ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

כך אי רישום הערת אזהרה הוביל לביטול העסקה הראשונה ולהעדפת זכויותיהם של הרוכשים המאוחרים


בעת ביצוע עסקה במקרקעין על הצדדים לבצע מספר פעולות אשר נועדו להבטיח את זכויותיהם וכן למנוע "תאונות משפטיות" בגין ביצוע עסקאות נוגדות. ההגדרה לעסקה נוגדת היא כששתי עסקאות קשורות זו לזו כשלא ניתן לקיים עסקה אחת מבלי להפר את העסקה השנייה, כשההשלכות לכך עשויות לגרום לאחד מהצדדים לאבד את הנכס. במרבית המקרים מחלוקות בגין עסקאות נוגדות עולות כתוצאה מרשלנות של רוכשים שלא רשמו לטובתכם הערת אזהרה ולא הקפידו לוודא כי רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין הושלם. לכן, כפי שניתן לראות התקיימותן של עסקאות נוגדות נובעת כולה מרשלנותם של הצדדים. אם כן, מהן הפעולות שעל הצדדים לבצע לצורך כך?

רישום הערת אזהרה:

רישום הערת אזהרה נחשבת לפעולה הראשונה והחשובה ביותר שעל הרוכשים לבצע לאחר החתימה על הסכם המכר על מנת להבטיח את זכיותיהם ואת מכירת הדירה לצד שלישי (למאמר מקיף בעניין רכישת דירה יד 2 לחצו כאן). הערת אזהרה הוגדרה בפסיקה כזכות מעין קניינית אשר מאפשרת למוטב ההערה למנוע את ביצוען של פעולות במקרקעין ובעיקר עסקאות נוגדות.

היתרונות ברישום הערת אזהרה נעוצים בהיותה פעולה טכנית קלה ומהירה לרישום, וכן בעליותיה הזולות של הפעולה. לכן ביצוע הפעולה מהווה את אחת האינדיקציות הברורות לכך שהרוכשים נהגו בתום לב ועשו את המוטל עליהם על מנת להזהיר צדדים שלישיים מפני עסקה נוגדת. כך למשל במקרים רבים נדונו תוקפן של עסקאות ראשונות בזמן לעומת עסקאות מאוחרות וכן תקופה של מי מבין העסקאות גובר.

השלמת העסקה ברישום בלשכת רישום המקרקעין:

עסקה במקרקעין מסתיימת עם רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, כך שעד למועד זה הזכויות הרשומות לטובת הרוכשים הן זכויות חוזיות ולא קנייניות. העדר מעקב של הרוכשים כי עו"ד מטעמם השלים את רישום הזכויות עלול להתגלות מספר שנים מאוחר יותר בעת מכירת הדירה, רישום היורשים, ביצוע פרויקט תמ"א 38 וכיו"ב.

מכל מקום, רישום מאוחר של זכויות בלשכת רישום המקרקעין מטיל בסכנה את זכיותיהם של הרוכשים, ועלול במקרי קיצון להוביל לכך שעסקה מאוחרת בזמן תוקף תוקף משפטי על עסקה ראשון אפילו לאחר ששולמה כל התמורה.

מהי עסקה נוגדת?

כאמור לעיל, עסקה נוגדת מאופיינת בתחרות בין שתי עסקאות אשר קיומה של כל אחת מהן מחייב את הפרתה של השנייה. ייתכנו מקרים בהם עצם המחלוקת לגבי תוקפן של העסקאות לא יעיד על חוסר תום לב של מי מהצדדים. כך למשל ייתכנו מקרים בהם בעליו של מגרש מוכר חלקים מהמגרש למספר רוכשים שונים, כבסוף מתגלה כי החלקים שנמכרו גדולים מגודלו של המגרש. במקרים אלו תיתכן תחרות בין הרוכשים השונים בשל טעות חישוב של המוכר.

בנוסף, ייתכנו מקרים בהם המחלוקת תהיה בין יורשיהם של הצדדים, ואפילו בין היורשים של היורשים אשר כלל לא מודעים להתחרשויות שאירעו בין הצדדים לעסקה בעת ביצועה. במקרים אלו מרבית הטענות יגובו באמצעות מסמכים ולא לפי העובדות הידועות לצדדים.

כיצד מכריעים זכותו של מי גוברת?

סעיף 9 לחוק המקרקעין קובע את אמות המידה להכרעה מי מבין העסקאות גוברת. תחילה, קובעים כי כוחה של העסקה הראשונה גובר, אלא אם הצד השני פעל בתום לב, רכש את זכויותיו בעבור תמורה (לא מדובר בעסקת מתנה) וכי הזכויות נרשמו על שמו בתום לב. לצורך כך נקבע כי רישומה של הערת אזהרה על ידי הרוכש הראשון תהווה אינדיקציה ברורה להיותה תם לב, ולמעט מקרים בהם לא היה ניתן לרשום הערת אזהרה לטובת הרוכש או במידה והרוכש השני ידע על העסקה ואופיין כחסר תום לב.

בפסק דין שניתן לאחרונה בהליך ה"פ (מרכז) 5507-02-16‏ ‏ מגדל טופ - נדל"ן בע"מ נ' יהונתן יפת,נדרש בית המשפט להכריע כוחה של איזו עסקה (מבין 2 עסקאות נוגדות) גובר בהתאם לעובדות המקרה הבאות. המוכר בעסקה שבנדון רכשו את זכויותיהם בנכס בשנת 1988, ולאחר מכן בשנת 1990 מכרו את זכויותיהם למשפ' יפת. האחרונים שילמו את מלוא התמורה בעבור הדירה, אך לא רשמו לטובתם הערת אזהרה ולא השלימו את רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

בעבור כ- 20 שנה מהמועד בו רכשו משפ' יפת את זכויותיהם נערכו משאים ומתנים לצורך פיתוח המקרקעין עליו בנוי הנכס וכן סביבתם בשל ריבוי הבעלים הפניה נעשתה לפי צורך הרישום בלשכת רישום המקרקעין, מכיוון שהרוכשים לא רשמו את זכויותיהם הפנייה וההתנהלות נעשו מול המוכרים.


במסגרת זו נוהלו הליכי משא ומתן והליכים משפטיים אשר אישרו את מכירת הנכס לידי הקונה, חב' יזמית בתחום הנדל"ן. כמו כן, במהלך ההליכים שבוצעו גילו יורשיהם של הרוכשים (היורשים של משפ' יפת) כי לא נרשמה לטובתם ה"א, כי העסקה לא הושלמה ברישום ואף כי ישנה נוגדת התנהלת ברקע הדברים. לכן, בשלב מאוד מאוחר ולאחר שהעסקה אושרה נרשמה הערת אזהרה כעבור למעלה מ- 25 מעת ביצוע העסקה הראשונה.

לנוכח זו נקבע ע"י בית המשפט כי כוחה של העסקה הראשונה בזמן נסוג מול העסקה השנייה, וזאת בשל השיהוי הניכר ברישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים. מיותר לציין כי לו הייתה נרשמת הערת אזהרה היה מתאפשר לחברה היזמית לגלות מבעוד מועד כי ישנו רישום בגין התחייבות לעשות עסקה על זכויותיהם של המוכרים. כן נקבע כי החברה היזמית לא יכלה לדעת על התקיימותה של העסקה וכי לא הוכח כי היא התנהגה בחוסר תום לב.

לכן, ובשים לב לאמור לעיל, נקבע כי כוחה של העסקה השניי

ה גובר.

"

#מכירתדירה #רכישתדירה #רישוםמאוחרשלזכויות #רישוםזכויותבטאבו #עסקאותנוגדות #נדלןמקרקעין

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com