ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

האם מותר לנתק שוכר שהיפר את ההסכם משירותים חיוניים כמו מים וחשמל?


חוזי שכירות מאופיינים במערכת יחסים ארוכת טווח אשר נמשכת בין מספר חודשים בודדים לבין מספר שנים, כאשר במהלך אותה התקופה על כל צד לקיים את חובותיו. אולם,כמו בכל מערכת חוזית החובות לא תמיד מתקיימים, כך שלמעשה נוצר מצב של הפרה. מבחינת התחייבויותיו של השוכר במרבית המקרים מדובר באי תשלום שכר דירה במועד שנקבע או אי תשלום חשבונות חשמל, מים, גז, ארנונה וכיו"ב.

משכך, עולה השאלה מהן האפשרויות העומדות לרשות המשכיר במקרים אלו? כיצד יש לפעול במקרה של הפרה מצד שוכר? מה ניתן לעשות אם השוכר לא משלם ועד בית או חשמל? האם ניתן לנתק את השוכר משירותי המים והחשמל במקרה כזה?

כפי שצוין על ידי במאמרים קודמים - על המשכיר להימנע מנקיטת פעולות חד צדדיות עד ידו אשר עלולות להוות כהפרה של חוזה השכירות על ידו, ובכך למנוע לעצמו עלויות מיותרות. המלצה זו נכונה הן ביחס לפעולות חד צדדיות ללא התראה / אזהרה מוקדמת בגין ניתוק משירותים חיוניים והן ביחס לכל פעולה העשויות לפגוע בזכויותיו של השוכר. בדומה לכך, במאמר אחר נדונה החלטת בית משפט לחייב משכיר בפיצוי שוכר שפונה בכח (וזאת למרות שהוראות הסכם השכירות "התירו" זאת).

בהתאם לכך, בשורה של פסקי דין והחלטות שניתנו בבתי המשפט נקבע כי ניתוק של שוכר משירותים חיוניים מהווה התנהגות בריונית המשוללת כל תום לב, ומשכך היא מהווה הפרה של ההסכם ושל החובות המוטלות על הצדדים. כמו כן, מכיוון שנקבע כי פעולות אלו נוגדות את תקנת הציבור עקב הסכנה הטמונה בהן לשלום ולסדר הציבורי - נקבע כי סעיפים אלו יבוטלו וייחשבו לחסרי תוקף משפטי אפילו אם הסדרתם נעשתה בהסכם השכירות.

לפיכך, עולה השאלה מה ניתן לעשות במקרים בהם השוכר לא משלם את התשלומים שעליו לשלם לפי חוזה השכירות? הרי, אי ניתוק השירותים בד בבד עם אי תשלומם יוביל להגדלת החוב, פניה לערכאות משפטיות עשויה להיערך זמן רב ולא ניתן להכניס שוכר חלופי לצמצום הנזקים.

אכן, אי תשלום מצד השוכר עלול לגרום לבעיות רבות - אך לרובן יש פתרון. את הנזקים שייגרמו בעקבות אי תשלום לרשויות השונות ניתן לפתור עוד בשלב התחלתי יחסית - בזמן ניסוח חוזה השכירות. כך שכבר בשלב זה אנו נגדיר כיצד יש לבצע את חילופי המחזיקים בנכס, ובכך למעשה נמנע את התרחשותן של בעיות רבות שעלולות להתגלות בעתיד.

בנוסף, ניתן לצמצם את הנזקים שיגרמו בשל אי תשלום באמצעות נקיטת הליך לפינוי מושכר אשר נחשב להליך משפטי מהיר וזול יחסית. את מכלול הנזקים שנגרמו ניתן לתבוע בהליך נפרד הן באמצעות השוכר והן באמצעות הערבים מטעמו. לכן, וכפי שעולה במרבית המקרים, הדרך הנכונה לפתור בעיות היא לפנות לבית משפט בבקשה לקבלת הסעדים המתאימים.

בהליך תאמ (נת') 51149-09-12 ליאורה שיינפלד נ' אשר בירנבאום, נדרש בית המשפט להכריע האם אי תשלום לתאגיד המים על ידי השוכר מצדיק את ניתוק הנכס ממים. במקר זה בית המשפט עמד על כך שהמשכיר הורה על ניתוק הנכס לפני שפנה בע"פ או בכתב לשוכר וביקש ממנו לתקן את ההפרה. לכן, בנסיבות הללו המשכיר עשה דין לעצמו ופעל באופן חד צדדי אשר מהווה את הפרת חובת תום הלב של הצדדים.

בהליך נוסף, תא (פ"ת) 4292-07 אייל צדקיהו עו"ד נ' מאיר גובר עו"ד, נדרש בית המשפט להגריע האם משכיר רשאי לנתק את הספקת המים והחשמל לשוכר ביחידת דיור הנמצאת בסמוך לבית המשכיר בעקבות מחלוקות שהתגלעו בנוגע לחלוקת התשלומים. גם במקרה זה נקבע על ידי בית המשפט כי מדובר בפעולה לא סבירה אשר פוגעת קשות בזכויות המשכיר, ומהווה חריגה מכללי ההתנהגות שהותוו על ידי בית המשפט.

לצורך הבהרת התמונה, תובא ההתייחסות שניתנה בפסק הדין למקרה זה, כך:

מגמת המשפט היא לרסן, ככל האפשר את תופעת עשיית הדין העצמית, ולהבטיח מפני שלילת חזקתו של אדם בנכס שלא באמצעות פנייה לערכאות. המשפט מסתייג מעשיית דין עצמי, והזכאי האמיתי צריך להיזקק להליכים משפטיים, כדי לקבל את החזקה לידיו באותם המקרים בהם לא התיר לו הדין במפורש ובדרך שאינה משתמעת לשתי פנים לעשות דין עצמי.

יהיו הפרות התובע את הסכם השכירות אשר יהיו – אלה לא מקנות לנתבע כל זכות לעשיית דין עצמית דוגמת ניתוק זרם המים למושכר. ככל שבפיו של הנתבע היו טענות בדבר הפרת הסכם השכירות על ידי התובע ובכלל זה, ביצוע שיפוצים ללא רשות, בנית מרפסת ומחסן ללא היתר ואי תשלום עבור שירותים חיוניים – על הנתבע היה, איפוא, לפנות לערכאות לשם השמעת טענותיו ולקבלת סעד מתאים, ככל שטענותיו היו מוכחות.

#חוזהשכירות #הפרתהסכם #ניתוקשוכרמשירותיםחיוניים

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ל...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com