ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?


בעתירה מנהלית שנדונה בהליך עמ"נ (ת"א) 42234-04-16 ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' נכסי יד חרוצים בע"מ (להלן: "עניין יד חרוצים") – בית המשפט קבע כי שימוש חורג מהיתר בנייה אינו חייב בהיטל השבחה, אך בד בבד הוא סייג את החלטתו וקבע כי ייתכנו מקרים בהם תקום חבות בהיטל השבחה.

כדי לענות על השאלה שבכותרת – האם שימוש חורג מהיתר הבנייה חייב בהיטל השבחה (?), יש צורך לבאר מספר מושגים: היתר בניה, היטל השבחה, שימוש חורג ועוד מספר מושגי יסוד שמקורם בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: : "חוק התכנון והבניה").


שימוש חורג:

לפי סעיף 1 לחוק התכנון והבניה (סעיף ההגדרות) שימוש חורג מוגדר, כך:


"שימוש חורג", בקרקע או בבנין – השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין או לפי היתר על-פי כל חוק הדן בתכנון ובניה;

לסדרת מאמרים בעניין שימוש חורג – לחצו כאן.


בהגדרת המונח ישנה התייחסות ל- " השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם". אם כך, עולה השאלה – מהי אותה מטרה?


את "המטרה" ניתן לתאר באופן פשוט (ולא מדויק) באופן הבא. על כל מגרש חלה תכנית שנהוג לכנותה תב"ע אשר מייעדת את הקרקע לצרכים מסוימים כמו: מגורים, תעשייה, מסחר, מלונאות, ציבורי וכו'. מכח של אותה תכנית ניתן להוציא היתרי בנייה, לנצל את זכויות הבנייה ולהשתמש במקרקעין.


בעניין יד חרוצים, שימוש חורג הוגדר כ- "שימוש בקרקע או בבניין השונה מזה שהותר לשימוש בתכנית, או כל תקנה אחרת, או היתר שניתן כדין".


פעולה אשר חורגת מהשימוש ומהזכויות שהוגדו עפ"י התכנית נדרשת לעבור הכשרה באמצעות הליך של הקלה או שימוש חורג. הליך זה יכול להתבצע הן ביחס לשימוש שהוגדר בתכנית והן ביחס לשימוש שהוגדר בהיתר הבניה.


כך למשל, אם תכנית מסוימת ייעדה מגרש לצורכי מסחר, ואילו בפועל מבוקש לבצע בו שימוש תעשייתי – אזי שמדובר בשימוש חורג מתכנית. אך אם התכנית ייעדה מגרש מסוים למסחר ולתעשייה, ואילו היתר הבנייה הוצא ביחס לתעשייה בלבד, אזי שכל מעבר בין הייעודים שנקבעו בתכנית ייחשב לשימוש חורג מהיתר הבנייה.


להבדל בין שימוש חורג מתכנית לבין שימוש חורג מהיתר בנייה יש משמעויות נוספות שאינן מתמצות אך ורק בהיטל השבחה. אלא גם בכך ששימוש חורג מתכנית מוגבל בזמן ופג בתום התקופה שנקבעה לכך ואילו השני לא, במשך הזמן שייקחו הליכי הרישוי וכו'.

לסדרת מאמרים בעניין היתר בנייה – לחצו כאן.

לקישור לאתר מנהל התכנון בעניין הליכי רישוי – לחצו כאן.


היטל השבחה:

היטל השבחה מוסדר בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה אשר מגדירה את ההשבחה, כך:


השבחה" – עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג;

מבחינת ההגדרה בחוק – אין הבחנה בין שימוש חורג להיתר בנייה לבין שימוש חורג מתכנית. גם הגדרתו של "אירוע המס", דהיינו האירוע שהתקיימותו תגרור תשלום מס – אין התייחסות שונה לכל אחד מהשימושים החורגים. להלן אירוע המס הרלוונטי לעניינו:


(1) קבלת היתר לפי חוק זה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתיתו אלמלא אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חל היטל השבחה;

בנוסף לאירוע המס הנ"ל (מימוש זכויות), החוק מטיל בנוסף חבות בהיטל השבחה גם מכירת זכויות (בעת מכירה/חתימה על הסכם מכר), התחלת השימוש בזכויות בפועל בזכויות שאושרו בתכנית החייבת בהיטל וכו'.

גם בהמשך, במנגנון ההסדרה של החובות מהיטל השבחה – אין התייחסות מפורשת וחד משמעית באם שימוש חורג מהיתר בניה חייב במס שבח. להלן הוראות החוק:


2. (א) חלה השבחה במקרקעין, בין מחמת הרחבתן של זכויות הניצול בהם ובין בדרך אחרת, ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו (להלן - היטל); היו המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל; היטל בעקבות אישור תכנית יחול על מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או הגובלים עמו בלבד.

לסדרת מאמרים בנושא היטל השבחה – לחצו כאן.


במקרה שלפנינו, חיוב בהיטל השבחה עקב אישור שימוש חורג מהיתר בנייה נכנס בגדרו של המונח "בדרך אחרת". לפי הפסיקה, צריכים להתקיים מספר תנאים במצטבר – שמתחלקים לגורם ההשבחה ומהות ההשבחה, כמפורט להלן:


גורם ההשבחה:

  1. כי ההשבחה נוצרה עקב אחת משלוש הפעולות התכנוניות שצוינו תחת ההגדרה להשבחה: מתן הקלה, שימוש חורג ואישור תכנית מקומית שהינה תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת.

מהות ההשבחה:

  1. עליית שווים של המקרקעין.

  2. עליית השווי נוצרה עקב אחת משלוש הפעולות התכנוניות לעיל.

לעומת שלושת הפעולות התכנוניות, מהות ההשבחה יכולה להתרחש עקב הרחבת זכויות ו/או בכל דרך אחרת. יחד עם זאת, המונח הרחב "בכל דרך אחרת" אינו מרחיב את היקפן של הפעולות התכנוניות החייבות במס, אלא מעמיק את הדרכים בהן ניתן להחיל חיוב בעד התועלת התכנונית שנובעת מהן.


את החיוב בהיטל השבחה נהוג להצדיק בעקבות הצורך לכסות את הוצאות העירייה והוועדה המקומית ביחס לעלויות התכנון אשר בעליהם של הנכסים נהנים מהם, וכן מתוך שיקולי צדק חלוקתי בהם דורשים מהנהנה מההשבחה להתחלק עם יתר הציבור.


לפיכך, במסגרת עניין יד חרוצים אשר איגד בתוכו 5 עתירות מנהליות של חייבים נוספים עלתה השאלה האם שימוש חורג מהיתר בנייה נכנס בגדרו של גורם החיוב "בדרך אחרת"?


לפי תיאור הטענות שהעלו הצדדים בעניין יד חרוצים, המערערת – הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב – טענה שיש להימנע מקביעה גורפת כי שימוש חורג מהיתר פטור מהיטל השבחה, שעיקרון הזמינות יוצר חיסכון בירוקרטי בזמן ומשאבים, שהיא נדרשת להפעיל שיקול דעת תכנוני, שעם ביצוע הפעולה התכנונית נוצר שינוי של המצב הקיים ועוד טענות.


לעניין עיקרון הזמינות – מן הראוי להביא את הנימוקים לגביו כפי שהם צוינו בפסק הדין, כך:


"ניתן לגבות היטל השבחה גם בגין האלמנט הכלכלי של 'זמינות', המקנה לבעל הנכס רווח כלכלי בגין החיסכון בזמן ובמשאבים שהיתר לשימוש חורג מהיתר מקנה לו, במקום הליך הוצאת היתר בניה לשימוש החדש, המחייב הריסה של המבנה הקיים ובנייה של מבנה חדש"

לעומת הוועדה המקומית, המשיבות שעניינן אוחד בעתירה, טענו כי החלטת ועדת ערר מבוססת על פרשנות תכליתית אשר מפרידה ומבדילה בין שימוש חורג מתכנית (שחייב בהיטל השבחה) לבין שימוש חורג מהיתר בנייה. עוד נטען כי סווג הפעולה דנן כפעולה תכנונית נעשית לצורכי חיוב בהיטל השבחה בלבד, וממילא – אין לוועדה המקומית כמעט שיקול דעת בנושא שעה שהשימוש הותר בתכנית.


ביחס לעיקרון הזמינות, העלות המשיבים את הטענות הבאות:

המשיבים מתנגדים ל'עקרון הזמינות' כבסיס להיטל השבחה וזאת מן הטעם, שלטענתם, חיוב בהיטל השבחה בשל עקרון הזמינות גורם, למעשה, לתשלום כפל מס... . תשלום כפל המס נגרם עקב הטלת היטל השבחה בשל זמינות בעת חידוש האישור לשימוש חורג מהיתר (המקרה בעמ"נ 19640-09-16), בעוד אם ייהרס הבניין ויבנה מחדש על פי היתר בניה לשימוש החדש, לא יוטל היטל השבחה ויפסק מעגל החיוב בשל עקרון הזמינות. ... . כמו כן, טוענים המשיבים שגם אם מוטל היטל השבחה בגין זמינות, יש להטילו רק פעם אחת, שכן החיסכון הנטען בזמן מתרחש רק פעם אחת ולא בעת חידוש ההיתר לשימוש חורג מהיתר"
בנוסף, טוענים המשיבים כי אין היגיון בטענת ה 'זמינות', שכן אם לא היו בונים כלל על מגרש (שלא בוצעה בו שינוי תכנית) והיו מבקשים היתר בניה בהתאם לתכנית, לא היה מוטל עליהם היטל השבחה כלל. לעומת זאת, בעת בנייה "בשני שלבים", הקמת מבנה שלו שימוש בהתאם לתכנית, ולאחר מכן בקשה לשימוש חורג מהיתר אך בהתאם לתכנית, ידרשו בעלי המקרקעין לשלם פעם נוספת

לאחר בחינת טענות הצדדים נקבע בפסק הדין כי החלטת ועדת הערר לא קבעה פטור גורף מהיטל השבחה במקרה של אישור חורג מהיתר בנייה, אלא שנקבע כי כל מקרה ייבחן לגופו.


נקבע – החבות בהיטל השבחה תיבחן בכל מקרה ומקרה:

בדיקתו של כל מקרה (לגופו) תוכרע באמצעות הגשמת התכלית האובייקטיבית והסובייקטיבית של החוק, בדיקה האם מתן ההיתר לשימוש חורג שינה את המצב התכנוני הקיים, הוסיף זכויות שלא נוצלו קודם לכן במסגרת השימוש הקודם שאותו מבקשים להחליף וכו'.


החלטה – שיקול דעת תכנוני:

ביחס לעניין שיקול הדעת התכנונית שהוועדה המקומית נדרשת להפעיל, נקבע שאמנם על הוועדה המקומית להפעיל שיקול דעת – אך הוא מצומצם ביותר.


מכיוון שאי אפשר לקבוע באופן ישיר ומידי שכל היתר בנייה לשימוש חורג מאושר כדבר שבשגרה ומכיוון שייתכנו מקרים חריגים שיצדיקו הפעלת שיקול דעת תכנוני – אין מקום להקנות פטור מידי. מסקנה זו נוסחה על ידי בית המשפט במילים הבאות:


בעניין שיקול הדעת הנתון לוועדה המקומית באישור היתר לשימוש חורג מהיתר, קבעה ועדת הערר כי מדובר בשיקול דעת מוגבל וכי "לא אמורה להיבחן ההצדקה התכנונית לשימוש המבוקש, שכן זו נבחנה כבר במסגרת התכנית אשר התירה שימוש זה." (עמ' 5 להחלטת יד חרוצים). בהמשך מציינת ועדת הערר כי כל שנדרש מהוועדה המקומית הוא בחינת ההתאמות הדרושות במבנה הקיים לשימוש המבוקש. (מבחן ההתאמה). ככלל, סבורה אני כי הקביעה סבירה ומאוזנת ותואמת את ההחלטה כולה. בחינה מעמיקה של השימושים הראויים לכל מקרקעין מתבצעת בעת הכנת תכנית המתאר ופיתוחה. בעת אישור שימוש חורג מהיתר, אשר תואם את התכנית, לא נדרשת הוועדה המקומית לבחון את השימושים מחדש כפי שנדרש היה בעניין קוטליאר. יחד עם זאת, עדיין מוקנה לוועדה שיקול דעת מצומצם, אותו תפעיל הוועדה בנסיבות המתאימות. לכן, הקביעה שאין המדובר בפעולה "אוטומטית" אינה בהכרח מחייבת כי בכל אישור שימוש חורג מהיתר מתבצעות פעולות תכנון ופיתוח, הדורשות השתתפות בהוצאות על-ידי בעל המקרקעין, בהתאם לתכלית היטל ההשבחה .

עיקרון הזמינות:

בית המשפט דחה את טענת הוועדה המקומית ביחס לעיקרון הזמינות, ותחת זאת הוא קבע כי הפרשנות שהוצעה על ידה שונה מזו שהושרשה עד היום בפסקי דין רבים. בהקשר זה, צוין כי לעומת מקרים קודמים בהם עיקרון הזמינות הטיל חבות בהיטל השבחה שנבע מהרחבת היקף הזכויות שניתן לנצל – במקרה שלפנינו, היתר הבנייה לא הוסיף זכויות חדשות, כך:


עקרון הזמינות אליו מתייחסת המערערת שונה מזה שנדון בפסיקה. כאמור, המערערת מתייחסת לזמינות במובן של חיסכון בעלויות ובזמן, שנוצר למבקש בשל קבלת היתר לשימוש חורג מהיתר כאשר האפשרות החלופית היא פניה להליך יקר וארוך יותר של הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש התואם את השימוש המבוקש. המערערת מציינת כי קונה מרצון יהיה מוכן לשלם יותר תמורת מקרקעין שניתן להם היתר לשימוש חורג מאשר תמורת מקרקעין בגינם יש לעבור תהליך ההריסה ובניה מחדש (סעיף 71 לערעור בעמ"נ 19640-09-16). גם אם ניתן לקבל אמירה זו, היא אינה משנה את העובדה כי מתן היתר לשימוש חורג אינה משביח את הנכס, מעבר להשבחה שנוצרה בעת יצירת המצב הנורמטיבי עם אישור התכנית והקניית הזכויות והשימושים לנכס. היתר לשימוש חורג מהיתר אינו מקנה שימוש זמין יותר לזכויות, שכן הזכויות כבר זמינות ורק "ממתינות" למימוש. כלומר, אירוע המס הוא אישור התכנית והקניית הזכויות, מתן היתר לשימוש חורג מהיתר מהווה אירוע מימוש של אותם זכויות.

סיכום:

בפסק דין מקיף אשר מתפרש על פני 30 עמודים נדחו (ביחס למקרים שנדונו בלבד) – כל טענות הוועדה המקומית ביחס לחיוב בהיטל השבחה בעקבות מתן אישור לשימוש חורג מהיתר. יחד עם זאת, לא מדובר בפטור גורף מאחר שייתכנו מקרים בהם תחול חבות בהיטל השבחה.כפיר חיון, עו"ד | היטל השבחה
כפיר חיון, עו"ד | היטל השבחההאם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com