ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מדוע תביעתו של משכיר לפינוי שוכר נדחתה בשל חוסר תום לב ?


חוזה שכירות נועד להסדיר את יחסיהם של הצדדים (משכיר ומשכיר), לרבות כל התחייבויותיהם, זכויותיהם ודרכי קיומם. מיותר לציין, כי להגדרת התחייבויות הצדדים חשיבות רבה בייחוד לאור ההבדלים שיפורטו בהמשך ביחס להגדרתה של הפרת התחייבות כהפרה רגילה או הפרה יסודית של חוזה השכירות. אולם, לצד ההגדרות והמשמעות שיש לכל התחייבויות ישנה חשיבות רבה גם להתנהלות הצדדים ולאופן אכיפת התנאים שנקבעו בהסכם?

במה מדובר, בעת עריכת וניסוח חוזה שכירות (ובכלל כמעט כל חוזה) יש התייחסות להסכמות הצדדים שהושגו תוך כדי משא ומתן וכן לציפיות הצדדים מעצם היותו של חוזה צופה פני עתיד. בתוך שכך, ועל מנת לתת משמעות למסגרת החוזית - אנו מגדירים האם הפרה של התחייבות מהתחייבויותיו של מי מהצדדים תהא הפרה יסודית, ואם כן מהי הסנקציה שתהיה בגין הפרה זו.

מהי הפרה יסודית?

הפרה של התחייבות תיחשב להפרה יסודית במידה והצדדים להסכם הגדירו אותה כהפרה יסודית או לחלופין לפי מבחן אובייקטיבי שהוגדר בבתי המשפט לפיו בוחנים האם אדם סביר היה נקשר בהסכם לו היה יודע כי ההפרה תבוצע.

בכל הסכם ישנן הפרות רגילות והפרות מהותיות הנחשבות כהפרות יסודיות, ובהתאם לכך רצון של כל אחד מהצדדים להסכם לקבל הגנה יתרה בגין הפרה שנחשבת הפרה יסודית. ככלל, הסעד העיקרי ש

דחיית תביעת משכיר לפינוי מושכר

הפרה יסודית מקנה לצד שנפגע מההפרה היא היכולת להביא את ההסכם לסיומו ללא התראה מוקדמת ולתבוע את פינוי המושכר, וכן סעדים נוספים כמו פיצוי מוסכם וכו'.

לעומת זאת, בגין הפרה רגילה על הצד הנפגע לשלוח מכתב לפני הביטול ולתת לצד המפר הזדמנות לתקן את ההפרה, כך שההתנהלות במקרה של הפרה רגילה תהיה ארוכה יותר תוך מתן אפשרות לתיקון ההפרה.

מדוע יש להגדיר הפרה כ- הפרה יסודית בחוזי שכירות?

להתחייבויות של כל אחד מהצדדים יש השפעה על התחייבויות חיצוניות להסכם של הצד השני. כך למשל, אי תשלום התמורה בעבור שכר הדירה עלול לפגוע בהתחייבותו של המשכיר לשלם משכנתא, אי ביצוע חילופי מחזיקים עלול לגרום לייחוס חובות שלא שולמו על מי שאינו מחזיק ומשתמש במושכר וכיו"ב. לכן, במקרה זה נהוג לקבוע סנקציות בגין איחור בימים בודדים וכן להגדיר כי כל איחור לאחר מכן ייחשב להפרה יסודית.

בנוסף, גם ביצוע שינויים במושכר ללא הסכמת המשכיר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך, לשנות את הפונקציונליות של המושכר, את התועלת שניתן להפיק ממנו, לגרום לנזקים נוספים או לחלופין לעלויות תיקון נוספות בגין השינויים, עלויות בעקבות עבודות להחזרת המצב לקדמותו וכו'.כיום, חוק שכירות הוגנת נותן מענה לחלק מהנושאים הללו, אבל ככול שברצוננו לעגן הסכמות אחרות השונות מאלו שנקבעו בחוק עלינו לציין זאת באופן מפורש וברור בחוזה השכירות.

בנוסף, יש להגדיר מהם השימושים שיש לבצע במושכר אשר יהיו בהתאם לדין ולתכניות החלות על המקרקעין וכן בהתאם למס שמשולם על ידי המשכיר בגין הכנסות שכר דירה. לכן, ועל מנת למנוע הוצאות נוספות והתנהלות לא זהירה ורשלנית על ידי מי מהצדדים מומלץ לקבוע בהסכם את משקלה, משמעותה וחומרתה של כל הפרה וכן את הסנקציה הנלוות לכך.

הגדרת הפרה של התחייבות כהפרה יסודית מאפשרת לצד השני לטפל בהפרה באופן יעיל, מהיר וממוקד לעומת הפרה רגילה. כמו כן, עצם הקניית חשיבות ברמה גבוהה יותר ממחישה את החשיבות שעל הצדדים לתת לכך.

כיצד הזכויות העומדות לצד שנפגע בעקבות הפרה יסודית מושפעות לאור התנהלות הצדדים?

מצד אחד, הפרה יסודית מקנה לצד שנפגע את האפשרות לפעול באופן מהיר ללא כל התראה מוקדמת. אולם, מהצד השני יש לנקוט בפעולות אלו במשנה זהירות ובכך להימנע מביצוע של "סעדים עצמיים". לכן, יש לפעול בזהירות לאחר שבוצעו כל הבדיקות כי התקיימו התנאים לכך שההפרה הינה הפרה יסודית.

בנוסף, יש לעשות את השימוש בתום לב, כך שצד שמנע מצד אחד למלא את התחייבויותיו בהסכם או לחלופין לא אפשר לצד המפר לתקן את הפרותיו מסתכן בכך שפעולותיו ייחשבו כחסרות תום לב. כמו כן, הצבת תנאים מיוחדים אשר לאחריהם תינתן הסכמה להפרה עשויה להיראות כאילו הצד שנפגע משלים את ההפרה ואף לא רואה בה כהפרה יסודית, ובלבד שדרישותיו ייענו - כלומר מדובר במיקוח עקב ההפרה.

לעומת זאת, התעלמות מהפרות יסודיות, ובכלל מכל הפרה, עשויה להוות ראיה לכך כי הצד שנפגע אינו רואה בפעול בהפרה שבוצעה כ- "הפרה חמורה" או הפרה יסודית ואף כפעולה שהוא משלים עמה. לכן, גם שיהוי או אי ביצוע פעולה עלול להזיק לצד שנפגע מההפרה.

לכן, מומלץ לפעול באופן זהיר, מבוקר ומבלי לנצל "יתרונות" שעלולים לנבוע בעקבות ההפרה.

בפסק דין שניתן לאחרונה בהליך תא"ח (חד') 30612-11-09‏ ‏ ארנה כרמלי נ' רות וורמוט אשר נדון בפני בית משפט השלום נדרש בית המשפט להכריע לסוגיות שלהלן:

בין הצדדים נחתם הסכם שכירות להשכרת מושכר הכולל 2 מבנים וחצר, וכן אופציה להארכת בתקופה נוספת, וכך לאחר שהשוכרים החליטו לממש את האופציה שניתנה להם התגלו מספר מחלוקות בנושאים הבאים:

  1. שימוש במושכר: השוכרים השתמשו במושכר לצורכי גן ילדים - שימוש שנעשה בניגוד לתכניות ולייעודם של המקרקעין. אולם, לפי הסכם השכירות שימוש זה הותר.

  2. שינוי המושכר: השוכרים ביצעו מספר שינויים במושכר הכוללים שבירה והוזזה של קירות, כששינויים אלו היו בניגוד להוראות ההסכם.

  3. אי תשלום מסים וארנונה: השוכרים נמנעו מלשלם ארנונה במשך מספר חודשים, אך לאחר שקיבלו התראה שילמו את הכל.

  4. ביטוחים: השוכרים לא המציאו את הביטוחים הנדרשים בעבור הדירה.

חרף מכלול טענותיהם הנטענות של המשכירים אשר תבעו את פינויים של השוכרים נקבע כי דין התביעה להידחות, כך שהשוכרים לא יפונו. הסיבה לכך נעוצה בחוסר תום לב משווע מצד המשכירים אשר התנהגותם והתנהלותם שיקפה הסכמה לכל הפרותיהם של השוכרים תמורת תוספת תשלום לשכר הדירה החודשי וכן עריכת שינויים בהסכם השכירות. בנוסף, נקבע כי ביחס לטענות רבות של המשכירים נמצא כי קיים אשם תורם מצדם אשר מנע מהשוכרים לקיים את חיוביהם שהוסרו בהסכם השכירות.

בנוסף, נקבע כי לא כל הפרותיהם של השוכרים מוגדרות כהפרות יסודיות, ולכן לא ניתן לטעון לפינוי השוכרים עקב הפרות אלו מבלי שניתנה להם הזדמנות נאותה לתקן את אותן ההפרות.

לכן, וכפי שניתן לראות לשאלת קיום תנאי השכירות ואכיפת החיובים של הצד השני משמעות רבה.

#פינוישוכר #חוזהשכירות

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com