top of page

ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

התנגדות מאוחרת: כך בוטלה תכנית שפורסמה שלא כדין


להתנגדות נודעת חשיבות רבה באשר להגנה על זכויותיהם של בעלי הזכויות העשויים להיפגע מאישור הפרויקט, על ניהולו התקין של הליך תכנוני ועל הדמוקרטיזציה של ההליכים באמצעות מוסד ההתנגדויות. תנאי ראשון לצורך קיומו של הליך התנגדות תקין נובע מפרסום התכניות שאישורן עומד על הפרק לפי הוראות הדין, אחרת מבלי שהציבור יתוודע ויעודכן בדבר הכוונה להפקיד ולאשר תכנית לא יהיה ניתן לומר כי ניתנה לו האפשרות להשמיע את קולו.

מהי התנגדות לתכנית:

כבר לפי הכותרת ניתן ללמוד כי יש לסווג את ההתנגדות בהתאם לפעולה התכנונית המבוקשת. כך למשל, יש הבדל בין התנגדות בקשר לאישור תכנית לבין התנגדות בבקשה לאישור הקלה או לשימוש חורג. בהתאם לכך, יש גם הבדלים בפרסום בין תכנית שהופקדה לאישור לבין פרסום בקשה להקלה. אולם, למרות ההבדל בין ההליכים לאישור הפעולות התכנוניות בכל אחת מהן הליך הפרסום מהווה תנאי בסיסי וראשוני לקיום הליך התנגדות תקין.

בהליך התנגדות אנו מאפשרים לציבור שעתיד להיפגע מאישור התכנית להביע את קולו ואת נימוקיו לדחיית התכנית. לכן, ובשל חשיבותו של הפרסום נקבע במקרים רבים כי פרסום שלא כדין מוביל לביטולה של התכנית או של הבקשה שאישורה התבקש, כך שלאחר ביטולה התכנית / הבקשה יוחזרו לשלבי האישור הראשונים. במקרה של תכנית השלב הראשון הינו שלב ההפקדה, כך שיש למעשה לחזור על כל השלבים התכנוניים מהתחלה. בנוסף, ייתכן כי במקרים מסוימים יבוטל אפילו היתר בנייה שניתן לתחילת ביצוע העבודות, אם כי במקרים אלו שיחשבו למאוחרים יחסית יישקלו שיקולים נוספים.

כיצד יש לפרסם תכנית?

סעיף 89 לחוק התכנון והבניה קובע כי תכנית שהופקדה תפורסם בשני עיתונים כפי שנקבעו בהוראות החוק וברשומות על ידי מוסד התכנון שהחליט על הפקדת התכנית בתוך 15 יום מהמועד בו הוחלט על הפקדת התכנית לפרסום. בנוסף, יש לפרסם את התכנית במשרדי הרשות המקומית בצורה פומבית.


כמו כן, לפי סעיף 89א. לחוק התכנון והבניה על מגיש הבקשה להציב על חשבונו שלט בכניסה למקרקעין. מגיש הבקשה ישלח / יפרסם הודעות לבעלי זכויות במגרשים סמוכים אשר עתידים להיפגע.

אם כן, ולנוכח חשיבותו של מוסד ההתנגדות - במקרים בהם הפרסום לא ייעשה לפי הוראות חוק התכנון ובניה ותקנותיו יהיה ניתן לראות זאת כפגיעה משמעותית בזכות ההתנגדות אשר עלולה להוביל לביטולה של תכנית שאושרה.

בהליך עת"מ (י-ם) 57713-11-16‏ ‏ נציגות הבית המשותף רחוב יפו 153 ירושלים נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ‏ירושלים, נדונה שאלת תוקפה של תכנית אשר אושרה חרף העובדה כי פרסומה נעשה שלא כדין ובניגוד להנחיות הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.

לפי סיפור המקרה מדובר בתכנית שהוגשה בשכונת מחנה יהודה בירושלים במסגרתה נתבקשו תוספת קומות לבניית דירות נוספות, הפיכת מחסנים שנבנו לדירות מגורים ועוד פעולות תכנוניות נוספות. התכנית הופקדה לפרסום לאחר שניתנה המלצתה של הוועדה המקומית להפקדת התכנית, כשלצורך כך הוחלט כי על מגיש הבקשה יהיה למסור הודעה אישית לכל אחד מבעלי הזכויות בבניינים הסמוכים לתכנית.

מעיון בפסק הדין ניתן לראות כי נדונו מספר מחלוקות בנוגע לאופן הפרסום, הכוללים אי הצבת שלטים כמתבקש וכן בדבר שליחת הודעה לכל אחד מבעלי הדירות הסמוכים. ביחס להצבת שלטים נקבע כי תצהיריהם והודאתם של כלל בעלי הדירות במקרקעין הסמוכים לפיהן לא ניטלו או הוצבו שלטים המציינים כי הופקדה תכנית מלמדים אותנו שנפל פגם ביחס לכך. כן נקבע כי מגיש הבקשה לא עמד בהנחיות הוועדה המחוזית שקבעה כי יש להמציא הודעה אישית לכל אחד מבעלי הזכויות במקרקעין הסמוכים.

לסיכומו של דבר, נקבע בפסק הדין כי המצאת הודעה לשוכרים הנמצאים במקרקעין הסמוכים או השארת הודאה בדירות ריקות אינה עונה על דרישות חוק התכנון והבניה והתקנות, אלא שיש להמציא את ההודעות לכתובת האחרונה הידועה לרשות המקומית או זו שרשומה במשרד הפנים. שליחת הודעות באופן שרירותי מבלי לוודא שמדובר ביעד המתאים חורגת מהוראות החוק.

לפיכך, נקבע כי בשל אי המצאת הודעות אישיות כנדרש וכן בשל העובדה שלא פורסמה הפקדת התכנית באמצעות שלט כנדרש על האישור להתבטל וכי התכנית תוחזר לשלב ההפקדה - כלומר לשלב הראשוני.

Kommentare


bottom of page