ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

האם מוכר דירה מחויב לשתף פעולה כדי שהרוכש יקבל משכנתא מהבנק


ללא מעט רוכשי דירות אין את ההון העצמי הדרוש לרכישת דירת מגורים, ועל כן הם נאלצים לפנות לאחד מהגופים הפיננסים ובניהם הבנקים למשכנתאות לצורך קבלת הלוואה. הלוואות אלו נועדו להעמיד לרשות הרוכש את ההפרש שבין ההון העצמי שנמצא ברשות הרוכש לבין שוויה של הדירה הנרכשת.

הסתייעות זו בבנקים למשכנתאות משרתת את מטרתם של שני הצדדים לעסקה. מצד אחד, הרוכש מקבל השלמה של הכספים הדרושים לרכישת הדירה, ומצד שני ההלוואה מאפשרת למוכר למכור את דירתו תמורת סכום שאינו נמצא בהישג ידם של מרבית האנשים מהשורה.

לפיכך, ומתוך מפגש האינטרסים שצוין לעיל, נוצר נוהג לפיו כל אחד מהצדדים לעסקה מתחייב לבצע את הפעולות שנמצאות בגדר אחריותו על מנת שתאושר לרוכש משכנתא. מבחינת הרוכש, ככול שהחלק של התשלום בעבור הדירה באמצעות כספי המשכנתא – גדל, כך עולה גם תלותו בבנק והיקף התחייבויותיו כלפיו.

אם כך, מהן החובות שחלות על כל אחד מהצדדים לעסקה?

כמו בכל עסקה במקרקעין, הדרך הנכונה להסדיר את התחייבויותיהם של הצדדים צריכה להיעשות באמצעות הסכם המכר, כשבמסגרת זו יש לקבוע כי המוכר מחויב לשתף פעולה עם הרוכש ועם הבנק המממן מטעמו על מנת שהאחרון יוכל להוציא משכנתא.

האם המוכר חייב לשתף פעולה כדי שהמוכר יקבל משכנתא

בהתאם לכך, הדרישה לשיתוף הפעולה מחייבת את המוכר לחתום מסמכים מטעם הבנק באשר להתחייבותו לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא על הנכס, להראות את הנכס לשמאי מטעם הבנק ואף לספק פרטים נכונים ביחס למצבו התכנוני והקנייני של הנכס.

כדי שתינתן התייחסות הולמת לנושא המשכנתא בהסכם המכר, על הרוכש לבצע מספר בדיקות מקדימות לפני שהסכם המכר ייחתם, ובהן: קבלת אישור עקרוני מהבנק לצורך קבלת משכנתא, בדיקה של הפעולה הרצויה (גרירת משכנתא, מחזור או משכנתא ראשונה), שלילת גורמים מפתיעים אשר עלולים לגרום לסירוב מצד הבנק לאשר משכנתא (על אף האישור העקרוני).

במקרים בהם אין בהסכם המכר התייחסות באשר למחויבותו של המוכר לשתף פעולה כאמור לעיל, ניתן "לכפות" את שיתוף הפעולה מכח הוראות דין כלליות כמו חובת תום הלב בדיני החוזים, נוהג שקיים בעסקאות שונות וכיו"ב. אולם, מדובר פנייה להוראות הדין הכללי אינה משימה פשוטה והיא מקטינה את סיכויי ההצלחה שבכל מקרה אינם מובטחים מראש.

במקרים בהם אין בהסכם המכר התייחסות באשר למחויבותו של המוכר לשתף פעולה כאמור לעיל, ניתן "לכפות" את שיתוף הפעולה מכח הוראות דין כלליות כמו חובת תום הלב בדיני החוזים, נוהג שקיים בעסקאות שונות וכיו"ב. אולם, מדובר פנייה להוראות הדין הכללי אינה משימה פשוטה והיא מקטינה את סיכויי ההצלחה שבכל מקרה אינם מובטחים מראש.

כפי שיוסבר בהמשך, היות שהצורך בסעיפים כגון אלו נחשף לאחר שמתגלות "בעיות" בקשר לביצוע ההסכם, ברור מדוע ישנה חשיבות מכרעת לביצוע הבדיקות המקדמיות ולהטמעה של תוצאותיהן בהסכם המכר.

מבחינת הרוכש, אחת ההתחייבויות החשובות והיסודיות ביותר בהסכמי המכר שאין בלתה היא תשלום התמורה בעבור הדירה במלואה ובמועדה. לכן, ברור כי על הרוכש לעשות כל שיש בידו על מנת לעמוד בהתחייבויותיו ובתשלום התמורה במועדים שנקבעו, ובתוך שכך גם להוציא משכנתא.

בהליך שנדון בפני בית המשפט בעליון בתיק עא 7938/08 היאלי מונסנגו נ' מוריס מכביאן (פורסם בנבו, 11.8.11), חל הצורך להכריע בין טענות הדדיות של הצדדים להסכם המכר בדבר הפרת הסכם. לדידם של הנתבעים, רוכשי הדירה, המוכר היפר את התחייבויותיו באופן יסודי כאשר סירב לחתום על כתבי ההתחייבות של הבנק לקבל משכנתא. מנגד, התובע, מוכר הדירה – תבע את הרוכשים בגין הפרה יסודית של הסכם המכר, הפרה אשר נעוצה באי תשלום התמורה.

באותו המקרה, דובר על עסקה יד 2 אשר נחתמה בקשר לרכישת דירה בתל אביב אשר נמצאת בבניין מגורים. כל הדירות בבניין היו שייכות למוכר, כאשר כל אחת מהן פוצלה ל- 3 יחידות דיור. מספר שנים קודם לכן, המוכר נטל משכנתא לצורך רכישת כל הבניין, אך לאחר שהעירייה ערכה ביקורת בנכס הוא נדרש להחזיר את המצב לקדמותו ולהסיר את חריגות הבנייה. מסיבה זו, נרשמו על הדירה הערות אזהרה בגין ביצוע עבירות בנייה בניגוד לתנאי היתר הבנייה.

בהמשך, לאחר שנערכה הביקורת הנ"ל, המוכר החל למכור את הדירות בבניין כאשר כל הסכמי המכר כללו שני תנאים, כך: (1) תשלום מקדמה על חשבון התמורה. (2) החזרת המצב לקדמותו בהתאם לדרישות העירייה ובאופן שיוביל למחיקת הערות האזהרה שנרשמו.

אולם, לא כל התנאים בהסכם המכר קוימו על ידי הצדדים, וכך יוצא שהרוכשים לא שילמו את המקדמה אך ערכו שיפוצים נרחבים בדירה להסרת עבירות הבנייה שבוצעו. ניתוח של עובדות המקרה בפסק הדין העלה כי הפרתם של הרוכשים לא השפיע על תוקפה של העסקה, ועל כן טענתו של המוכר להפרה יסודית מצדם נדחתה.

לעומת זאת, בית המשפט קיבל את טענת הרוכשים שהגישו תביעה נגדית בעקבות הפרתו היסודית של הסכם המכר מצד המוכר שנעוצה בסירובו לחתום על מסמכי הבנק לאישור משכנתא.

במסגרת זו, בית המשפט פסק כי חובת תום הלב אשר מעוגנת בחוק החוזים (כללי) מחייבת את הצדדים להסכם לנהוג זה כלפי זה בהגינות ולבצע את הפעולות הסבירות והמתקשות לקיום העסקה. לעניין זה, היות שהיה ידוע למוכר כי המוכרים מתכוונים לממן את רכישת הדירה באמצעות משכנתא.

היות שהמוכר סירב לחתום על המסמכים, נקבע כי הוא הכשיל את העסקה, ובכך היפר את התחייבויותיו. מכיוון שהתובעים לא דרשו את ביטולו של ההסכם, אלא את אכיפתו בית המשפט עשה שימוש במספר דוקטרינות משפטיות שהן יציר הפסיקה (דוקטרינת הקיום בקירוב) ועוד במספר הוראות חוק שלקוחות בעיקר מדיני החוזים כדי לקבוע מחדש את התחייבויות הצדדים.

הפרוצדורה בעסקאות יד 2:

כפי שצוין במספר מאמרים שהועלו לאתר זה, יש להתאים כל עסקה לפי מאפייניה, וכך גם לגבי התנאים שיש להסדיר באשר לנטילת המשכנתא של הרוכש בהסכם המכר בעסקה יד 2.

מבחינת הפרקטיקה, הרוכש קודם כל חותם על הסכם מכר ורק בהמשך הוא פונה אל הבנק לצורך אישור המשכנתא, וזאת על סמך אישור עקרוני לקבלת משכנתא שניתן לפני כן. כמו כן, סדר הפעולות שהרוכש יצטרך לבצע והיקף שיתוף הפעולה שהמוכר יידרש אליו יקבעו על פי סוג המימון שיינתן על ידי הבנק.

לאחר פנייתו של הרוכש אל הבנק הוא יצטרך להחתים את מוכר הדירה על כתב התחייבות לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות משכנתא, כאשר הסכמתו של המוכר דרושה מעצם היותו הבעלים של המקרקעין.

בהתאם לכך, היקף הפעולות יהיה שונה באם זוהי המשכנתא הראשונה של הרוכש או באם עליו לגרור משכנתא או למחזר משכנתא קודמת. בכל אחד מהמקרים הרוכש נדרש לקבוע תנאים שונים בהסכם המכר ואף לקבוע את לוח התשלומים בצורה שונה.

הפרוצדורה בהסכמי מכר לרכישת דירה מקבלן:

למרות שפסק הדין שצוין לעיל מתייחס לרכישת דירה במסגרת עסקה יד 2, עדיין גם הצורך במשכנתא אינו פוסח גם על מי שרוכש דירה מקבלן. לכן, חל הצורך להתייחס לפרוצדורה הקבועה גם ביחס לעסקה זו.

היות שהמסגרת הנורמטיבית שחלה על הסכמי מכר של קבלן שונה במהותה מזו שבעסקה יד 2, חל הצורך להתאים את ההתחייבות לפי סוג הבטוחה. שכן, וככלל, הוצאת משכנתא בפרויקט בו ניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה קשה יותר ומטילה את הרוכש בפני חשיפה שהבנקים לא יאשרו משכנתא.

כמו כן, ובהתאם להוראות חוק המכר דירות, במקרה בו מסופקת בטוחה מסוג הערת אזהרה היזם מחויב להמציא מספר אישורים שבלעדיהם לא תאושר לרוכש משכנתא, לרבות: אישור מהנדס בדבר קצב התקדמות הבנייה, חתימה על כתב התחייבות לרישום הערת אזהרה ומשכנתא בהמשך, כתב הצהרה על הכספים שהתקבלו עד כה וכו.

לעומת זאת, אם מסופקת בטוחה מסוג ערבות בנקאית, הרי שחל סדר פעולות שונה שמטיל על כל אחד מהצדדים התחייבויות שונות. לעניין זה, יש לשים לב להתאמה רחבה וכוללת באם מדובר בפרויקט שטרם התקבל לגביו היתר בנייה אשר מחייב לתת מענה למקרה בו הבטוחה תהיה הערת אזהרה או ליווי בנקרי.

סוף דבר:

הניסיון מלמד אותנו כי מרבית המחלוקות בין הצדדים להסכם המכר מתגלעות בשלב מאוחר יחסית בו מוחלפות טענות הדדיות בין הצדדים ביחס להפרה יסודית של הסכם המכר. כך למשל, בשורה ארוכה של פסקי דין הוחלפו טענות הדדיות בין הצדדים באשר לסירובו של השמאי מטעם הבנק לאשר משכנתא לרוכשים.

כפיר חיון, עו"ד | מקרקעין - נדל"ן

#רכישתדירה #הסכםמכר #הפרתהסכם #הפרהשלהסכםמכר #סירובלאשרמשכנתא #עסקהיד2 #נדלןמקרקעין

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com