ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

האם מוכר דירה מחויב לשתף פעולה כדי שהרוכש יקבל משכנתא מהבנק


ללא מעט רוכשי דירות אין את ההון העצמי הדרוש לרכישת דירת מגורים, ועל כן הם נאלצים לפנות לאחד מהגופים הפיננסים ובניהם הבנקים למשכנתאות לצורך קבלת הלוואה. הלוואות אלו נועדו להעמיד לרשות הרוכש את ההפרש שבין ההון העצמי שנמצא ברשות הרוכש לבין שוויה של הדירה הנרכשת.

הסתייעות זו בבנקים למשכנתאות משרתת את מטרתם של שני הצדדים לעסקה. מצד אחד, הרוכש מקבל השלמה של הכספים הדרושים לרכישת הדירה, ומצד שני ההלוואה מאפשרת למוכר למכור את דירתו תמורת סכום שאינו נמצא בהישג ידם של מרבית האנשים מהשורה.

לפיכך, ומתוך מפגש האינטרסים שצוין לעיל, נוצר נוהג לפיו כל אחד מהצדדים לעסקה מתחייב לבצע את הפעולות שנמצאות בגדר אחריותו על מנת שתאושר לרוכש משכנתא. מבחינת הרוכש, ככול שהחלק של התשלום בעבור הדירה באמצעות כספי המשכנתא – גדל, כך עולה גם תלותו בבנק והיקף התחייבויותיו כלפיו.

אם כך, מהן החובות שחלות על כל אחד מהצדדים לעסקה?

כמו בכל עסקה במקרקעין, הדרך הנכונה להסדיר את התחייבויותיהם של הצדדים צריכה להיעשות באמצעות הסכם המכר, כשבמסגרת זו יש לקבוע כי המוכר מחויב לשתף פעולה עם הרוכש ועם הבנק המממן מטעמו על מנת שהאחרון יוכל להוציא משכנתא.

בהתאם לכך, הדרישה לשיתוף הפעולה מחייבת את המוכר לחתום מסמכים מטעם הבנק באשר להתחייבותו לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא על הנכס, להראות את הנכס לשמאי מטעם הבנק ואף לספק פרטים נכונים ביחס למצבו התכנוני והקנייני של הנכס.

כדי שתינתן התייחסות הולמת לנושא המשכנתא בהסכם המכר, על הרוכש לבצע מספר בדיקות מקדימות לפני שהסכם המכר ייחתם, ובהן: קבלת אישור עקרוני מהבנק לצורך קבלת משכנתא, בדיקה של הפעולה הרצויה (גרירת משכנתא, מחזור או משכנתא ראשונה), שלילת גורמים מפתיעים אשר עלולים לגרום לסירוב מצד הבנק לאשר משכנתא (על אף האישור העקרוני).

במקרים בהם אין בהסכם המכר התייחסות באשר למחויבותו של המוכר לשתף פעולה כאמור לעיל, ניתן "לכפות" את שיתוף הפעולה מכח הוראות דין כלליות כמו חובת תום הלב בדיני החוזים, נוהג שקיים בעסקאות שונות וכיו"ב. אולם, מדובר פנייה להוראות הדין הכללי אינה משימה פשוטה והיא מקטינה את סיכויי ההצלחה שבכל מקרה אינם מובטחים מראש.

במקרים בהם אין בהסכם המכר התייחסות באשר למחויבותו של המוכר לשתף פעולה כאמור לעיל, ניתן "לכפות" את שיתוף הפעולה מכח הוראות דין כלליות כמו חובת תום הלב בדיני החוזים, נוהג שקיים בעסקאות שונות וכיו"ב. אולם, מדובר פנייה להוראות הדין הכללי אינה משימה פשוטה והיא מקטינה את סיכויי ההצלחה שבכל מקרה אינם מובטחים מראש.

כפי שיוסבר בהמשך, היות שהצורך בסעיפים כגון אלו נחשף לאחר שמתגלות "בעיות" בקשר לביצוע ההסכם, ברור מדוע ישנה חשיבות מכרעת לביצוע הבדיקות המקדמיות ולהטמעה של תוצאותיהן בהסכם המכר.

מבחינת הרוכש, אחת ההתחייבויות החשובות והיסודיות ביותר בהסכמי המכר שאין בלתה היא תשלום התמורה בעבור הדירה במלואה ובמועדה. לכן, ברור כי על הרוכש לעשות כל שיש בידו על מנת לעמוד בהתחייבויותיו ובתשלום התמורה במועדים שנקבעו, ובתוך שכך גם להוציא משכנתא.

בהליך שנדון בפני בית המשפט בעליון בתיק עא 7938/08 היאלי מונסנגו נ' מוריס מכביאן (פורסם בנבו, 11.8.11), חל הצורך להכריע בין טענות הדדיות של הצדדים להסכם המכר בדבר הפרת הסכם. לדידם של הנתבעים, רוכשי הדירה, המוכר היפר את התחייבויותיו באופן יסודי כאשר סירב לחתום על כתבי ההתחייבות של הבנק לקבל משכנתא. מנגד, התובע, מוכר הדירה – תבע את הרוכשים בגין הפרה יסודית של הסכם המכר, הפרה אשר נעוצה באי תשלום התמורה.

באותו המקרה, דובר על עסקה יד 2 אשר נחתמה בקשר לרכישת דירה בתל אביב אשר נמצאת בבניין מגורים. כל הדירות בבניין היו שייכות למוכר, כאשר כל אחת מהן פוצלה ל- 3 יחידות דיור. מספר שנים קודם לכן, המוכר נטל משכנתא לצורך רכישת כל הבניין, אך לאחר שהעירייה ערכה ביקורת בנכס הוא נדרש להחזיר את המצב לקדמותו ולהסיר את חריגות הבנייה. מסיבה זו, נרשמו על הדירה הערות אזהרה בגין ביצוע עבירות בנייה בניגוד לתנאי היתר הבנייה.

בהמשך, לאחר שנערכה הביקורת הנ"ל, המוכר החל למכור את הדירות בבניין כאשר כל הסכמי המכר כללו שני תנאים, כך: (1) תשלום מקדמה על חשבון התמורה. (2) החזרת המצב לקדמותו בהתאם לדרישות העירייה ובאופן שיוביל למחיקת הערות האזהרה שנרשמו.

אולם, לא כל התנאים בהסכם המכר קוימו על ידי הצדדים, וכך יוצא שהרוכשים לא שילמו את המקדמה אך ערכו שיפוצים נרחבים בדירה להסרת עבירות הבנייה שבוצעו. ניתוח של עובדות המקרה בפסק הדין העלה כי הפרתם של הרוכשים לא השפיע על תוקפה של העסקה, ועל כן טענתו של המוכר להפרה יסודית מצדם נדחתה.

לעומת זאת, בית המשפט קיבל את טענת הרוכשים שהגישו תביעה נגדית בעקבות הפרתו היסודית של הסכם המכר מצד המוכר שנעוצה בסירובו לחתום על מסמכי הבנק לאישור משכנתא.

במסגרת זו, בית המשפט פסק כי חובת תום הלב אשר מעוגנת בחוק החוזים (כללי) מחייבת את הצדדים להסכם לנהוג זה כלפי זה בהגינות ולבצע את הפעולות הסבירות והמתקשות לקיום העסקה. לעניין זה, היות שהיה ידוע למוכר כי המוכרים מתכוונים לממן את רכישת הדירה באמצעות משכנתא.

היות שהמוכר סירב לחתום על המסמכים, נקבע כי הוא הכשיל את העסקה, ובכך היפר את התחייבויותיו. מכיוון שהתובעים לא דרשו את ביטולו של ההסכם, אלא את אכיפתו בית המשפט עשה שימוש במספר דוקטרינות משפטיות שהן יציר הפסיקה (דוקטרינת הקיום בקירוב) ועוד במספר הוראות חוק שלקוחות בעיקר מדיני החוזים כדי לקבוע מחדש את התחייבויות הצדדים.

הפרוצדורה בעסקאות יד 2:

כפי שצוין במספר מאמרים שהועלו לאתר זה, יש להתאים כל עסקה לפי מאפייניה, וכך גם לגבי התנאים שיש להסדיר באשר לנטילת המשכנתא של הרוכש בהסכם המכר בעסקה יד 2.

מבחינת הפרקטיקה, הרוכש קודם כל חותם על הסכם מכר ורק בהמשך הוא פונה אל הבנק לצורך אישור המשכנתא, וזאת על סמך אישור עקרוני לקבלת משכנתא שניתן לפני כן. כמו כן, סדר הפעולות שהרוכש יצטרך לבצע והיקף שיתוף הפעולה שהמוכר יידרש אליו יקבעו על פי סוג המימון שיינתן על ידי הבנק.

לאחר פנייתו של הרוכש אל הבנק הוא יצטרך להחתים את מוכר הדירה על כתב התחייבות לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות משכנתא, כאשר הסכמתו של המוכר דרושה מעצם היותו הבעלים של המקרקעין.

בהתאם לכך, היקף הפעולות יהיה שונה באם זוהי המשכנתא הראשונה של הרוכש או באם עליו לגרור משכנתא או למחזר משכנתא קודמת. בכל אחד מהמקרים הרוכש נדרש לקבוע תנאים שונים בהסכם המכר ואף לקבוע את לוח התשלומים בצורה שונה.

הפרוצדורה בהסכמי מכר לרכישת דירה מקבלן:

למרות שפסק הדין שצוין לעיל מתייחס לרכישת דירה במסגרת עסקה יד 2, עדיין גם הצורך במשכנתא אינו פוסח גם על מי שרוכש דירה מקבלן. לכן, חל הצורך להתייחס לפרוצדורה הקבועה גם ביחס לעסקה זו.

היות שהמסגרת הנורמטיבית שחלה על הסכמי מכר של קבלן שונה במהותה מזו שבעסקה יד 2, חל הצורך להתאים את ההתחייבות לפי סוג הבטוחה. שכן, וככלל, הוצאת משכנתא בפרויקט בו ניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה קשה יותר ומטילה את הרוכש בפני חשיפה שהבנקים לא יאשרו משכנתא.

כמו כן, ובהתאם להוראות חוק המכר דירות, במקרה בו מסופקת בטוחה מסוג הערת אזהרה היזם מחויב להמציא מספר אישורים שבלעדיהם לא תאושר לרוכש משכנתא, לרבות: אישור מהנדס בדבר קצב התקדמות הבנייה, חתימה על כתב התחייבות לרישום הערת אזהרה ומשכנתא בהמשך, כתב הצהרה על הכספים שהתקבלו עד כה וכו.

לעומת זאת, אם מסופקת בטוחה מסוג ערבות בנקאית, הרי שחל סדר פעולות שונה שמטיל על כל אחד מהצדדים התחייבויות שונות. לעניין זה, יש לשים לב להתאמה רחבה וכוללת באם מדובר בפרויקט שטרם התקבל לגביו היתר בנייה אשר מחייב לתת מענה למקרה בו הבטוחה תהיה הערת אזהרה או ליווי בנקרי.

סוף דבר:

הניסיון מלמד אותנו כי מרבית המחלוקות בין הצדדים להסכם המכר מתגלעות בשלב מאוחר יחסית בו מוחלפות טענות הדדיות בין הצדדים ביחס להפרה יסודית של הסכם המכר. כך למשל, בשורה ארוכה של פסקי דין הוחלפו טענות הדדיות בין הצדדים באשר לסירובו של השמאי מטעם הבנק לאשר משכנתא לרוכשים.

#רכישתדירה #הסכםמכר #הפרתהסכם #הפרהשלהסכםמכר #סירובלאשרמשכנתא #עסקהיד2 #נדלןמקרקעין

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע בה שימוש קודם לכן. א...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי בגודלם (הקטנה או הג...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויות בנייה אשר קיימות ע...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לטענות הדדיות של הצדדי...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו לכאורה מהפרת הסכם השכ...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית משפט המחוזי בירושלים כ...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com