ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

כך נכשל ניסיון לביצוע פרויקט תמ"א 38 שתוכנן על ידי בעלי דירות


מבוא - מדוע בעלי דירות מבקשים לבצע פרויקטים מסוג התחדשות עירונית?

בעלי דירות רבים מבקשים לבצע פרויקט מסוג התחדשות עירונית בבניין בו הם גרים לצורך שיפוץ חזית הבניין, חידוש הלובי, חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, החלפת תשתיות גז, מים, חשמל בבניין וכיו"ב. במרבית המקרים, בעלי הדירות יבחרו בקבלן מבצע או ביזם שיבצעו בעבורם את הפרויקט ואת העבודות השונות תמורת זכויות הבנייה הקיימות בבניין אשר באמצעותן יבנו הדירות חדשות אשר ימכרו למרבה במחיר.

יחד עם זאת, לא כל בעלי הדירות בוחרים ללכת בדרך המסורתית בה הפרויקט מבוצע באמצעות יזם או קבלן שנקשרים עמם בהסכם לביצוע פרויקט מסוג התחדשות עירונית ללא עלות מצדם ("עסקת נטו"), כך שחלק (קטן מאוד) מבעלי הדירות בוחרים לבצע את הפרויקט באופן עצמאי כמי שנכנסים בנעלי היזם.

למאמר בעניין הרוב הדרוש לפרויקט מסוג תמ"א 38 – לחצו כאן!

לפי בחירה זו, כלומר - "תמ"א 38 בשיטת עשה זאת בעצמך", בעלי הדירות מחזקים את הבניין הקיים מפני רעידות אדמה לפי דרישות התקן, משפצים את חזית הבניין, מחליפים את התשתיות הרלוונטיות, וכן מבצעים את יתר הפעולות אשר ממומנות באמצעות הכספים שעתידים להתקבל ממכירת הדירות החדשות בפרויקט.

בהקשר זה, ראוי לציין כי, המונח התחדשות עירונית מתייחס למגוון רחב של פרויקטים ופעולות תכנוניות שנועדו להחליף את הסביבה האורבנית (הקיימת) שנבנתה לפני עשרות שנים בהתאם לגישות ולעקרונות התכנוניים וההנדסאים שהיו מקובלים אז בסביבה אורבנית חדשה, לפי תפיסות תכנון ועקרונות ביצוע עדכניים, וזאת באמצעות פרויקטים מסוג תמ"א 38/1 חיזוק מבנים, תמ"א 38/2 הריסה ובנייה, פינוי – בינוי (וגם בינוי –פינוי), הרחבת דירות מגורים עד 140 מ"ר ללא תשלום היטל השבחה (פחות רלוונטי למאמר) ועוד הקלות והטבות כאו ואחרות.

למאמר העוסק בהבדלים בין פרויקט מסוג תמ"א 38/1 חיזוק מבנים לתמ"א 38/2 התחדשות עירונית – לחצו כאן!

ביצוע פרויקט מסוג התחדשות עירונית באמצעות יזם או קבלן:

המסלול לביצוע פרויקט מסוג התחדשות עירונית בדרך המסורתית נעשה באמצעות יזם/קבלן כמו כל פרויקט בנייה אחר, מתחיל באיתור יזם על ידי בעלי הדירות (או בביצוע הליך התמחרות בין יזמים בסיוע של עו"ד מטעם בעלי הדירות), ובד בבד עם בחירת עו"ד מטעם בעלי הדירות.

עם התקדמות המשא ומתן בין הצדדים, החלפת טיוטות של ההסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38, בחירת עו"ד מטעם בעלי הדירות, מינוי מפקח מטעם בעלי הדירות שאמון על בחינת התמורות ואופן ביצוע העבודות (בשלב מאוחר יותר), עריכת תכניות עקרוניות שיוחלפו בהמשך בתוכניות סופיות לאחר שיתקבל היתר בנייה, הגשת תכניות ובקשות לקבלת היתר בנייה לפרויקט (ואם יש צורך גם לקבלת היתרים נוספים), טיפול בהתנגדויות ועוד פעולות נוספות.

יוער כי, מדובר בתיאור קצר ותמציתי של הפעולות שיבוצעו בדרך כלל עד תחילת ביצוע עבודות הפרויקט. כמו כן, לפעולות אלו יש עלויות לא מבוטלות שעשויות להאמיר בשל כמות ההתנגדויות, ניהול עררים, דחיות והערות של הרשות המקומית בעת הגשת בקשה להיתר בנייה וכיו"ב. לכן, על בעלי הדירות לקחת בחשבון את מכלול השיקולים, ובייחוד את העובדה "שלשחקנים חוזרים" בתחום כמו יזמים יש יתרון על פניהם.

לפיכך, לביצוע פרויקט באמצעות יזם יש מספר יתרונות אשר כוללים, בין היתר, הסתמכות על גורם חיצוני בעל ידע, ניסיון, כישורים, מומחיות ואמצעים כלכליים (כולל יכולת לממן את הפרויקט או לגייס אשראי), אחריות לקידום, עמידה בזמנים, ביצוע את הפרויקט, וכו'.

למאמר בעניין ביטחונות וערבויות שניתנים לבעלי הדירות כמנגנוני ביטחון מפני הסיכונים שקיימים בפרויקט.

ביצוע פרויקט תמ"א 38 על ידי בעלי הדירות:

ביצוע הפרויקט על ידי בעלי הדירות מטיל עליהם את האחריות לבצע על חשבונם ועל אחריותם את כל הבדיקות המקדימות, לערוך את כל הפעולות התכנוניות, להשיג מימון לפרויקט, לבצע את עבודות השיפוץ, לחזק את המבנה מפני רעידות אדמה, להחליף את התשתיות הקיימות, לבנות את הדירות החדשות, לספק לרוכשים בטוחות הולמות מכח חוק המכר ולבצע את תיקוני תקופת הבדק וכן עוד ועוד פעולות נוספות שכולן ממומנות מהכספים שעתידים להתקבל ממכירת הדירות החדשות.

עם זאת, ראוי להעיר כי עד למכירת הדירות על בעלי הדירות להשיג את ההון הראשוני הדרוש להתנעת הפרויקט, וכן להשיג מימון בנקאי לפרויקט.

בנוסף, בעלי הדירות אחראים כלפי רוכשי הדירות החדשים אשר עתידים לממן את הפרויקט ואת הרווח היזמי של בעלי הדירות באמצעות הכספים שישולמו בעבור דירותיהם החדשות. אחריות זו של בעלי הדירות באה לידי ביטוי במסירת הדירות במועדים שנקבעו בהסכמי המכר השונים, הוצאת טופס 4 ותעודת גמר, ביצוע תיקוני תקופת הבדק, תיקון צו הבית המשותף וכו'.

למאמר בעניין אחריות של קבלן לתיקון צו הבית המשותף ולרישום הזכויות של הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין - לחצו כאן.

כדי להוציא את הפרויקט מהכח אל הפועל, על בעלי הדירות לערוך הסכם שיסדיר את היחסים ביניהם לכל אורך הפרויקט, לקבוע את החובות והזכויות של כל אחד מהם, להקים חברה, לקבוע דירקטוריון לחברה, להגדיר רשימת מקבלי החלטות, לתעד את הפגישות שנעשו על ידי, לקבוע מורשי חתימה, לפתוח חשבון בנק לחברה ועוד כהנה וכהנה פעולות.

כמו כן, על בעלי הדירות לגייס את המימון לביצוע הפרויקט או לחלופין להשיג אשראי לצורך כך. בהמשך, יהיה על בעלי הדירות לבחור קבלנים וקבלני משנה בעלי הסיווג, ההרשאות והכישורים המתאימים וכן להנפיק פוליסות, ערבויות וביטחונות מתאימים.

על כך יש להוסיף ולציין כי, כל הפעולות הנ"ל אינן "נקיות מסיכונים" עבור בעלי הדירות בשל חשיפתם למקרה בהם ההלוואה לא תוחזר במועד שנקבע לכך, העדר עמידה בהתחייבויות כלפי רוכשי הדירות, הפרות שונות מצד בעלי הדירות וכיו"ב.

על הסיכונים שצוינו לעיל יש להוסיף חסרון נוסף שהוא הקושי במכירת דירותיהם (הקיימות של בעלי הדירות) במשך הרבה זמן – גם שנים רבות לאחר שהפרויקט יסתיים. שכן, סביר להניח כי רוכש פוטנציאלי לא ימהר להיקשר בעסקה כשלמוכר התחייבויות לביצוע פרויקט בבניין.

למאמר בעניין השינויים בעקבות תיקון לחוק דייר סרבן – לחצו כאן!

בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט השלום בתל אביב בהליך ת"א 36405-09-16 א.ר.א.ב. בונוס בע"מ נ' הימן (להלן: "פסק הדין"), נדרש בית המשפט להכריע במספר סוגיות שהתעוררו בעקבות ביצוע פרויקט תמ"א 38 על ידי בעלי דירות בגבעתיים שעשו זאת בשיטת "עשה זאת בעצמך".

לפי סיפור המקרה בפסק הדין, ניתן לראות כי בשנת 2010 נתקבלה החלטה על ידי הרוב הדרוש בבניין בדבר ביצוע פרויקט תמ"א 38 אשר יבוצע על ידי בעלי הדירות. לצורך כך, בעלי הדירות שכרו את שירותיו של עו"ד מטעמם (להלן: "עו"ד מטעם בעלי הדירות"), חתמו על הסכם שיתוף להסדרת היחסים ביניהם, הקימו חברה בבעלות כל בעלי הדירות, חתמו על הסכם בין החברה לבין בעלי הדירות, הקימו חשבון בנק, חתמו על הסכם ביצוע עם חברה יזמית וכן נקשרו על חברה למתן הלוואות חוץ בנקאיות לקבל אשראי לצורך ביצוע הפרויקט.

למאמר בעניין בתים משותפים – לחצו כאן!

בנוסף לחתימת בעלי הדירות על הסכם הלוואה, כל אחד מיחידי הבעלים המציא שיק מטעמו למלווה לפי חלקו היחסי בגובה ההלוואה (ההלוואה חולקה שווה בשווה בין כל בעלי הדירות).

בתחילה, הפרויקט התקדם לפי התכניות ולפי לוח הזמנים שתוכנן, ובהתאם לכך התקבלו גם ההיתרים הדרושים לביצוע העבודות. אולם, עד מהרה החלו להתגלות קשיים שהעמידו את המשכו של הפרויקט בסימן שאלה, כשהסיבה העיקרית לכך נעוצה בעזיבתו של הקבלן המבצע לפרויקט.

בעקבות העיכובים שנגרמו לפרויקט בשל עזיבתו והפסקת עבודתו של הקבלן המבצע בעלי הדירות התקשו להחזיר את ההלוואה שלקחו לצורך מימון הפרויקט. לכן, נחתם הסכם הלוואה נוסף וניתנו ערבויות נוספות כנגד יתרת ההלוואה הנוספת שנטלו בעלי הדירות.

במקביל, עו"ד מטעם בעלי הדירות שייצג גם את החברה שסיפקה את ההלוואה וגם את בעלי הדירות החל בפעולות למציאת יזם חלופי, אולם היו כאלו מבין בעלי הדירות שהתנגדו לכך ולא הסכימו לחתום על כל המסמכים הדרושים להעברת הפרויקט לידי הקבלן החלופי.

עם זאת, יש לציין כי התביעה הנ"ל לא הוגשה בעקבות מחלוקת שהתגלעה לגבי העברת כתב התביעה, אלא ביחס לדרישת פירעון השיק שניתן כבטוחה בעבור ההלוואה ביחס לדיירת אחת בלבד (מבין כל בעלי הדירות) שהתנגדה להעברת הפרויקט.

במסגרת פסק הדין בית המשפט בחן את השתלשלות האירועים בין הצדדים, את מסכת ההסכמים שנחתמו, את הסכמי ההלוואה, נטישת הקבלן המבצע, חלקו ופועלו של עו"ד מטעם בעלי הדירות, וכן לא חסך משבט ביקורתו ביחס למי מהצדדים.

לבסוף, תביעתה של החברה שסיפקה את ההלוואה לבעלי הדירות נדחתה משום שהיא פעלה באופן פרטני ביחס לאחד מבעלי הדירות מבלי להשתמש ביתר הערבויות והביטחונות שסופקו לה על ידי היתר, ואף מבלי שהובא נימוק המניח את הדעת בדבר חסרונן של הבטוחות הנוספות.

משכך, בית המשפט קבע כי בעשותה כן התובעת הסבה לנתבעת נזק, ולכן יש לפטור אותה מתשלום השווה לגובה הבטוחה/הערבות שאבדה לתובעת.

#תמא38 #ייצוגבעלידירותבתמא38 #נדלןמקרקעין #בתיםמשותפים #נציגותהביתהמשותף

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com