ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

האם הזכות לרכישת דירה ציבורית עוברת בירושה – האם אפשר להעביר דירה ציבורית בירושה?


האם ניתן להעביר בירושה את הזכות לרכישת דירה מעמידר? מחלמיש? פרזות ויתר החברות שמנהלות את הדיור הציבורי במדינת ישראל. הדיור הציבורי בישראל נועד לספק קורת גג ודירה למגורים למי שידו אינה משגת, אולם בשל הפער העצום שקיים בין ההיצע לבין הביקוש – הדיור הציבורי הוכר כמשאב מוגבל.

עם זאת, ולמרות שהדיור הציבורי הוגדר כמשאב מוגבל, משרד הבינוי והשיכון, שאחראי על תחום הדיור הציבורי מאפשר לזכאים לרכוש את הבעלות בדירות הציבוריות. בדרך זו, יכול מי שזכאי לקבל דירה מחברות כמו עמידר, חלמיש, פרזות לרכוש את הדירה אותה הוא שוכר.

אמנם, מכירת הדירות שנכללות במאגר הדיור הציבורי מצמצמת את כמות הדירות שניתן להשכיר, ומקטינה את מספרם של מעוטי היכולת שמקבלים סיוע מהמדינה, אך מצד שני פעולה זו מפחיתה את הפערים הקיימים בחברה, מאפשרת לצור צדק חלוקתי, וגם מטיבה עם ציבור הזכאים שבמקום לשלם דמי שכירות בעבור דירה של המדינה יוכלו לרכוש וליהנות מדירה משלהם, יציבות וקורת גג קבועה.

הבנה זו, תוארה היטב בהליך עת"מ (מינהליים י-ם) 413/06 עזבון המנוחה ביטון שמחה ז"ל נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון (פורסם בנבו, 25/11/2011) (להלן: "פרשת ביטון שמחה"), באלו המילים, כך:

"תכלית הדיור הציבורי, בחינת פשיטא, היא סיוע חברתי לדרים בו מזה שנים וידם אינה משגת לרכוש דירה בתנאי שוק רגילים. ראו גם, לשם ההיקש, דברי ההסבר להצעת חוק הדיור הציבורי, תשנ"ח-1998, הצעות חוק תשנ"ח, 306, שעניינם צמצום ממדי העוני בישראל. תור הזכאים גדול מן ההיצע; על כן אין להלום, ככלל, מערך ירושה "גמיש" שכגון דא, וכמובן אם היורשים עצמם זכאי דיור ציבורי, יזכו לו לפי אמות המידה החלות על הכל"

הקריטריונים לרכישת הדירה על ידי הזכאים מוסדרים בחוק חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998, אשר לאחרונה תוקפו הוארך עד לשנת 2022. לאחר מכן, באם לא יחודש החוק אפשרות זו תיסגר, וכנראה שיחזרו שרכישת הדירות תתאפשר מכח הנחיות שיוציא משרד השיכון והבינוי מעת לעת.

לא מעט זכאים הביעו עד כה את רצונם לרכוש את הדירה, אך בשל קשיים כלכליים רצונם נדחק הצידה.

החמצת ההזדמנות לרכישת הדירה שנמצאת במאגר הדירות הציבורי הולידה מספר מחלוקות משפטיות שהגיעו לפתחם של בתי המשפט שכללו עתירות שיחייבו את משרד הבינוי והשיכון למכור או להשכיר להם דירות, כך שיוכלו ברבות הימים להיכנס בגדרו של המונח זכאי בחוק. כן עלו דרישות להכיר ביורשים של זכאים כמי שרשאים להשלים את הרכישה במקום הזכאי שהלך לבית עולמו.

בפרשת ביטון שמחה, נדונה דרישתו של יורש להשלים את הליך רכישת הזכויות בדירה ציבורית בו החלה אמו ז"ל שהלכה לבית עולמה.

לטענת היורש, הוא זכאי להירשם כבעלים מאחר שנחתם הסכם מחייב בין אמו לבין משרד הבינוי והשיכון אשר נקטע באבו בשל אשפוזה של אמו, אשפוז שמנע ממנה לשלם את יתרת התמורה בעבור הדירה.

מנגד, משרד הבינוי והשיכון טען שההסכם בוטל עם המנוחה ז"ל כדין, וזאת לאחר שנשלחו אליה מספר התראות טרם הביטול. סיבת הביטול הייתה כאמור בעקבות אי עמידה בלוח התשלומים שנקבע. עוד טען משרד הבינוי והשיכון כי זכותו של הזכאי היא אישית ואיננה ניתנת להעברה, אך חוזקה של טענה זו מותנה בספק.

באותו המקרה, בית המשפט אימץ את גישתו של משרד הבינוי והשיכון ודחה את טענתו של היורש. נפסק כי לא קמה במקרה דנן זכאות לרשת את זכות הבעלות.

האם הזכאות היא אישית באופן שמונע את העברתה בירושה?

פרשת ביטון שמחה לא הייתה הפעם הראשונה בה נדרש בית המשפט להכריע באשר ליכולתו של יורש להשלים את רכישת הדירה במקום הזכאי שהלך לבית עולמו. בהליך המ (י-ם) 849/01 דיטה שאשא נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן: "פרשת שאשא") בית המשפט נדרש להכריע בשאלה זהה, רק שהפעם הזכאי טרם התחיל לשלם בעבור הדירה.

באותו המקרה, בית המשפט עמד על טיבה של הזכאות לרכישת זכות הבעלות על דירה ציבורית, ובתוך שכך הגיעה למסקנה כי מדובר בזכות אישית שאיננה ניתנת להעברה. כן נקבע כי זכות זו פגה עם מותו של הזכאי, זאת בהתאם לסעיף 4(2) לחוק החוזים שקובע כי ההצעה של צד להסכם מסתיימת עם מותו של הניצע (במקרה שלנו הניצע הוא הזכאי).

עם זאת, באותו המקרה בית המשפט הגיע למסקנה הפוכה מזו שבפרשת ביטון שמחה, הגם שבאותו המקרה הזכאי טרם התחיל בביצועו של ההסכם. את ההצדקות והנימוקים להחלטת בית המשפט ניתן למצוא בגוף פסק הדין והן כוללות שיקולי צדק, הגינות, הוראות חוק משלימות והלכות קודמות מדיני הירושה.

לעומת זאת, בהליך שנדון כמעט במקביל לפרשת שאשא, בתיק הפ 616/01 ויטנברג מנהל עיזבון המנוחה שמחה נחמיאס ז"ל נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בע"מ - תיק במחוזי ירושלים (להלן: "פרשת ויטנברג") בית המשפט הגיע לתוצאה הפוכה אפילו שהסמכת העובדתית שבין המקרים מעלה תחומי חפיפה לא מבוטלים.

לסיכום:

זכאותו של יורש להיכנס בנעלי המוריש, להשלים את הליך רכישת זכויות הבעלות בדיור הציבורי ולסיים את העסקה עם רישום את הזכויות על שמו בלשכת רישום המקרקעין, איננה חד משמעית וברורה. הגישה בפסיקה היום חלוקה והיא משתנה לפי הנסיבות של כל מקרה. על כך יש להוסיף כי פסקי הדין מגלים שמצבו של היורש, ומידת זכאותו להיות שוכר בדיור הציבורי, עשויה אף היא להשליך על ההחלטה. תיאור מתאים להלך רוח זה ניתן בהליך עעמ 823/12 תמר קליסה נ' יצחק שמעון (פורסם בנבו, 08/08/2013), כך:

"אין בכך לומר שנכסי הציבור הם הפקר. אולם, נכונותה של הרשות לראות את התמונה בכללותה – תוך שימת לב לנזקקותה של משפחה המונה 6 ילדים, שממילא זכאית לפתרון דיור על-פי נהליו של משרד הבינוי והשיכון – הייתה בנסיבות העניין סבירה, ומכל מקום אינה פגומה במידה המצדיקה את התערבותו של בית משפט זה"

אולם, במספר פסקי דין מאוחרים בית המשפט העליון מתח ביקורת על הבחנה זו, ועל כן ייתכן שינויים ביחס להשפעת מצבו האישי של היורש.

#דיורציבורי #נדלןמקרקעין

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ל...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com