשה ישלח / יפרסם הודעות לבעלי זכויות במגרשים סמוכים אשר עתידים להיפגע.

את אופן פרסום ההודעות והצבת השלטים יש לבצע בהתאם לתקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק), תשס"ד-2004.

אם כן, ולנוכח חשיבותו של מוסד ההתנגדות - במקרים בהם הפרסום לא ייעשה לפי הוראות חוק התכנון ובניה ותקנותיו יהיה ניתן לראות זאת כפגיעה משמעותית בזכות ההתנגדות אשר עלולה להוביל לביטולה של תכנית שאושרה.

בהליך עת"מ (י-ם) 57713-11-16‏ ‏ נציגות הבית המשותף רחוב יפו 153 ירושלים נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ‏ירושלים, נדונה שאלת תוקפה של תכנית אשר אושרה חרף העובדה כי פרסומה נעשה שלא כדין ובניגוד להנחיות הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.

לפי סיפור המקרה מדובר בתכנית שהוגשה בשכונת מחנה יהודה בירושלים במסגרתה נתבקשו תוספת קומות לבניית דירות נוספות, הפיכת מחסנים שנבנו לדירות מגורים ועוד פעולות תכנוניות נוספות. התכנית הופקדה לפרסום לאחר שניתנה המלצתה של הוועדה המקומית להפקדת התכנית, כשלצורך כך הוחלט כי על מגיש הבקשה יהיה למסור הודעה אישית לכל אחד מבעלי הזכויות בבניינים הסמוכים לתכנית.

מעיון בפסק הדין ניתן לראות כי נדונו מספר מחלוקות בנוגע לאופן הפרסום, הכוללים אי הצבת שלטים כמתבקש וכן בדבר שליחת הודעה לכל אחד מבעלי הדירות הסמוכים. ביחס להצבת שלטים נקבע כי תצהיריהם והודאתם של כלל בעלי הדירות במקרקעין הסמוכים לפיהן לא ניטלו או הוצבו שלטים המציינים כי הופקדה תכנית מלמדים אותנו שנפל פגם ביחס לכך. כן נקבע כי מגיש הבקשה לא עמד בהנחיות הוועדה המחוזית שקבעה כי יש להמציא הודעה אישית לכל אחד מבעלי הזכויות במקרקעין הסמוכים.

לסיכומו של דבר, נקבע בפסק הדין כי המצאת הודעה לשוכרים הנמצאים במקרקעין הסמוכים או השארת הודאה בדירות ריקות אינה עונה על דרישות חוק התכנון והבניה והתקנות, אלא שיש להמציא את ההודעות לכתובת האחרונה הידועה לרשות המקומית או זו שרשומה במשרד הפנים. שליחת הודעות באופן שרירותי מבלי לוודא שמדובר ביעד המתאים חורגת מהוראות החוק.

לפיכך, נקבע כי בשל אי המצאת הודעות אישיות כנדרש וכן בשל העובדה שלא פורסמה הפקדת התכנית באמצעות שלט כנדרש על האישור להתבטל וכי התכנית תוחזר לשלב ההפקדה - כלומר לשלב הראשוני.

#תכנוןובניה #התנגדות #פרסוםתכנית

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com