ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

הנסיבות כן משנות - כך הפחיתו נסיבות מקלות קנס שניתן בגין עבירות בנייה


סעיף 145 לחוק התכנון והבניה קובע כך: "הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה" - ייחשבו לבנייה בניגוד לתנאי היתר בנייה, ומשכך ייחשבו לעבריה על הוראות החוק. לכן, אין תמהה, מדוע הקמת מחסן בתוך גינה השייכת בבניין משותף ללא היתר מהווה עבירת בניה.

למאמר בעניין מדיניות הענישה לחצו כאן

ההגדרה תחולתה הרחבה לעבודות הדרושות היתר כוללת מספר רב של פעולות. כמו כן, לא יכול להיות חולק כי הצבת מחסן קבוע בשטח המוגדר כרכוש משותף בבית משותף גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבניין, מעצים את הקושי שבהסדרת החריגה ומחייב נקיטת פעילות לקבלת היתר להקמת המחסן. לעניין זה מבחינת חוק התכנון והבניה אין הבדל בין אם הקמת המחסן נעשית בתוך שטח פרטי או בשטח משותף של יתר בעלי הדירות, שכן מבחינת מהותית שתי הפעולות טעונות היתר.

בהתאם לכך, אין הבדל מבחינה זו בדבר הצורך לקבלת היתר בעת ביצוע פעולות נוספות כגון סגירת מרפסת, הרחבת השטח המבונה, פיצול דירה (הפעולה לא חוסה תחת החריג של שינוי פנימי) וכו'. עבירות על חוק התכנון והבניה מטילות אחריות פלילית על עושיהן, וכן עונשים המפורטים בפרק י' בחוק התכנון והבניה ו- חוק העונשין. העונשים נעים בין קנסות בסך מאות ואלפי שקלים, ואף קנסות בשווי מוערך של עשרות אלפי שקלים ועד עונשי מאסר בפועל.


נסיבות מקלות בעבירות בנייה

במסגרת מאמרינו הקודמים נדונו הפרמטרים שעל פיהם קובעים את מתחם הענישה, הסיבות לסטייה ממתחם הענישה התומכים בהקלה על העונש או לחלופין בהחמרתו. במסגרת זו נידונו שיקולים התומכים בהקלה על גזר הדין בעקבות קושי שנבע בשל התנהלותם של מוסדות התכנון על הכשרת חריגות הבנייה בדיעבד, ביצוע חיפוש וכניסה לנכס בניגוד לדין.

לקריאת מאמר בעניין שיקולי ענישה לחצו כאן.

בנוסף, ניתן לייחס נסיבות גם להתנהלותו של הנאשם בשל ניהול נכון ויעיל של ההליך על ידו - וכן פעולות נוספות הנחשבות לגורמים מקלים. מנגד, וכפי שניתן לצפות, ייתכנו גם מקרים בהם התנהלותו של הנאשם תהווה שיקול להחמרת הענישה בעקבות הפרת צווים שיפוטיים ביצוע עבירות בנייה למטרות כלכליות - מסחריות וכו'.

בהליך תוב (קצ') 17803-11-14 ועדה מקומית לתכנון קצרין נ' אסתר דהאן, נדונו שיקולי הענישה בהליך שהתנהל אגב עבירות שבוצעו על ידי בני זוג שבנו מחסן והקימו גג רעפים מעליו בגינה השייכת הנמצאת ברכוש המשותף בבית המשותף (כלומר בשטח השייך לכל הבניין). במסגרת ההליך הנאשמים טענו שהבניה בוצעה בשל ליקויי בניה שהתגלו בביתם אשר גרמו לליקויים בטיחותיים ולמפגעים שסיכנו את בריאותם מחדר חשמל הצמוד לדירתם.

עוד ציינו הנאשמים כי הם חסכו לבית משפט ולתביעה זמן רב בשל הודאתם בעובדות - התנהלות שלכשעצמה מהווה נסיבה מקלה - וכן ביקשו להתחשב במצבם הכלכלי והרפואי הרעוע הואיל והכנסותיהם היחידות מגיעות מקצבאות של ביטוח לאומי.

במסגרת גזר הדין נדונו טענותיהם השונות של הנאשמים אשר נדחו כמעט כולן, למעט טענת ניהול ההליך וההתחשבות במצבן הבריאותי והכלכלי של בני הזוג, כך שסכום הקנס שהושת עליהם הופחת.

#תכנוןובניה #מדיניותענישהבגיןחריגותבנייה #חריגותבנייה #עבירותבניה #הסדרמותנה

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com