ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

האם קבלן יכול למנוע מרוכש דירה להגיש התנגדות לתיקון היתר?


סעיפים רבים בהסכמי לרכישת דירה מקבלן/יזם מבקשים להסדיר את מכלול החובות והזכויות שבין הצדדים, וכן את הפעולות שכל צד נדרש לבצע או להימנע מהן. בהתאם לכך סעיפים רבים בהסכם מסדירים את חלוקת הזכויות ברכוש המשותף בבניין, את הוצאת השטחים מהרכוש המשותף בבניין, ביצוע תיקוני תקופת הבדק, תוספות והשלמות לאחר מסירת החזקה, רישום הבית המשותף, הגשת בקשה לתיקון היתר וכו'. הנושאים הרבים המוסדרים בהסכם המכר מסבירים מדוע הסכמי המכר כוללים בכמות סעיפים רבה כל כך. אולם למרות כמות הסעיפים הרבה במרבית המקרים לא נמצא נוסח המתעדף את זכויותיו של הרוכש, אלא אם הוכנסו שינויים במהלך המשא ומתן.

לנוכח אותם מקרים המאפיינים את פערי הכוחות בין היזם / קבלן בכובעו כמוכר לבין רוכשי הדירות ישנה חקיקה ופסיקה ענפה שנועדה לתת מענה לפערי הכוחות שהשתרשו בשוק. כך למשל חוק המכר דירות מסדיר את מחויבויותיו של המוכר כפי הרוכש בכל הקשור לרישום הזכויות, תיקון הליקויים, תקופת הבדק, אי התאמות וכיו"ב. בדומה לכך, חוק המכר הבטחת השקעות לרוכשי דירות מסדיר את הבטוחות שיינתנו לרוכשי הדירות וכן את יתר הנושאים הכרוכים בכך. במאמרנו הקודמים התייחסנו להסדרת השימוש וחלוקת זכויות הבנייה בעת רכישת דירה מקבלן.

בין היתר, נכתבו גם מאמרים נוספים שעוסקים בניצול זכויות בנייה על ידי יזם שהצמיד אותן לדירה ששמר לעצמו, את האפשרות לבנות על גג בניין במקרים בהם הזכויות הוצמדו לדירה ונרשמו על שם בעליה במסמכי הבית המשותף, וכן האם קבלן רשאי לבנות על הגג בחלוף מספר שנים לאחר שהתקבל טופס 4 לפרויקט?

נוסף על הנושאים לעיל, לאחרונה, בית המשפט נדרש להכריע בסוגיה שעניינה תוקפם של סעיפים בהסכמי מכר לרכישת דירה מקבלן אשר אוסרים על רוכשי דירות להגיש התנגדות לפעולות תכנוניות ולהליכי רישוי שבכוונת היזם לנקוט?

אם כך, במה מדובר?

הסכמי מכר רבים כוללים סעיפים המאפשרים ליזם לבצע שינויים בדירות, בבניין וברכוש המשותף באמצעות הגשת בקשות להקלה, לשימוש חורג או על באמצעות תיקון היתר הבנייה. על מנת שרוכשי הדירות לא ימנעו מהיזם להגיש בקשות כאמור לעיל הסכמי המכר כוללים מספר סעיפים ששוללים מרוכשי הדירות את זכותם להגיש התנגדויות הנעוצות בטעמים תכנוניים, קניינים וכיו"ב.

כך שלמעשה אותם סעיפים מונעים מהרוכשים כל אפשרות להתנגד לביצוע שינויים בפרויקט על ידי היזם, בהווה או בעתיד, הן בפני מוסדות התכנון והן בפני המפקחת על הבתים המשותפים. .


האם קבלן יכול למנוע מרוכש דירה להתנגד להיתר

במסגרת המאמרים שאוזכרו לעיל, נדונו שורה של תביעות שהגישו רוכשי דירות בפני המפקחת על הבתים המשותפים בעקבות פעולות מצד יזמים שדרשו לבצע שינויים או לבנות יחידות דיור נוספות לפני סיום הפרויקט ואף לאחר סיומו כאשר הדירות נמסרו לידי בעלי הדירות וכשהבניין מאוכלס.

במסגרת אותן תביעות, נקבע בפסקי הדין שהוצאו תחת ידיה של המפקחת כי, הצורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות מתייתר אם השטחים ברכוש המשותף וזכויות הבנייה הוצאו כדין ובאם זכותם של המבקשים לבקש את תיקון ההיתר ללא הסכמת יתר בעלי הדירות הוסדרו כדין ונרשמו באופן ברור ומפורש במסמכי הבית המשותף.

לעומת זאת, בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית משפט השלום בהליך מס' תא (ת"א) 64769-01-17‏ ‏ נועם משה פרידמן נ' חגית רצון, נדרש בית המשפט להכריע האם בעלי הדירות מנועים מלהגיש התנגדות גם בפני מוסדות התכנון.

לפי עובדות המקרה מדובר על בניין ברמת גן שנבנה בשנות ה- 90 המאוחרות ועליו קיימות מעל ל- 25 דירות, ועוד אולם אירועים הנמצא בקומת הקרקע.

לפי הוראות הסכמי המכר שנחתמו מול היזם ולפי מסמכי הבית המשותף, לבעלים של אולם האירועים שמורה הזכות להגיש בקשה לשינוי ייעוד של האולם באמצעות בקשה להקלה או שימוש חורג לפי הנסיבות ולהסב את השימוש בו למגורים, וזאת מבלי שלמי מבעלי הדירות תהיה זכות להתנגד לבקשות להוצאת היתר בנייה, לתיקוניו או לבקשה לשינוי ייעוד.

אולם, בניגוד לרוח ההסכמים ולנוסחם של הוראותיהם, במסגרת פסק הדין נקבע שלא ניתן להגביל את זכות להתנגד בהליכים תכנוניים, כך שאפילו רישום מפורש בהסכם המכר ובמסמכים השונים לא מונע מבעלי הדירות את הגישה לערכאות, ועל כן בית המשפט הורה על ביטול תוקפם של אותם סעיפים. בהתאם לכך, נקבע כי מוסד ההתנגדויות תורם באופן בלתי אמצעי למוסדות התכנון להבין ולקבל את התמונה המלאה בעת דיון באישור בקשות. בנוסף נקבע כי יישומה של זכות הטיעון של המבקשים להתנגד היא זכות חוקתית וחשובה שאין לפגוע בה.

לכן, ובשים לב לאמור לעיל, נדחתה טענת המבקשים והיזם כי התניות שעוגנו בהסכמי המכר ובמסמכי הבית המשותף מונעים מבעלי הדירות להתנגד לבקשה לתיקון היתר. לעומת זאת, נמצא כי תחולת הסעיפים ביחס להתנגדויות משיקולים קניינים עומדת בעינה, כך שלא ניתן להתנות עליה או להפחית מכוחה אלא משיקולים מיוחדים.

#רכישתדירהמקבלן #התנגדות #היתרבניה #נדלןמקרקעין #תכנוןובניה

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com