ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

הודעה על הכנת תכנית: הקפאת מצב מכח סעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה.


סעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה מאפשרים למוסדות התכנון להכריז על הטלת מגבלה להוצאת היתרים במקרקעין הנמצאים בתחום התכנית על מנת למנוע פעולות אשר יסכלו הוצאת תכניות בעתיד שעליהן נועדה להגן התכנית. במסגרת ההכרזה ניתנת התייחסות לאילו פעולות יאסרו, אילו פעולות יותרו וכן מרחב שיקול הדעת של הרשות המקומית עת ניתן היתר לביצוע פעולה במקרקעין.

לפי הוראות החוק את הבקשה להכרזה מכח סעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה רשאי להגיש למוסד התכנון מי שיש ביכולתו להפקיד תכנית, כך שאת הבקשה רשאית להגיש המוסדות התכנון והבניה האמונים על כך, גופים שהוקמו מכח חוק אשר הותר להם לעשות כן ובעלי זכויות במקרקעין מעל הרוב שנקבע לכך בחוק.

במקרים רבים, הכרזה על פי הסעיפים הנ"ל נעשית לצורך הקפאת המצב הקיים בתא שטח ספציפי לעל מנת שיתאפשר לתכנן ולהוציא מהכח אל הפועל תכניות החלת על המקרקעין לצורכי התחדשות עירונית.

הכרזה מכח סעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה

ביצוע ההכרזה יוצרת מתח רב בין בעלי הזכויות במקרקעין המעוניינים לקדם תכניות פרטניות לבין מוסדות התכנון המעוניינים לבצע תכנון מחדש על תא שטח נרחב יותר. במרבית המקרים, ההכרזה תוצדק באמצעות העדפת האינטרס של כלל הציבור על פני אינטרס של מספר נמוך יחסית של פרטים, כך שהתועלת בהקפאת המצב הקיים וביצוע ההכרזה עולה על הנזק שנגרם. לעומת זאת, המתנגדים יטענו כי המגבלות המוטלות עליהם מכח ההכרזה פוגעים בקניינם באופן לא מדתי ולא סביר ועל כן יש לבטל את ההכרזה. במרבית המקרים המתח מתעורר במקרים בהם פרויקטים רחבי היקף מסוג פינוי בינוי לבין פרויקטים מצומצמים יותר מסוג תמ"א 38.

למאמר בעניין ההבדל בין תמ"א 38 חיזוק מבנים לבין הריסה ובניה לחצו כאן

בערר שנדון לאחרונה בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה בהליך 23/17 מור סבג השקעות ויזמות בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז חיפה, נקבעו מספר הנחיות וכן נדונו מספר קריטריונים על אופן ההשגה על ההכרזה, המועד להגשת הערר, השיקולים שיש לקחת בחשבון ובאילו מקרים יהיה ניתן להגיש ערר.

במרכז הערר ניצבים שני מגרשים בעיר חדרה אשר תוכנן לגביהם פרויקט תמ"א, כשבעקבות ההכרזה לא היה ניתן להוציא היתר להוצאת הפרויקט. כתוצאה מכך, הגישה העוררת שני עררים האחת כנגד סירוב הוועדה המקומית לתת היתר למגרש הראשון והשני כנגד סבירות ההכרזה כנגד המכרז השני. בהתאם לכך, נקבע בערר כי השגה בעקבות החלטת הוועדה המקומית לבקשה להיתר צריכה להתברר בפני ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה ולא בפניה.

בנוסף, ניתנה התייחסות לסמכותה של את המשיבות שהינה יזמית להגיש את הבקשה בשל העדר השגת הרוב הדרוש מבין בעלי הזכויות לביצוע פרויקט פינוי בינוי, אולם מכיוון שהוועדה המקומית נתנה בשלב מאוחר את הסכמתה להכרזה וכן הצטרפה כיזמית לא היה צורך בהשגת הרוב הדרוש. למעשה, בנקודה זו הועלו טענות המהוות מעין "התנגדות" לתכנית בטרם אישורה. למאמר בעניין התנגדות לתמ"א 38 לחצו כאן.

לעומת זאת, לגבי הערר שהוגש בגין המגרש השני קבעה המועצה הארצית כי היא הגוף שאליו יש לערר בגין סבירות ההכרזה על סעיפים 77 ו- 78, אולם אין זה מתפקידה לדון במחלוקת שמאית העולה בשל כך (מבלי לגרוע מהחשיבות של בחינת ההיתכנות הכלכלית) או במקרקעין שיכללו בתחום "הקו הכחול" של התכנית.

כמו כן, נקבע בנוסף כי אין מגבלת זמן להגשת ערר בגין ההכרזה, כך שניתן לטעון בכל עת לבטלות ההכרזה בשל חוסר מידתיות בין התועלת העולה ממנה לבין הנזק שנגרם לבעלי הזכויות במקרקעין עליהם חלה ההכרזה.

#פיתוחברקיימא #שימושחורגמתכנית #הקלהמתקנות #הקלהכמותית #הקלה #תמא38 #התחדשותעירונית #שימושחורגמהיתר #היתרבניה #תכנוןובניה

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com