ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

לא רק ליקויים, יזם שלא רשם בית משותף ישלם פיצויים לרוכשי הדירות


מבוא:

רבים ממי שרכשו דירה מקבלן תוהים לגבי החשיבות של השלמת רישום הבית המשותף, ואפילו רואים בכך כעוד פעולה חסרת חשיבות. מבחינתם, די בכך שהדירות נמסרו לאחר שהתקבל טופס 4 לפרויקט, וכן שליקויי תקופת הבדק תוקנו. מעבר לכך, כל יתר הנושאים מקבלים חשיבות משנית (אם בכלל), וזאת עד אשר מתעוררת החשיבות של רישום הבית המשותף – כאשר רוכשי הדירות מעוניינים למכור את דירתם.

כלל ידוע הוא שעסקה במקרקעין מסתיימת עם רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, כך שעד לאותו מועד מדובר בזכויות חוזיות בלבד (ולא קנייניות). הנוהג כיום הוא שעד למסירת הדירה היזם (או הקבלן) מספק לרוכש הדירה בטוחה בהתאם להוראות חוק המכר דירות שהינה במרבית המקרים הערת אזהרה או ערבות חוק מכר. לאחר מסירת הדירה ועד לרישום הזכויות עם תיקון או רישום צו הבית המשותף תוסב ערבות חוק המכר להערת אזהרה. עד כאן בנוגע לפרקטיקה נהוגה.

אכן, אין מניעה למכור דירה שנרכשה מקבלן גם לפני שהיא נמסרה, ומשכך בוודאי שאין מניעה למכור אותה גם לאחר שהיא נמסרה בהתאם להוראות הדין והוראות הסכם המכר שנחתם. בכל אותו הזמן שהעסקה טרם הסתיימה ברישום רשומה לטובת הרוכש הערת אזהרה שניתן להסב אותה לטובת צד ג', וכן יש רישום זכויות מקביל אצל החברה המשכנת שמנוהלת על ידי היזם (בדרך עו"ד מטעם היזם אחראי על כך).

אם כך, מתי מתעוררת הבעיה?

ידוע שרישום של בית משותף הוא תהליך ארוך שלוקח יותר מיום או יומיים, לכן בשלב הראשון שסמוך למסירת החזקה ההשפעה של העדר הרישום תהיה פחות מורגשת, אם בכלל (בהקשר של הנושא שלפנינו כאשר מובן שזמן הרישום חורג מן המקובל ולא ביחס לפעולות הנוספות שכרוכות במכירת דירה שטרם נרשמה). אולם, אם הרישום לא מתבצע ומושלם בתוך מספר שנים או בכל פרק זמן סביר אחר, וזאת מבלי שתהא לכך כל הצדקה, יהיה קושי למכור את הדירה לרוכש אחר שיהיה מעוניין להבטיח כי זכויותיו החוזיות תהפוכנה לזכויות קנייניות בהמשך.

מהן ההשלכות לכך שהבית המשותף לא נרשם?

  1. קושי ועיכוב במכירת הדירה.

  2. ירידת ערך של הדירה לעומת דירות עם מאפיינים דומים שהרישום הושלם אצלם.

  3. במידה ונלקחה משכנתא למימון העסקה – הפרה אפשרית מול הבנק המממן שטרם הוסבה הערת אזהרה שנרשמה לטובתו בגין התחייבות לרישום משכנתא.

  4. חשיפה לרישום של זכויות נוגדות והערות מגבילות (עיקולים, שעבודים, הערות למיניהן וסוגיהן).

  5. קביעת שווי נמוך של הדירה ע"י השמאי מטעם הבנק הממן של הרוכש.

  6. הגברת הסיכויים לסירוב של הבנק המממן מטעם הרוכש לאשר משכנתא.

  7. יובהר כי, מדובר ברשימה חלקית ולא סופית של סיכונים אפשריים.

מהו רישום הבית המשותף, ומדוע הוא באמת חשוב?

באופן פשוט ורעיוני, ניתן להגדיר את התוצאה הסופית של רישום הבית המשותף כחלוקה של נסח לשכת רישום המקרקעין לתתי חלקות אשר במסגרתה כל יחידה בבניין נרשמת באופן נפרד ועצמאי מיתר היחידות. לפי סעיף 54 לחוק המקרקעין, כל יחידה עצמאית נפרדת בבית המשותף שמכונה תת חלקה מהווה נושא נפרד לעסקאות, לבעלות ולזכויות, כך:

"על אף האמור בסעיף 13 תהא דירה בבית משותף נושא נפרד לבעלות, לזכויות ולעסקאות"

יחד עם רישום תת החלקות ושיוכן לכל אחד מהדירות שקיימות בבניין נרשמת גם תת החלקה של הרכוש המשותף (בדרך כלל תת חלקה מספר 0). לכל אחת מתתי החלקות מוצמד חלקי יחסי ובלתי מסוים מהרכוש המשותף שמהווה חלק בלתי נפרד מהבעלות על הדירה.

בנוסף, בעת רישום הבית המשותף נרשם גם צו הבית המשותף, התקנון (מסוכם או מצוי) ותשריט הבית המשותף. מסמכי הבית המשותף ירשמו רק לאחר שיתקבל אישורה של המפקחת על הבתים המשותפים, אישור שניתן לאחר שבוצעו כל הפעולות מול הגורמים שמהווים תנאי לקבלת אישורה של המפקחת (ביצוע פרצלציה במידת הצורך, קבלת טופס 4 ותעודת גמר, אישור של התשריט, רישום הערות לפי דרישה הרשות המקומית וכיו"ב).

לאור כל זאת, ברור מדוע לא ניתן שלא להפריז בחשיבות של רישום הבית המשותף.

המסגרת הנורמטיבית לרישום הבית המשותף:

המסגרת הנורמטיבית שמחילה על היזם את החובה לרישום בית משותף מעוגנת בראש ובראשונה בחוק המכר (דירות) ובהסכמי המכר שנחתמו בין היזם לבין הרוכשים, בעלי הדירות. הסכמי מכר לרכישת דירה מקבלן / יזם מסדירים בין היתר מגוון רחב של נושאים שכוללים, בין היתר, גם את אופן ומועד רישום זכויות הבעלות בדירה על שם הרוכשים.

כאמור עליל, לרישום הזכויות על שם הקונים נודעת חשיבות רבה על הבטחת זכויותיהם בנכס הנרכש ועל שוויה של הדירה, כך שהעדר רישום או אפילו עיכוב ברישום עלול לפגוע במידה בזכויותיהם ולהקים עילת תביעה.

התחייבותו של המוכר לרישום הזכויות על שם הרוכשים מוסדרת בחוק המכר (דירות), כאשר התחייבות זו נמדדת על פי מבחן התוצאה ולא לפי מידת המאמץ וההשתדלות שהשקיע היזם.

לכן, העדר רישום במועד שנקבע בשל נסיבות שהיזם לא יכל לצפות אותן ואשר לא היו בשליטתו לא מצדיקות את העיכוב ברישום מכיוון שמדובר בסיכון שהוא לקח על עצמו עת התחייב לרשום את זכויות הקונים עד למועד מסוים.

כמו כן, לרישום הזכויות על שם הקונים בלשכת רישום המקרקעין ישנה חשיבות רבה מבחינה קניינית כיוון שעסקה במקרקעין מסתיים עם רישום הזכויות בטאבו. עד לרישום הזכויות כאמור ייחשבו זכויותיהם של רוכשי הדירות כזכויות חוזיות ולא כזכות קניינית במקרקעין.

משכך, ערכן של הדירות ללא רישום הזכויות נפגע הואיל ומדובר בזכויות חוזיות (ראו מאמר בעניין רישום מאוחר של זכויות שכמעט וגרם לגניבת זכויותיהם של היורשים), צורך בביצוע פעולות נוספות לצורך העברת הזכויות, חשש של רוכשים חדשים מפני רכישת דירה שאינה רשומה בטאבו וקשיים במקרים מסוימים לקבלת משכנתא לצורך מימון הדירה על ידי רוכשים עתידיים.

המועד להשלמת רישום הזכויות מוסדר בדרך כלל בהסכמי המכר כשהתחייבויות המוכר עשויות להיות מותנות באירועים מסוימים או לחלופין בקיומן של פעולות מסוימות שלאחריהן תושלם פעולת הרישום. לעתים, התחייבות המוכר לא תהיה מותנת כך שמועד הרישום יספר החל מיום מסירת הדירה לידי הרוכש. בהעדר ציון מועד לרישום יש להשלים את רישום הזכויות בתוך פרק זמן סביר אשר משכו משתנה לפי נסיבות המקרה. כך למשל בפסקי דין מסוימים ניתן לראות כי 7 שנים נחשבות לזמן סביר ואילו במקרים אחרים 4 שנים נחשבו לחריגה מהזמן הסביר.

ההסבר לפער בין המקרים נעוץ, ככול הנראה, בפעולות שביצע היזם ובהשפעתם של גורמים חיצוניים.

בהעדר הוראות הקובעות כי אי רישום הזכויות בתוך זמן סביר ייחשב להפרה יסודית סיווג ההפרה ייעשה לפי הוראות דיני החוזים ולפי נסיבותיו של כל מקרה. יוער כי, לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) נקבע כי הפרה יסודית תיחשב כהפרה שהצד השני שנפגע מההפרה לא היה נקשר בהסכם לו היה מודע לכך, וכן במקרים בהם הפרות מסוימות נקבעו בהסכם כהפרה יסודית. כמו כן, במקרים בהם לא אי רישום הזכויות לא הוגדר כהפרה יסודית המזכה בפיצוי מוסכם יהיה על התובע להוכיח את הנזק שנגרם לו כדי לקבל פיצוי.

בהליך שנדון בבית משפט השלום בתיק תא (ת"א) 48498-01-14 דלית אלקובי נ' ס.י. אבן יזמות בע"מ, נדרשה הכרעה לגבי חובתו של מוכר לפצות את רוכשי הדירות בגין אי השלמת רישום זכיותיהם במועד שנקבע לכך בהסכם המכר. לפי פסק הדין המוכר אינו חייב בפיצוי הרוכשים מכיוון שלא הוכח נזק המעיד על ירידת ערכן של הדירת עקב אי הרישום בטאבו, אלא נהפוך הוא - שוויין של הדירות עלה מאז מסירתן ועד למועד הגשת התביעה. עוד נקבע כי הפרתו של המוכר הינה הפרה רגילה ולא הפרה יסודית, כך שלצד חובת הוכחת הנזק על רוכשי הדירות להודיע למוכר על כוונתם להגיש תביעה ולאפשר לו לתקן את הפרתו.

כמו כן, נקבע כי לרוכשי הדירות ישנו אשם תורם בגין העיכוב בהשלמת רישום הזכויות עקב אי המצאת מלוא המסמכים הנדרשים על ידם לצורך השלמת הרישום. לכן בית המשפט דחה את תביעתו של אחד מבין רוכשי הדירות אשר לגביו נקבע בהסכם פיצוי קבוע מרש בגין אי רישום הזכויות בזמן בשל השתהות מצדו בהמצאת המסמכים.

לעומת זאת, בהליך ע"א 3849/09 הר נשגב השקעות בניה ופיתוח בע"מ נ' ברוך ובר (פורסם בנבו, 06.07.2014), שניתן על ידי בית המשפט העליון נקבע כי יזם שאיחר ברישום הבית המשותף היפר את התחייבויותיו הפרה יסודית. באותו מקרה דובר על איחור שעלה על שנה לעומת המועד שנקבע בהסכם המכר.

#נדלןמקרקעין #רישוםזכויותבטאבו #הסכםמכר #הפרהשלהסכםמכר #בתיםמשותפים #רכישתדירה #רישוםמאוחרשלזכויות #רכישתדירהמקבלן

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com