ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

ביטול טיסה ואותיות קטנות - סוכנות הנסיעות תחזיר חצי מדמי הביטול!

עודכן ב: 28 יול 2018

סעיף 4ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי, עסק חייב לפרסם את מדיניות החזרת המוצרים (טובין) שלו ואת מדיניות ביטול ההתקשרות באופן גלוי הנראה לעין ובלשון ברורה, כשאי עמידה בחובה זו עשויה להשפיע על התחייבויות הצדדים ודרך קיומן. בהתאם לכך, גם כאשר אנו רוכשים כרטיסי טיסה, חבילות נופש, שירותי לינה או שוכרים רכב בחו"ל אנו למעשה חותמים על חוזה אשר מסדיר את השירות שיינתן, תנאיו והעלויות הכרוכות בהפעלתו.

לקריאת מאמר מקיף בעניין פיצויים והטבות בגין ביטול טיסה - לחצו כאן!


אולם, לעיתים בנוסף להסכמות שאותן הסדירו הצדדים בהסכם שנחתם יחולו הוראות נוספות אשר מעוגנות בחוקים שונים, כגון: חוק החוזים, חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים האחידים, חוק שירותי תעופה, חוק התובלה האוירית וכיו"ב. כלומר, בנוסף להוראות ההסכם חלות גם הוראות נוספות מכוח חוקים שונים אשר משפיעות על התחייבויות הצדדים.


השפעתן של הוראות החוק היא רבה, כך שניתן להשלים באמצעותן נושאים שלא קיבלו התייחסות בחוזה שנחתם, ואף למעשה לפתור מחלוקות שלא ניתנה להם התייחסות בחוזה. בנוסף, ישנן הוראות חוק שנקבע שלא ניתן להתנות עליהן, ומשכך הוראות בחוזים שיסתרו את הוראות החוק ייסוגו לעומתן. לכן, ניתן לראות כי להשפעתן של הוראות החוק חשיבות רבה.


דמי ביטול ואותיות קטנות - בית המשפט החזיר 50% מדמי הביטול

בהליך שנדון בפני בית משפט השלום בתיק תא (ת"א) 17747/05 שמרינה תמרה נ' כלל תעופה בע"מ, נדרש בית המשפט להכריע בשאלה צרכנית מובהקת שעלתה בעקבות דמי ביטול שנגבו עקב ביטול הזמנה לחבילת נופש לחו"ל?


לפי עובדות המקרה עלה כי התובעים, בני הזוג שמרינה, הזמינו אצל הנתבעת, חברת פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ (להלן: "חברת פגסוס") זוג כרטיסים לטיול בארה"ב. בעת ההזמנה הנתבעת שמשה כסוכנות נסיעות בהתאם להגדרתה בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012) (להלן: "חוק שירותי התעופה").


כעבור זמן מסוים לאחר ביצוע ההזמנה ו- 39 ימים לפני מועד הטיול, הודיעו התובעים שהם נאלצים לבטל או לדחות את ההזמנה בשל סיבות רפואיות לא צפויות שפקדו אותם. עם זאת, לטענת התובעים, לא הוסבר להם במהלך ביצוע ההזמנה ואף לא בעת הביטול כי הם יידרשו לשלם דמי ביטול בסך של 9,300 ₪, אלא שנאמר להם בעת ביצוע ההזמנה כי ביטול כרוך בתשלום של דמי ביטול בסך 500$ בלבד.


בנוסף, התובעים מלינים על כך שחברת פגסוס לא עדכנה אותם בדבר הצורך לעשות ביטוח מתאים מיד לאחרההזמנה (ולא רק בסמוך לטיסה), כך שהם יהיו זכאים להחזר במקרה של ביטול מנסיבות בריאותיות וכן במקרים נוספים אותם פוליסת הביטוח מזכה.


משכך, עולה השאלה האם בנסיבות המקרה התובעים חייבים בתשלום מלוא דמי הביטול למרות שגובה התשלום לא צוין בפניהם, נספח הביטול לא הובא בפניהם ובמהלך שיחת ההזמנה הוצגו בפניהם נתונים סותרים והפניה רפה לנספח שלא הוצג?


לאור כל האמור לעיל התובעים דורשים פיצוי כולל בסך של כ- 13,000 ₪ אשר כולל השבה של הסכום הגבוהה שנלקח מהם בשל ביטול ההזמנה ועוגמת הנפש.


לטענת התובעים, הנתבעת לא פעלה עפ"י הוראות חוק הגנת הצרכן אשר מחייבות אותה לציין את מדיניות החזרת המוצרים במקום בולט וגלוי לעין. עוד טוענים התובעים כי מניסיונם האישי דמי הביטול אותם גובה הנתבעת הם דרקוניים ולא פרופורציונאליים לשוק, ומשכך הם גם לא עודכנו ביחס לגובה דמי הביטול.


לעומתם, הנתבעת טענה כי מדובר בטיול מאורגן שמתרחש פעמיים בשנה בלבד ושהרישום אליו מתבצע זמן רב מראש, לפעמים גם שנתיים לפני מועד הטיול. דמי הביטול משקפים את עלויות הרישום הרבות לטיול המאורגן, לשיט, כניסה לאתרים, בתי מלון וכיו"ב. עוד טוענת הנתבעת כי התובעים ישבו מול מנהל מטעמה כי פרטי העסקה הוסברה להם, וכן כי הוסבר להם הצורך בביטוח ואף הוצע להם ביטוח ע"י הנתבעת.


בנוסף, הנתבעת העלתה טענות נוספות שלטענתה מצדיקות את דמי הביטול הגבוהים אותם היא גבתה.


בית המשפט קיבל את התביעה ברובה, דחה את טענות הנתבעת וקבע כי הוא נותן אמון ומעדיף את גרסת התובעים. בהתאם לכך, נקבע שעצם העובדה כי התובעים חתמו על כל המסמכים, למעט הנספח שמתייחס לדמי הביטול, מחזק את טענתם כי מידע זה לא הוצג בפניהם.


בנוסף נקבע כי, הנתבעת הפרה את חובתה מכח חוק הגנת הצרכן אשר מחייב אותה להציג מסמכים מהותיים בקשר לעסקה, וכן את מדיניות החזרת הטובין, כך שלמעשה הנתבעת לא עמדה בכל מחויבויותיה מכח הדין.


את המסקנה לעיל לגבי אי עמידה של הנתבעת בהתחייבויותיה הסיק בית המשפט בנוסף גם מכח הוראות חוק החוזים אשר מחייב את הצדדים להסכם להתנהג בתום לב ולהימנע מהטעיה. אך בנסיבות שלפנינו, העדר גילוי מידע ביחס לגובה דמי הביטול והסתרת הנספח להסכם שמסדיר את נושא זה מהווים חוסר תום לב והטעיה (גם הטעיה מכח חוק הגנת הצרכן וגם מכח חוק החוזים).


יחד עם זאת, בית המשפט בחן את התנהלות התובעים ומצא שיש לייחס להם אשם תורם בהתנהלותם אשר מצמצם את היקף הפיצוי שניתן להם, ולחלופין לבצע השבה חלקית (אך משמעותית) מדמי הביטול שנגבו להם.


לעניין זה, נקבע כי היה ביכולתם של התובעים לצמצם את הנזק לו היו מבטחים את עצמם בביטוח בריאות מיד לאחר שהזמינו את הטיול, ובכך למעשה היו מקבלים החזר מהביטוח בעבור ביטול הטיול מסיבות בריאותיות.


אך למרות זאת, אף על פי שנקבע שנפל אשם התורם בהתנהלות התובעים מאחר שלא ערכו ביטוח חיים בסמוך להזמנת הטיול, עדיין אין לחייבם בתשלום דמי ביטול מלאים מאחר שהנתבעת הסתפקה בלהפנות אותם לנספח הביטול במקום לציין את תנאי הביטול באופן מפורש. עוד יצוין, כי הוראות ההסכם שנחתם מציגות חובה לערוך ביטוח בריאות לטיול לפני הטיסה ולא לאחר ההזמנה, כך שטענות הנתבעות לאי קיום התחייבויות התובעים נדחו.


לנוכח האמור לעיל, בית המשפט ייחס לתובעים אשר תורם בגובה של 50% בשל עצימת עיניים הנעוצה באי קריאת הוראות ההסכם ונספחיו. לפיכך, נקבע גם כי חתימה על חוזה מהווה, הלכה למעשה, הכרה ומודעות להפניותיו ונספחיו.


היות שכך, נקבע כי יש לייחס אשם תורם גם לנתבעת שלא הציגה את ההפניה ואת גובה דמי הביטול בעמוד הראשון באותיות גדולות, וכן שלא העידה את המנהל מטעמה ששיווק את הטיול.

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com