ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

כך בוטל כתב אישום בגין עבירות בניה בשל מחדלי הרשות בבקשה שהוגשה לאישור היתר


חוק התכנון והבניה מטיל אחריות פלילית על מבצעי עבירות תכנון ובניה, כך שמספיק ביצוע חריגת בנייה כגון מספר מ"ר בודדים או ביצוע פעולה תכנונית כמו הקמת פרגולה שלא כדין. בגין ביצוע עבירה על חוק התכנון והבניה פותחות רשויות האכיפה בהליכים פליליים, הכוללים הגשת כתב אישום. הואיל ועבירות התכנון והבניה נדונות בהליכים פליליים, הרי שסדרי הדין וטענות ההגנה המועלות במסגרתן תואמות לאלו שבדין הפלילי.

במסגרת טיעוני ההגנה השכיחים ניתן למנות את טענות ההתיישנות, אכיפה בררנית, הגנת מן הצדק ועוד טענות נוספות. את טענת ההתיישנות בגין עבירות תכנון ובניה מעלים במקרים בהן חלפו למעל מ- 5 שנים מאז שבוצעו העבודות וכן במקרים בהם מעלים התנגדויות לביצוע צו הריסה. את הטענה לאכיפה בררנית מעלים במקרים בהם התנהלות הראשית מעלה טעם (מר) לפגם אשר יוצר הבחנה בין התנהלותה השגרתית לבין המקרה נשוא הדיון.

ביחס להגנה מן הצדק ניתן לומר כי טענה זו מועלית לעתים קרובות, אך היא מתקבלת רק לעתים רחוקות. לכן, יש להסתמך על הטענה הזו במשורה. לצורך חיזוק טענת ההגנה מן הצדק חל הצורך להוכיח כי נפל פגם התנהלותה של הרשות אשר מחייב את ביטול ההליך הפלילי.

בהליך תו"ב (רמ') 37615-12-10‏ ‏ מדינת ישראל נ' גלעד ירון הוגש כתב אישום לפי סעיפים 204 ו- 145 לחוק התכנון והבניה בגין תוספת בניה בגודל של 17 מ"ר בלבד. את הבנייה ביצעו ככול הנראה בשנת 1989 עת ניתן היתר בניה לפרויקט. את הבקשה להכשרת חריגות הבניה החלו הנאשמים עבור 11 שנים בשנת 2001 - עוד לפני שהחלו לנקוט הליכים פליליים כנגדם. בהתאם לכך, הנאשמים פעלו לפי נחיותיה של מחלקת התכנון והבניה שברשותה נמצאים המקרקעין, כך שבשנת 2002 אושרה הבקשה לאישור חריגות הבניה (היתר מתוקן).

יש לציין כי במסגרת האישור שניתן הגישו הנאשמים את הבקשה להיתר הכוללת את כל האישורים, לרבות אישור רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לתיקון ההיתר והכשרת החריגות כן תכניות סופיות.

עם זאת, ובאופן מפתיע, חרף האישור שניתן כעבור מספר שנים חודשו ההליכים כנגד הנאשמים בשל מחסור באישורים. לטענת התביעה הצורך בחידוש ההליכים נבע מחוסרים שלא הושלמו על ידי הנאשמים. בהתאם לכך, לאחר חידוש ההליכים נשלחו לנאשמים מכתב התראה, מכתב למסירת גרסה לפני הליכים משפטיים וכן מכתב המודיע כי תוקפה של הבקשה להיתר פג. עם זאת, הן בשלבי הטענות והן בחקירות שנוהלו עו"ד מטעם הנאשמים התקשו בעלי התפקידים בעירייה ובוועדה המקומית לתכנון ובניה להצדיק את חידוש ההליכים לאחר שפעולות הבנייה אושרו על ידה. לכן, נקל להבין מדוע עיקר טענות ההגנה נסבו סביב הגנה מן הצדק והתרשלות סביב הבקשה לאישור ההיתר.

טענת אכיפה בררנית:

לטענת הנאשמים, יש לדחות את כתב האישום שהוגש כנגדם בשל אכיפה בררנית שמקורה (לטענתם) בהתנקלות מצד הרשויות בגין תלונה שהגישו על שכנם שהוא אלחף במיל, וכן בעל תפקיד ציבורי. עוד נדחו טענות הנאשמים בעניין זה שלא ננקטו הליכים כנגד חריגות בנייה אותם ביצע השכן, וזאת בניגוד להליכים שננקטו נגדם. עם זאת, טעות אלו ש הנאשמים נדחו מכיוון שלא הוכח כי כתב האישום הוגש בגין התלונה שהוגשה על ידם וכן מכיוון שלא נמצא דופי בהתנהלות של רשויות האכיפה ומוסדות התכנון בין ההליך של הנאשמים לבין הליכים אחרים.

לעומת זאת, התקבלו טענות הנאשמים בדבר הצורך בביטול כתב האישום וזיכויים עקב אכיפה בררנית הואיל וכתב האישום הוגש זמן קצר לאחר שנשלחה בקשה למסור גרסה - וזאת בניגוד להתנהלותה של הוועדה המקומית אשר נהגה להמתין ולערוך הליך מסירת גרסה. לבסוף, התגלה בהליך כי כתה האישום הוגש מבי שבוצע כך הליך מסירת גרסה.

עוד התגלה במהלך

הדיון כי כתב האישום הוגש בניגוד להנחיות של מחלקת אכיפה לדיני מקרקעין' כך שייתכן לו היה מבוצע הליך מסירת גרסה היה מתייתר הצורך בניהול הליך פלילי. לכן, נקבע כי ההליך יידחה בשל אכיפה בררנית הנעוצה באי קיום הליך מסירת גרסה (במקרים דומים בוטל הליך בשל העובדה שלא הוצע לסגור תיק בהסדר).

טענת הגנה מן הצדק:

עוד נדון במסגרת ההליך התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ובניה בכל הקשור להתנהלותה בבקשה להיתר. בעת הדיון הועלתה פליאה ביחס להתנהלות הוועדה שנכשלה בלבצע את הפעולות הדרושות במשך זמן רב כל כך. במהלך הדיון נחקרה נציגת הוועדה שציינה כי במרבית המקרים בקשות כגון אלו של הנאשמים מאושרות בתוך שנה, אך במקרה שלפנינו הפעולות התארכו זמן רב מעבר לכך.

עוד נדונו התנהלות הוועדה בשל העובדה שנשלח אישור לכך שההליכים הסתיימו, אך לאחר מכן חודשו בשל מחסור במסמכים כפי שטענה הנתבעת. בשל האמור לעיל המתאר אל מחדליה ורשלנותה של התובעת הוחלט כי יש לזכות את הנאשם בשל הגנה מן הצדק.

בשולי הדברים, עולה כי ההליך יכל להימנע בנקל לנוכח העובדה כי חריגות הבנייה אושרו זה מכבר, וכי הוועדה לא התכחשה לכך שחריגות דומות אושרו על ידה בתוך פחות משנה. לכן נראה כי ניתן היה לזכות את הנאשם בשל טענות מקדמיות נוספות.

#תכנוןובניה #חריגותבנייה #עבירותבניה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com