ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

סעיפים שחשוב לקרוא לפני שחותמים על הסכם שכירות - ממטרת השכירות ועד הכנסת בעלי חיים


מבוא:

היקפו של שוק השכירות נהיה כל כך רחב עד כדי כך שכל מי שמחפש יכול למצוא היום באינטרנט חוזה שכירות לדוגמה – החל מהסכם סטנדרטי דרך מקל וכלה בדרקוני. בחלק האחר של המקרים, מבוצע שימוש בהסכמי שכירות שעברו ממשכיר אחד למשכיר אחר או שנעשה באותו הסכם שימוש חוזר כבר שנים רבות.

כתוצאה מכך, לא מעט משכירים ומספר כמעט זהה של שוכרים מסדירים את מערכת היחסים החוזית ביניהם באמצעות הסכמים שאינם מתאימים למאפייני השכירות ומבלי להבין על מה הם חותמים.

לסדרת מאמרים בנושא שכירות – לחצו כאן!

כך למשל, בחלק לא מבוטל מהסכמי השכירות שנחתמים הצדדים אינם מודעים לעד כמה חשוב להגדיר נכונה את מטרת השכירות, מאפייניה, תיאור הנכס, השימוש שניתן להפיק ממנו, הגדרת הוראות ברורות בקשר לתחזוקתו ועוד מספר נושאים שמקובל ורצוי להסדיר בהסכם השכירות.

משכך, אין פלא מדוע במהלך תקופת השכירות הן משכירים והן שוכרים פונים לעו"ד כדי לברר את זכויותיהם וכדי לעמוד על טיבן של הוראות ההסכם?

אכן, מלבד הסכם השכירות קיימות הוראות חוק נוספות כמו חוק השכירות והשאילה (שזכה גם לכינוי חוק שכירות הוגנת), דיני החוזים והנזיקין וכן פסקי דין שניתן באמצעותם לתחם את תוקפן ותחולתן של הוראות הסכם השכירות והחקיקה הרלוונטית בעניינו.

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית משפט השלום בהליך תא"ח 34407-10-17 גלמור נ' קוסאשוילי ואח (פורסם בנבו, 11/01/2018), נדרש בית המשפט להכריע בקשר לתביעה לפינוי מושכר שהגיש משכיר כנגד זוג שוכרים, וזאת בשל עילה להפרה יסודית של ההסכם מצד האחרונים (השוכרים).

בקצרה, יצוין כי בין התובע (המשכיר) לבין הנתבעים (השוכרים) נחתם הסכם שכירות בקשר לדירת מגורים הממוקמת בקומת הקרקע יחד עם גינה שמוצמדת לדירה. הסכם השכירות כלל מספר סעיפים אשר חייבו את השוכרים לעשות בנכס שימוש למגורים בלבד ולא לקיים מתוכו פעילות עסקית, להחזיר בתום תקופת השכירות את הנכס באותו מצב שקיבלו אותו, לשמור על נכס נקי, לטפל ולתחזק את הגינה וכו'. לפי הסכם השכירות כל אחת מההתחייבויות הללו מצד השוכרים הוגדרו כיסודית ומהותית, ומשכך כל הפרה שלהן נחשבה גם להפרה יסודית של הסכם השכירות.

במסגרת התביעה, המשכיר טען שהשוכרים לא עמדו בהתחייבויותיהם. נטען כי השוכרת שהינה וטרינרית בהכשרתה ובמקצועה "לקחה" את העבודה הביתה עת שכנה בתוכו כמות לא מבוטלת של בעלי חיים. כן נטען כי מצב התחזוקה של הדירה היה ירוד וניכר היה שהיא מלוכלכת ולא מתוחזקת היטב. ביחס לגינה נטען לנזקים כבדים שנגרמו מהצבת בריכת שחייה גדולה במרכזה.

לעומת זאת, בית המשפט אשר קיבלת את עמדת הנתבעים דחה את התביעה, קבע שלא הייתה כלל הפרה של הסכם השכירות – ובטח שלא הפרה יסודית, ובתוך שכך לא הורה על פינוי המושכר.

לנוכח המסקנות המשפטיות שהתקבלו בפסק הדין, ניתן ללמוד על היקף השימוש והאוטונומיה שזכות השכירות מאפשרת לשוכר לעשות בנכס, מה קורה אם השוכר לא מנקה את המושכר ומותיר אותו מלוכלך, האם הזנחה של הגינה מהווה הפרה יסודית של הסכם השכירות ומתי יש לבחון אם השוכר עמד בהתחייבויותיו לשמור על מצב הנכס?

מהו היקף השימוש שניתן לבצע מכח זכות השכירות?

השכרתו של הנכס לצד שלישי כלשהו מהווה למעשה מסירה של זכות החזקה והשימוש, כך שהחל מאותו המועד ועד לסיום תקופת השכירות רק המשכיר יכול לעשות בנכס שימוש. זכות השכירות היא אחת מהזכויות שמרכיבות את זכות הבעלות, וככזו מעמדה הוא נמוך יותר מזה של זכות הבעלות. יחד עם זאת, כוחה של זכות השכירות עודנו איתן והיקפה רחב.

לפי גישה אחת לפחות שקיימת בפסיקה השוכר רשאי לעשות במהלך תקופת השכירות כנכון בעיניו, ובלבד שאין הפרה של החוזה שהינה בניגוד להוראות הסכם השכירות, הדין או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של המשכיר. הטיב לבטא זאת בית המשפט בפסק הדין הנ"ל, כך:

" ממהותה של שכירות למגורים כי היא מקנה לשוכר חירות ניכרת לעשות במושכר כרצונו. זאת, ובלבד שלא יפגע בזכותו הקנינית של המשכיר, יפר הוראה שבדין – יהא זה חוק; יהא זה חוזה השכירות, או יסב נזק לאחר

השכירות, אפילו שהיא פחותה מן הבעלות, לענין השימוש בנכס המושכר פורשׂת יריעה רחבה של שימושים מותרים לשוכר. חירותו היא של שוכר היא, לצורך הדוגמה בלבד, להתגורר במושכר המצוי באי-סדר או בלכלוך. כל עוד אין הדבר פוגע באחֵר או מפר את הדין, כל עוד מתחייב השוכר להשיב את המושכר לבעליו והוא מסודר ונקי וכל עוד יהא בכוחו, חרף השימוש שנקט, לעשות כן, אין יסוד להגבלתה של השכירות אלא מטעמים מפורשים, הנקובים בהסכם שבין הצדדים לה"

האם ניתן לעשות שימוש בדירת מגורים לצורכי עסק?

יש לעשות שימוש במושכר בהתאם למטרת השכירות אותה הגדירו הצדדים. לעתים, ייתכנו שימושים שונים שיוכלו לענות של מספר מטרות (ראו למשל הבדלים שבין מסחר לבין תעשייה). אך במרבית המקרים עיקר המחלוקת תהיה בין מגורים לבין ניהול עסק.

בפסק הדין שהנ"ל נטען כי הנתבעת הפעילה מדירתה עסק בניגוד להוראות הסכמי השכירות, אולם טענה זו לא הוכחה. בית המשפט קבע כי התובע יכול היה להוכיח זאת בנקל, אך הוא לא עמד בחובת ההוכחה המוטלת עליו.


האם מותר להכניס בעלי חיים לדירה ויזה שימוש השוכר רשאי לבצע?

כיום, נהוג להסדיר את נושא השימוש וקבוע את מטרת השימוש בנכס בהסכם השכירות. מבחינת המשכיר, הגדרת מטרת השכירות מטילה עליו אחריות וחובה להעמיד נכס שניתן לעשות בו שימוש שמגשים את מטרת השכירות.

בהתאם לכך, ניתן להסיק כי דירה שאיננה מחוברת לחשמל איננה דירה שמאפשרת לעשות שימוש סביר למגורים. כמו כן, גם נכס שלא ניתן לקבל לגביו אישור ממשרד הבריאות משום שאיננו מחובר למערכת הביוב מונע מהשוכר לבצע בו שימוש לתעשייה ולמסחר.

היות שקיימת חובה בחוק התכנון והבנייה לחבר נכסים למערכת הביוב, הרי שאי עמידה בה מאפשרת באמצעות שכלול של טענות משפטיות לייחס לצד המפר הפרה יסודית וזאת כפי שנקבע בהליך עא (י-ם) 11384/07 רחל ויזל נ' דוד חסון (פורסם בנבו, 01/02/2010).

האם הזנחה של המושכר מהווה הפרה יסודית של הסכם השכירות?

בפרשת גלמור, התובע טען שבביקור שנערך בנכס נחשפה תמונה עגומה לגבי אופן תחזוקתו ומצבו הפיסי. לפי פסק הדין, ניתן תיאור ארוך ומפורט מצד התובע לגבי מצב הדירה אשר מעיד על העדר טיפול הולם.

מנגד, הנתבעים טענו שהמצב המתואר הינו מקרה חד פעמי וחריג שאינו מעיד על הכלל. לפי גישתם, הלכלוך שהצטבר בדירה נבע מבעיה במערכת החשמל שמנעה מהם לנקות את הדירה, בעיה אשר המשכיר התמהמה בטיפולה. מיד לאחר שהבעיה תוקנה הדירה עברה ניקיון והסדר עבר על כנו.

האם ניתן להעמיד בריכת שחייה בתוך הגינה?

הנתבעים שכרו מאת התובע דירת גן והקימו בתוך הגינה בריכת שחייה רחבה וגדולה. העמדת הבריכה יצרה לחץ ע הקרקע עליה היא ניצבה ונתנה את אותותיה. כל הצמחייה והדשא שהיו מתחתיה נעלמו. התובע טען לנזק בלתי הפיך. מנגד הנתבעים ציינו שהבריכה הוסרה ושהמצב חזר לקדמותו. לפיכך, נדחתה גם טענה זו של התובע.

בית המשפט התייחס בעניין זה לחובתו של השוכר להחזיר את הנכס בתום תקופת השכירות כפי שהוא קיבל אותו, וקבע כך:

" מכל מקום, העמדתה של בריכה – לא חצי אולימפית, אלא זו שהוצבה – היא, להשקפתי, שימוש סביר של שוכרים, מטופלים בילדים, בגינה של דירת-מגוריהם. זאת, ובלבד שבבוא היום יהא בידיהם להשיב את הגינה למצבה ההולם וכך הם יעשו"

האם הכנסת בעלי חיים מהווה הפרה יסודית של השכירות?

טענות נוספות שהועלו כנגד הנתבעים הייתה הכנסת בעלי חיים למושכר, כאשר לא היה מדובר בכלב אחד או שניים פלוס חתול, אלא במגוון של בעלי חיים בכמות גדולה שאולי יצרה אפילו מספר תלונות מצד בעלי הדירות מסביב.

בית המשפט קבע שטענות אלו לא גובו באסמכתאות ושלא הוצג מגוון רחב כל כך של בעלי חיים. כן צוין שהסכם השכירות לא אוסר על כך ושבהתכתבות קודמת המשכיר הביע הבנה מהולה בשמחה כלפי המצב. עוד צוין שעילת המטרד לא הוכחה. לכן גם טענה זו נדחתה.

סיווג ההתחייבויות לפי מהותן וחשיבותן – מהי הפרה רגילה ומהי הפרה יסודית של הסכם השכירות?

חוק החוזים מגדיר שני סוגים של הפרות – הפרה יסודית והפרה רגילה. הפרה יסודית מוגדרת כהפרה שלו הצד הנפגע היה יודע עליה הוא היה בוחר שלא להיקשר בהסכם. הפרה זו, מאפשרת לצד הנפגע לבטל את ההסכם, ואילו בעת הפרה רגילה עלינו לפנות לצד השני ולאפשר לו לתקן את הפרתו בטרם נורה על ביטול ההסכם.

צד להסכם שלא מעוניין להסתמך על פרשנות כזאת או אחרת, יכול לקבוע מראש מה תהיה הפרה יסודית מבחינתו וכן את הסנקציה שתתלווה בגינה. ביחס להסכמי השכירות, בשל פערי הכוחות שקיימים בין הצדדים הפרה יסודית תהיה מוגדרת רק ביחס להתחייבויותיו של השוכר.

הודעה בדבר הפרה יסודית שמצדיקה את ביטול ההסכם מטילה על שולח ההודעה אחריות רבה וחושפת אותו בפני תביעה נגדית במקרה בו הביטול יהיה לא מוצדק.

כפיר חיון, עו"ד | שכירות

#הסכםשכירות #הפרתהסכםשכירות #חוזהשכירות #פינוישוכר

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com