ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

תיקון חוק דייר סרבן בפינוי בינוי ותמ"א 38: כללים חדשים, צו פינוי וחלופות לקשישים


מבוא:

ביצועו של פרויקט מסוג התחדשות עירונית מותנה, בין היתר, בשיתוף פעולה ובהסכמתם המלאה של בעלי הדירות בבניין או במתחם בו עתיד להתבצע הפרויקט. עם זאת, לצד היתרונות של שיתוף פעולה, הגברת המעורבות וביצוע הפרויקט מתוך הסכמה, ישנו גם חשש תמידי שמספר מתנגדים בודדים, ולעתים אף דייר אחד, ימנעו את ביצועו של פרויקט חרף רצונו הנחרץ של הרוב.

מסיבה זו, נחקק חוק פינוי ובינוי (פיצויים) אשר זכה גם לכינוי "חוק דייר סרבן" שנועד לאזן בין הגנה לה זכאי הדייר הסרבן במקרה בו התנגדותו נעוצה בטעמים סבירים לבין רצונו הברור של הרוב והצורך בקידום פרויקטים מסוג התחדשות עירונית. לעניין דרישת ההסכמה של בעלי הדירות ישנן הוראות בחוקים שונים "שמרככים" את דרישת הרוב המוחלט בשיעור משתנה לפי סוג הפרויקט, אך לא ניכנס לכך במאמר זה.

לקריאת מאמר בעניין הרוב הדרוש בפרויקטים להתחדשות עירונית באמצעות תמ"א 38 - לחצו כאן!

שינוי שם החוק – האם מדובר בפעולה סמנטית או בשינוי גישה:

בעקבות התיקון שונה שם החוק לעידוד מיזמי פינוי בינוי במקום הכינוי שניתן לו כאמור לעיל, כשלפי הודעת הוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך כך– שינוי שם החוק מבשר על שינוי בגישה לפיה לא נלחמים יותר בדייר הסרבן, אלא פועלים למען שיתוף פעולה בדרך חיובית וטובה.

תיקון לחוק דייר סרבן - החוק לעידוד מיזמי התחדשות עירונית

לכאורה, בקריאה ראשונית אפשר לטעות ולראות בהצהרה זו של הוועדה המיוחדת כמס שפתיים נטול כוונות ומשמעות, אך לנוכח השינויים הנרחבים שהוטמעו בחוק קשה שלא לשים לב לשינוי המגמה. שכן, כעת החוק מתייחס גם "לאינטראקציה" שבין בעלי הדירות לבין היזם, ולא מתמקד כפי שהיה במצב שקדם לפני התיקון בעיקר בין בעלי הדירות לבין הדייר הסרבן.

ואכן, נוספו בחוק התחייבויות נוספות של היזם כלפי בעלי הדירות, לרבות התחייבויות למציאת פתרונות לבעיות שכיחות שעולות בלא מעט פרויקטים אשר לא הוגדרו עד כה באופן מפורש כטעם סביר להתנגדות בחוק.

סעיף 1 – כינוס אסיפת בעלי דירות לפני החתמתם:

בהתאם לרוח החוקים שנחקקו בתקופה האחרונה בעניין התחדשות עירונית כמו חוק המארגנים (שידוע גם כחוק המאכערים), נקבע בתיקון לחוק כי היזם יהיה חייב לכנס אסיפת בעלי דירות לפני החתמתם, להציג בפניהם 14 יום לפני כן את עיקרי ההצעה, עקרונות לקביעת התמורה, הבטחות שיסופקו בפרויקט ומידע בדבר ניסיונו.

לאחר חתימת העסקה היזם יהיה חייב לשלוח לכל בעל דירה בפרויקט בבית המשותף, וכן עותק חתום של המסמכים שנחתמו. אי קיום התחייבויות אלו יאפשר לבעלי הדירות לבטל את ההסכם שנחתם מול היזם בהחלטה שתתקבל על ידי רוב בעלי הדירות, ובלבד שלא חתמו ליזם מעל 40% מבעלי הדירות.

למאמר בעניין כינוס אספת בעלי דירות ומינוי נציגות - לחצו כאן!

סעיף 2 – הוספת סמכות לבית המשפט להורות על צו לפינוי דייר סרבן:

עד לתיקון לחוק, בתי המשפט יכלו לחייב דייר סרבן בתשלום פיצוי, אולם כעת ניתנה להם סמכות נוספת המאפשרת להורות על פינויו של דייר סרבן באמצעות צו פינוי ומינוי של מורשה חתימה במקומו של הדייר הסרבן.

מדברי ההסבר לתיקון לחוק ניתן ללמוד על הרצון להגדיל את מספר הפרויקטים להתחדשות עירונית, להוביל לציפוף הערים ומתן מענה יעיל להתנגדויות לא סבירות שלא הושג באמצעות הסעד שהיה קיים עד לתיקון – חיוב הדייר הסרבן בפיצויים לבעלי הדירות שנפגעו מהסירוב.

לכן, נוסף בחוק סעד נוסף אשר מתיר לבתי המשפט להוציא צו פינוי לאחר שניתן לדייר שמתנגד לכך אפשרות להעלות את טענותיו, ולאחר שנשקלו הנסיבות המיוחדות שבהריסת הדירה והשלכותיהן. את ההצעה יש לתת לאחר שנערך דיון נוסף ובד בבד עם מינוי מורשה חתימה מטעם הדייר הסרבן.

בהליך ע"א 3511/13 רגינה שורצברגר נ' שלום מרין התייחס בית המשפט העליון להסדר הקודם שחל לפני התיקון לחוק, כך:

"הסדר זה משקף איזון הכרחי בין זכותו הקניינית של הדייר הסרבן בדירתו בבית המשותף לבין זכותם של שאר בעלי הדירות ליהנות מהתועלת הטמונה בעסקאות פינוי ובינוי, כאשר ברקע ניצב האינטרס הציבורי שבקידומם של פרויקטים אלו. כך למשל, החוק אינו מאפשר לבעלי הדירות המעוניינים בעסקה לכפות את הריסת דירתו של הדייר הסרבן ואת פינויו ממנה, נוכח עוצמת הפגיעה הקניינית הטמונה בכפיה שכזו. לעומת זאת, מטיל החוק על הדייר הסרבן אחריות בנזיקין כלפי יתר הדיירים בגין סירובו, כאמור. קרי, החוק אינו מגן על הזכות ליהנות מהתועלת הטמונה בעסקאות פינוי ובינוי באמצעות כלל קנייני, המפקיע מידי בעל דירה סרבן בבית משותף (שהוכרז כבניין לפינוי ובינוי) את זכותו הקניינית או את השליטה בה בכל דרך, אלא קובע כלל אחריות המגביל את הזכות לסרב סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי ובינוי, על ידי הצבת "תג מחיר" לפעולה זו [להבחנה בין "כללי קניין" לבין "כללי אחריות"

סעיף 3 – הצעת חלופות לדיירים קשישים:

התיקון לחוק מגדיר איזון חדש ומתיר קשרים שמנעו התקדמות

התיקון לחוק מוסיף על היזם מספר התחייבויות שנועדו להטיב עם האוכלוסייה המבוגרת בבתים משותפים בהם עתיד להתבצע הפרויקט, כשאי הצעה של לפחות אחת מבין החלופות עשויה להוביל להתנגדות סבירה ועניינית, כדלהלן:

  1. מעבר לבית הורים כהגדרתו בחוק (דיור מוגן).

  2. רכישת דירה חלופית בשווי מהוון של הדירה העתידית אשר תהיה סמוכה לדירה הנוכחית.

  3. מתן תשלום כספי בשווי מהוון של הדירה העתידית.

  4. שתי דירות קטנות במקום דירה התמורה.

  5. דירה קטנה יותר והוספת תשלום כספי על ההפרש שבין שווי דירת התמורה הגדולה לבין הדירה שתינתן בפועל.

  6. בפרויקטים מסוג חיזוק מבנים – השכרת דירה חלופית לבעל דירה מעל גיל 80 במהלך תקופת הפרויקט.

  7. מתן הטבות במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ לטובת יישום הוראות החוק ושמירה על מטרותיהן הסוציאליות.

כמו כן, יתווספו לחוק סעיפים 5ב ו- 6א לפיהם יהיה על היזם להסביר את ההסכם לבעל דירה בשפה שמובנית לו, וכן שלא יהיה ניתן להתנות על הוראות החוק אלא לטובת בעל הדירה (בהתאמה).

מובהר כי, מדובר ברשימה חלקית של השינויים שהוכנסו לתיקון לחוק.

תוקפו של התיקון לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי) יהיה בתוך 3 חודשים מעת פרסומו, כלומר החל מיום 29.10.2018.

כפיר חיון, עו"ד - תמ"א 38 והתחדשות עירונית

#תמ #תמא38 #התנגדותלתמא38 #דיירסרבן

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com