ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg
חיפוש

רוכשי דירה שלא ביצעו בדיקות מקדמיות הפרו את הסכם המכר משום שהבנק סירב לאשר משכנתא לדירה ללא היתר בני


רכישת דירה מוגדרת ביסודה כאחת העסקאות החשובות והיקרות ביותר שאדם מן השורה יבצע במהלך חייו, ועל כן חשוב כי היערכותו לקראתה תיעשה בהתאם. בתוך שכך, מצופה כי אותו רוכש דירה "יפעל על פי הספר", יבצע את כל הבדיקות המקדמיות שעליו לבצע ושיוודא שיש ביכולתו לעמוד בכל ההתחייבויות שמוסדרות בהסכם המכר (בעיקר לשלם בזמן).

משכך, חשוב כי רוכשי הדירה יבחרו באנשי מקצוע המתאימים שייצגו אותם במהלך העסקה, החל מהשלב הטרום חוזי כאשר עוד מנוהל משא ומתן, דרך ביצוע הבדיקות המקדמיות והיערכות מלאה לקראת חתימה על הסכם, וכלה בליווי של כל שלבי העסקה עד לסיומה על רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

רוכש דירה שלא יבצע בעצמו או באמצעות איש מקצוע מטעמו את כל הבדיקות המקדמיות שעליו לפני החתימה על הסכם מכר, עלול לגלות בהמשך פערים בין תיאורה הפיסי, התכנוני והמשפטי של הדירה לפני שנחתם הסכם מכר מחד, לבין מצבה בפועל מאידך.

לפי סעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ח-1968 (ויובהר: לא מדובר בחוק המכר דירות), מוכר לא עמד בהתחייבויותיו אם התגלתה אי התאמה בנכס אשר עשויה לנבוע אם מסר נכס בגודל שונה, במצב שאינו תואם לתיאור שסוכם, אי התאמה בעניין האיכות ויוצ"ב. כל אלו מוגדרים על פי חוק המכר כאי התאמה.

במרבית המקרים, אם רוכשי הדירה לא גילו את אותן אי התאמות בנכס לפני שהסכם המכר נחתם הם יגלו זאת רק בשל התערבות של גורם חיצוני.

כך למשל, לא מעט רוכשי דירות מקבלים בתדהמה את סירובו של הבנק לאשר משכנתא לאחר ששמאי מטעמו חשף שעל פי היתר הבנייה לא מדובר בדירת מגורים, אלא במחסן.

לחלופין, ייתכנו מקרים ישולם פיצוי בגין אי התאמות בנוגע לגודלו של הנכס או בשל מחסור בגרמושקה במחלקת ההנדסה שאף הם ימנעו מהרוכש להוציא משכנתא.

בחלק הנוסף של המקרים, ייתכן כי אותן אי התאמות לא יתגלו במהלך העסקה הנוכחית, אלא בהמשך כאשר הרוכש ינסה למכור את דירתו.

בדרך כלל, רק אז יתברר לרוכש כי במסגרת בדיקות מקדמיות אותן ביצע הרוכש עתידי יתגלו פערים שמקשים עליו למכור את דירתו ושיפגעו בשווייה.

כתוצאה מכך, ללא משכנתא לרוכש לא תהיה אפשרות לשלם את מלוא התמורה בעבור הדירה במועדים שנקבעו בהסכם המכר.

כפועל יוצא מכך, הרוכש לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו או במילים אחרות: הסכם המכר יופר על ידי הרוכש הפרה יסודית.

לעתים, העדר יכולתו של המוכר לשלם את התמורה בעבור הדירה תצור תגובת שרשרת שתגרום להפרות נוספות כמו במקרים בהם המוכר עצמו משתמש בכספים של העסקה לצורך רכישת דירה אחרת (כמו במקרים רבים של משפרי דיור).

לכן, הפרה של צד אחד להסכם תגרור הפרות נוספות שרק יסבכו את העניינים – שכאמור ניתן היה להימנע מהם לו רק היו מבצעים בדיקות מקדמיות.

עם זאת, במקרים בהם נבצר מרוכש הדירה לעמוד בהתחייבויותיו כתוצאה מתיאור שגוי ומטעה של הדירה, זה אך טבעי כי הוא יטיל את האחריות על מוסר הפרטים השגויים – המוכר.

כשזה מצב הדברים, ובמיוחד אם יש ברקע הפרות נוספות, סביר להניח כי זהו תחילתו של סכסוך משפטי שבמסגרתו כל אחד מהצדדים יעלו טענות הדדיות לגבי הפרה של ההסכם.

נכון להיום, הפסיקה הרווחת וההלכה העדכנית זנחה את גישת "יזהר הקונה", ובמקומה הוכנסה גישה שבוחנת את התנהלות הצדדים שקדמה לחתימה על הסכם המכר. בהתאם לכך, נקבעה חובת תום לב מוגברת על המוכר שממנה נגזרת גם חובת גילוי רחבה יותר.

שינוי זה הביא עמו בשורה של ממש ושורה של פסקי דין אשר התעלמו מכך שהמוכר לא ידע פרטים מהותיים אודות מצבה של הדירה ואשר קבעו כי המוכר לא עמד בהתחייבויותיו מכח הסכם המכר משום שהיה עליו לדעת את אותם פרטים.

השינויים שחלו בפסיקה לא פסחו גם על הפרשנות שניתנה לתניית ה- AS-IS המוכרת אשר הטמעתה נועדה להקנות הגנה למוכרים מפני טענות באשר למצבה של הדירה.

תנייה זו, משקפת הסכמה חוזית לפיה הרוכש קונה את הדירה כפי מצבה ביום החתימה על ההסכם, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה בקשר לכך.

היות שאין צורך להכביר במילים כי תניית ה- AS-IS מעלה טעם כבר לפגם כאשר נעשה בה שימוש על ידי צד להסכם שאמור לגעת בצורה הטובה ביותר מהם מאפייניו של הנכס הנמכר, נקבע בפסיקה האחרונה כי כוחה של טענה זו נחלש ואינו מרפה מניה וביה ליקויים ואי התאמות שיתגלו לאחר מסירת הדירה.

עם זאת, לצדן של ההלכות הקיימות ישנם חריגים שנועדו לתת מענה למקרים בהם שיקולי צדק והיגיון יחייבו סטייה למען השגת מטרה צודקת.

גישה זו, אשר מצודדת בבחינת כל מקרה לגופו וקבלת החלטת לפי העובדות והנסיבות הרלוונטיות, באה לידי ביטוי כאשר צדדים להסכם בוחרים באותו עו"ד שייצג את שניהם תמורת שכר טרחה זעום, כאשר מדובר בעסקאות מהירות בהן נוהל מו"מ מהיר וגם מועד סיום העסקה נקבע מהר מאוד וכו'.

בתביעה שנדונה בפני בית משפט השלום בירושלים בהליך ת"א 13581-02-15 פוירשטיין ואח' נ' גרינבאום ואח', נדרש בית המשפט להכריע האם רוכשי דירה שלא שילמו את התמורה בעבור הדירה במועד שנקבע לכך לאחר שהשמאי מטעם הבנק סירב לאשר להם משכנתא משום שהנכס אינו דירת מגורים, אלא חדר כביסה מהווה הפרת יסודית.

מתיאור העובדות עולה כי הנתבעים, רוכשי הדירה, חתמו על הסכם מכר לרכישת דירת חדר בירושלים תמורת כחצי מיליון ₪. עוד עולה כי, לוח התשלומים שנקבע בהסכם המכר מלמד על "עסקה מהירה" בה התשלום האחרון מבוצע בתוך חודשים בודדים ממועד החתימה על הסכם המכר.

ואכן, בסמוך לחתימה על ההסכם בוצע התשלום הראשון, נרשמה הערת אזהרה לטובת הרוכשים ולטובת הבנק המממן מטעמם כתנאי לקבלת משכנתא והוגשו דיווחים למיסוי מקרקעין.

לעניינו, נראה כי עובדה זו לפיה מדובר בעסקה מהירה שהשפיעה על עומקן של הבדיקות המקדמיות הביאה את בית המשפט להחלטה יוצאת דופן אשר מסירה את האחריות בנוגע לייעודה של הדירה.

בניגוד למקרים קודמים בהם התגלו אי התאמות בין תיאורה של הדירה לבין מצבה בפועל.

בפסק הדין האחריות הוטלה על הרוכשים בשל מחדליהם ורשלנותם מלבצע את הבדיקות המקדמיות הדרושות לצורך בדיקת מצבה של הדירה, בדיקות שיכלו לגלות מהו השימוש שנקבע לה בהיתר הבנייה.

מלבד זאת, בית המשפט קבע כי תניית ה- AS-IS מקנה למוכרים הגנה מפני אי ההתאמות, ומטילה את האחריות בדבר מצבה של הדירה על הרוכשים.

לאור כל זאת, הוחלט בפסק הדין לקבל את תביעתם של המוכרים, וכן לקבוע כי הרוכשים הפרו את הסכם המכר באופן יסודית בעקבות אי תשלום התמורה בעבור הדירה במועד שנקבע.

בגין הפרה זו חויבו הרוכשים בפיצוי מוסכם שהינו בשיעור של 10% משווי הדירה, קרי 50,000 ₪.

בפסק הדין העדר יכולתם של המוכרים לדעת כי לנכס אין היתר למגורים עולה מתוך העובדה כי הוא סווג בארנונה למגורים, וכך גם התשלום שמשולם לגביו. עם זאת, במקרים אחרים, בהם האשימו רשויות מקומיות בעלי נכסים בחריגות בנייה, סיווג הנכס למגורים בארנונה לא שימש אפילו כטענת הגנה בהליך הפלילי שנוהל בשל כך.

מנגד, וכפועל יוצא מכך, תביעתם הנגדית של הרוכשים נדחתה, שכן לפי תוצאת פסק הדין הם אלו שהפרו את ההסכם.

סוף דבר:

סכסוכים משפטיים רבים שניטשו בין מוכרי דירות לבין רוכשים בהסכמי מכר יד 2 נבעו שלא לצורך בעקבות אי התאמות שהתגלו בכל הקשור למצבה המשפטי והתכנוני של הדירה. שלא לצורך כי ניתן היה לגלות את אותן אי התאמות עוד בשלב המשא ומתן.

לכן, להלן מספר עצות לבדיקות מקדמיות שכל רוכש דירה נדרש לבצע לפני שהסכם מכר ייחתם:

בדיקת המצב הקנייני:

אחת הבדיקות הפשוטות והחשובות ביותר נוגעת למצבו הקנייני של הנכס. שכן, לפני שנתחיל במשא ומתן, כלומר עוד בשלב ההתעניינות אנו נבדוק בנסח לשכת רישום המקרקעין (נסח טאבו) כי אין שעבודים, עיקולים, הערות ועל הערה מגבילה אחרת.

במידה והזכויות טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין כמו במקרים בהם ולפני שהזכויות בגינה נרשמו בלשכת רישום המקרקעין הרי שיש לבצע בדיקות מקיפות יותר.

בדיקה פיסית:

בדיקה זו נועדה לבדוק את מצבו של הנכס, לוודא שאין נזילות או בעיות רטיבות חוזרות ונשנות, לבדוק שאין ליקויים נסתרים שלא ניתן לגלותם בבדיקה רגילה, שאין קרבה לעמודי וחדרי חשמל, מיקום הדירה ביחס למתקני הבית המשותף וכיו"ב.

בדיקה זו, כוללת לא רק את מצבה של הדירה, אלא גם את הסביבה. כך למשל מומלץ כיום לבקר בסביבת הנכס מספר ימים כדי לבדוק שאין מטרדים כגון רעש, ריח, אבק, זיהום, עומסי תחבורה חריגים (מעבר לעומסים שקיימים ממילא במרחב העירוני) וכיו"ב.

חלק מהבדיקות רלוונטיות גם כאשר רוכשים דירה מקבלן שבנייתה טרם הסתיימה.

במאמר שנכתב בעניין זה, נדונה אחריותו של מוכר דירה לתיקון ליקויים שהתגלו בחלוף 3 שנים מאז שהחזקה בדירה נמסרה לידי הרוכש. במקרה זה, דובר על עסקה בה התגלו ליקויי רטיבות ונזילה שהיה על המוכר לדעת אותם, אך מסיבותיו הוא העדיף להתעלם מהם.

בדיקת המצב התכנוני ופעולות הקשורות לרישוי:

במרבית המקרים, אי התאמות שלא התגלו במהלך הזמן שקדם לחתימה על ההסכם, יתגלו בהמשך על ידי השמאי של הבנק או על ידי הרוכש הבא שיתעניין בדירה. עם זאת, מה שהשמאי יכול לגלות לצורך אישור משכנתא, ניתן לגלות לפני, ועוד הרבה מעבר.

אישור עקרוני מהבנק למשכנתא:

על מנת להימנע מהפתעות ומהפרות יסודיות שנעוצות בהעדר אישור מהבנק לקבל משכנתא, רצוי ואף מומלץ, לוודא מראש כי ישנו בנק אחד לפחות שמאשר משכנתא.

חישוב כל ההוצאות:

לפני שחותמים על הסכם מכר יש לחשב את כל עלויות העסקה מראש, ובכלל זאת גובה מס הרכישה שישולם בגין העסקה אשר עשוי להשתנות לאין ערוך אם או לפי מדרגות רגילות.

כמו כן, אם מדובר ברוכש דירה שהוא גם "משפר דיור" שמממן את רכישת הדירה באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירת דירתו הקודמת, הרי שעליו לערוך שומה עצמית למס השבח או לחלופין לוודא כי הוא עומד בתנאים לפטור ממס השבח בגין דירה יחידה (דירת מגורים מזכה).

בנוסף, על הצדדים לעסקה לבדוק אם הם נדרשים לשלם היטל השבחה בגין העסקה, וכן אגרות והיטלים שונים שיש לשלם לרשות המקומית.

חריגות בנייה ושימוש חורג בניגוד להוראות הדין:

רוכשים פוטנציאליים רבים תרים ללא הפסקה אחר "מציאות", ותוך כדי נתקלים בהצעות מפתות שרצוי להתרחק מהם כמו מאש בשדה קוצים. חלק לא מבוטל מאותם מקרים מיוחס לדירות שבוצעו בהן עבודות בנייה בניגוד לתנאי ההיתר כמו פיצול של דירה אחת למספר דירות, שימוש חורג במחסן למטרות מגורים ועוד כהנה וכהנה עבירות בנייה.

#נדלןמקרקעין #רכישתדירה #מכירתדירה #הפרהשלהסכםמכר #הסכםמכר #ביטולהסכםמכר #עודנדלן #איהתאמה #היתרבניה #הפרתהסכם

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע בה שימוש קודם לכן. א...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

כל מי שיש בבעלותו נכס יודע היטב כי שטחו של המגרש עליו הוא בנוי וגבולותיו נכללים (ללא כל ספק) בתוך רשימת הנושאים החשובים ביותר, ושכל שינוי בגודלם (הקטנה או הג...

עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויות בנייה אשר קיימות ע...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לטענות הדדיות של הצדדי...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

בית משפט השלום בתל אביב חייב משכיר לפצות שוכר בסך של 3,047 ₪ לאחר שרק 1,953 ₪ מתוך 26,737 ₪ שנתבעו על ידו כפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו לכאורה מהפרת הסכם השכ...

משכיר שהגיש תביעה מנופחת נגד שוכר חויב בהוצאות למרות שתביעתו התקבלה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - (סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה) מגנות על הרוכש בשל קריסה של הקבלן, אך נועדו להבטיח כדאיות כלכל

תיקון תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות) - סייג לתשלומים על חשבון מחיר הדירה

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית משפט המחוזי בירושלים כ...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

מה קורה כשמשא ומתן לקראת חתימה על הסכם מכר מסתיים ללא תוצאות בשל חוסר תום לב? האם אותו רוכש פוטנציאלי יכול לדרוש את אכיפת הטיוטה האחרונה שנש

הפסקת משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב – טענות, סכנות והגנות

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com