ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

החלפת חברת מעליות בבית משותף


ניהול הבית המשותף ואחזקתו מחייבים את בעלי הדירות בבניין לקבל החלטות ולבצע פעולות לצורך שמירה על מתקניו, אביזריו והרכוש המשותף בבניין. אולם, כפי שידוע לרבים מאתנו, קבלת החלטות בבית המשותף מעולם לא היית משימה פשוטה, וכך לא אחת קורה שכמעט על כל נושא שמועלה לסדר היום באספת בעלי דירות מתקבלות מספר גישות ודעות שונות שמסבכות את הליך קבלת ההחלטות.

למאמר מקיף בעניין בית משותף - לחצו כאן

המחלוקות או התפלגות הדעות המתוארות לעיל עשויות להתגלות בין בעלי הדירות עצמם או לחלופין בין בעלי הדירות לבין גורמים חיצוניים \, כגון: בעלי דירות מבניינים סמוכים, אנשי מקצוע שאחראים על גינון וניקיון וכו', חברות אחזקה, ספקים ונותני שירותים נוספים.

לעניין הגורמים החיצוניים, אחזקתו של הבניין מחייבת את בעלי הדירות להתקשר עם חברות חיצוניות בהסכמים למתן שירותים בקשר למתקני הבית המשותף, ובהם: מעליות, אינטרקום, דוודים, חדרי מכונות, חדר טרנספורמציה, מערכת הסקה, טיפול בחניות רובוטיות/מתקן ומערכת הגז.

לעומת זאת, במישור שבין בעלי הדירות עצמם עשויות להתגלות מחלוקת בנוגע לקבלת החלטות בבית המשותף כמו ביצוע פרויקט תמ"א 38, שיפוץ החזית, התקשרות עם גורמים חיצוניים, ביצוע תיקונים, בחירת עם זהות הגורמים החיצוניים שעמם ייחתם הסכם להזמנת שירותים וכו'.

בכל הקשור להסדרת היחסים בין בעלי דירות עצמם קיימים כיום מנגנונים שקובעים כללים ברורים לעניין זה, ובהם: מינוי של ועד בית מטעם בעלי הדירות אשר אמון על ניהול הנושאים השוטפים של הבניין וחשבונותיו, קיום אספת בעלי דירות אחת לשנה ועוד אספות שלא מן המניין לפי הצורך, הגדרת מנגנון קבלת החלטות במסמכי הבית המשותף (תקנון הבית המשותף), וכן קביעת הוראות מחייבות בחוק המקרקעין, בתקנות ובהוראות כל דין.

החלפת מעלית בבית משותף

כשם שישנם מנגנונים בחוק שמסדירים את היחסים בין בעלי הדירות לבין עצמם, ואף מגדירים פתרונות אפריוריים למקרים שכיחים, כך ישנה הסדרה בחוק להתקשרויות מסוימות בין בעלי דירות לבין גורמים חיצוניים. בהתאם לכך, בחוק המכר דירות נקבעו כללים לעניין החלפת חברת ניהול שמינויה נעשה ע"י הקבלן, ואילו בחוק המקרקעין ישנה התייחסות להחלפת ספק גז, מערכת הסקה וכו'.

התייחסת נוספת בחוק לאופן ההתקשרות של בעלי דירות בבית המשותף עם גורם חיצוני קיימת גם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד-1984, אשר קובע מספר מחיל מקדמיים לכל התקשרות בין חברת מעליות לבין בעלי דירות/ועדי בתים, ובהם: זכותם של בעלי הדירות לבטל את ההתקשרות באמצעות מתן הודעה מוקדמת של 3 חודשים מראש, תחום משך ההתקשרות למשך 12 חודשים, ועוד מספר פרטים שנועדו להבטיח בעיקר כי בעלי הדירות יקבלו שירות מאת גורמים מקצועיים, בעלי ההסכמה הנדרשת ואישורי העבודה.

התייחסות נוספת ליחסים שבין בעלי הדירות לחברת המעליות נמצאת בחוק הגנת הצרכן בכל הקשור לחובה למסור פרטים, מחיר ותיאור נכונים של השירות, חוק החוזים שניתן מכוחו להשלים פרטים חסרים או לקבל סעדים שעומדים לרשות כל אחד מהצדדים במקרה של הפרה, ודינים נוספים – אולם, התייחסות פרטנית וישירה נמצא בצו הפיקוח כאמור לעיל.

במקרה שנדון לאחרונה בפני בית משפט השלום בפתח תקווה בהליך ת"ת 44645-12-16 ברלינר מעליות בע"מ נ' גורי, נדרש בית המשפט להחליט האם בעלי הדירות שהודיעו על סיום ההתקשרות מול חברת מעליות נדרשים לשלם בעבור 3 החודשים של ההודעה המוקדמת או לחלופין האם יש להעדיף את גישת בעלי הדירות ממנה עולה שעל חברתה מעליות, התובעת, להפסיק את חיוביה מיד לאחר שליחת הודעה על הפסקת ההתקשרות.

כמו כן, בית המשפט נדרש להכריע האם חברת המעליות יכולה לתבוע בנוסף לוועד הבית, גם את בעלי הדירות שנטלו על עצמם את האחריות לנהל את הבניין.

תחילה, ולצורך קבלת החלטה בעניין, בית המשפט נדרש לאפיין את ההסכם להפסקת שירותים שנחתם בין הצדדים, כשבסופו של דבר הוחלט כי מדובר בהסכם בעסקה מתמשכת לתקופה קצובה. כלומר, לפי החלטת בית המשפט, היות שהצדדים לתביעה חתמו על הסכם שתוקפו למשך 12 חודשים, כאשר בתום התקופה הוא מתחדש באופן אוטומטי יש לקבוע כי מדובר בעסקה מתמשכת לתקופה קצובה.

בהמשך, בית המשפט בחן את טענת הנתבעים, ועד הבית, לפיה חברת המעליות לא רשאית לגבות בעסקה מתמשכת דמי ביטול בגובה של 3 חודשי הודעה מוקדמת, וזאת לאור הוראותיו המחייבות של חוק הגנת הצרכן. אולם, מסקנותיו של בית המשפט היו שונות. שכן, לאחר בחינה של הוראות החוק נקבע כי האפשרות לבטל עסקה טרם זמנה ניתנה רק ביחס למגוון מצומצם של עסקאות, בעוד שביחס לדמי הביטול ישנה חובה לציין את גובהם (וגם את מדיניות הביטולים).

לעומת זאת, נראה כי בית המשפט העדיף בפסק הדין את גישת התובעת לפיה צו הפיקוח מהווה הוראת חוק ספציפית לשירות שניתן על ידה, וכי מכוחו של צו זה נקבעו דמי הביטול בגובה של 3 חודשי הודעה מוקדמת. כמו כן, נתקבלה גם פרשנותה של התובעת להוראות חוק בכל הקשור לביטול מוקדם של עסקה מתמשכת וכו'.

מסקנה, בית המשפט קבע כי ועד הבית רשאי להביא לידי סיום את הסכם השירות שנחתם עם חברת המעליות קודם לסיום תקופת ההתקשרות באמצעות מתן הודעה מוקדמת של 3 חודשים מראש. אולם, כשם שוועד הבית רשאי לעשות זאת מכח צו הפיקוח, כך גם חברת המעליות רשאית לגבות תשלום 3 חודשים קדימה מכוחו.

מהאמור לעיל עולה כי, על צו הפיקוח חל על הסכמים שעניינם מתן שירותים למעליות, וכן שמכוחו של צו הפיקוח ניתן להביא הסכמים לידי סיום טרם זמנם. עם זאת, גם חברת המעליות רשאית לגבות את שכרה עד לסיום התקופה של ההודעה המוקדמת. כמו כן, בית המשפט דחה את טענת התובעת כלפי בעלי הדירות שמנהלים את ועד הבית היות שבנסיבות העניין לא התקיימו התנאים להרמת מסך מעל התאגדותם של בעלי הדירות שידועה כ- ועד הבית.

#בתיםמשותפים #ועדבית #החלפתחברתמעליות

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com