ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

מהו המועד האחרון בו רשויות התביעה יכולות להציע "הסדר מותנה"?


הסדר מותנה מוגדר בפסקי דין רבים כאמצעי להגדלת ארגז הכלים הנמצא בידי רשויות התביעה, כך שבעזרתו ניתן יהיה להתאים את הענישה וההליך הפלילי לחומרת העבירה ונסיבותיה. לרשויות התביעה יש שיקול דעת רחב באם לסגור את התיק בעילת "הסדר מותנה". אולם, נשאלת השאלה מהו היקף שיקול הדעת ומתי תופעל ביקורת שיפוטית על שיקול הדעת של רשויות התביעה?

מכיוון שדיני המשפט הציבורי – מנהלי, ולכללי המנהל התקין חולשים על כל פעולותיהם של רשויות התביעה, מתקבלת התוצאה כי פעולות והחלטות רבות המבוצעות על ידי גופים אלו נבחנות על ידי ערכאות משפטיות שונות. משכך, בתי המשפט נדרשים לא אחת לבצע מלאכת איזון בין שיקול הדעת הרחב שקיים לתביעה לבין הצורך להחיל ביקורת שיפוטית ולהתערב בהחלטות. לעניין זה, נקבע על ידי בתי המשפט כי התערבות בשיקול הדעת הרחב של רשויות התביעה ייעשה לעתים רחוקות, וזאת רק כאשר יתגלה שנפל פעם מהותי היורד לשורשו של עניין.


מהו המועד האחרון לסגירת תיק בהסדר מותנה

שיקול הדעת הרחב של התביעה נקבע לפי מספר רחב של פרמטרים ונושאים שונים אשר קובעים האם מאפייניו של המקרה שלפנינו מאפשרים להפנות את ההליך להסדר מותנה או לחלופין שיש להגיש כתב אישום. על כן, יובהר כבר עתה כי, רשויות התביעה מחויבות לבחון האם ההליך מתאים להסדר מותנה, אך אינם מחויבות להציע זאת לחשוד או לנאשם, שכן - מדובר בשיקול דעת של הרשויות אשר רשאיות לקבוע כי עבירות שנועדו לשרת תכלית כלכלית חמורות יותר מעבירות שנועדו לשמש למטרות אישיות -ביתיות. כמו כן, ייתכנו שיקולים נוספים אשר פורטו במאמרנו בעניין הסדר מותנה.

למאמר נרחב בעניין חריגות בנייה - לחצו כאן!

בהליך בגץ 8049/16 לאה אלון נ' פרקליטות המדינה (המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין), נדונו מקרה שעובדותיו מורכבות יחסית. העותרות בהליך הן בנות משפחה של נאשם בהליך פלילי שהחל בהגשת כתב אישום, אך בהמשך נסגר בהסדר מותנה. לטענת העותרות, רשויות התביעה חרגו מהסמכות שניתנה להן באופן שפוגע בשלטון החוק ובאופן שלא משרת את התכלית שלשמה הוסיפו את ההסדר המותנה לארגז הכלים של רשויות התביעה.

בתוך שכך, נקבע במסגרת העתירה כי רשויות התביעה רשאיות לסגור תיק פלילי בהסדר מותנה גם לאחר שהוגש כתב אישום, כך שההסדר מתאים גם לנאשמים ולא רק לחשודים. אמנם, נקבע כי נפל פגם בהתנהלותה של התביעה שהציע לסגור את ההליך בטיעון חרף סיווגן של העבירות שבוצעו כעבירות חמורות (ביחס לעבירות בנייה), ברם הפגם אינו מהווה פגם חמור היורד לשורשו של עניין, ומשכך אין מקום להתערב בשיקול דעתה של התביעה

עם זאת, במקרה שלפנינו עילת הסגירה נותרה על כנה משום שההליך הופסק לבקשת התביעה לפני שלב ההקראה, כך שמבחינה פרוצדורלית לא הייתה מניעה לעשות כן. עם זאת, ביצוע פעולה זהה בשלבים מאוחרים יותר עשויה להביא לזיכוי הנאשם, כך שייתכן כי רשויות התביעה היו מנועות מלעשות כן.

.

עוד נקבע בעתירה כי, העותרות הגישו את עתירתן לביטול ההסדר המותנה בשיהוי ניכר אשר בנסיבות שנוצרו אינו מצדיק "החזרת הגלגל לאחור" משום שהנאשם שההליך נגדו הסתיים בעילת סגירה מילא אחר התנאים שנקבעו בהסכם, כך שמדובר במעשה עשוי. עם זאת, נקבע כי עצם השיהוי אינו מונע באופן גורף מלבטל הסדרים שנחתמו, אך בנסיבות שלפנינו חומרת העבירות והפגם אינם מצדיקים זאת

.

#הסדרמותנה #עבירותבניה #תכנוןובניה

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com