ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויות בנייה אשר קיימות על המגרש. בחלק מהמקרים, הפעולות הללו נעשות לא רק כדי לשפר את המצב הקיים, אלא גם כדי להכשיר עבירות בנייה בדיעבד (לגליזציה של עבירות בנייה).


מדובר בפעולות משמעותיות בעבור בעל כל דירה כמעט שיכול באמצעותן להשביח את נכסיו ולצור לעצמו רווח כלכלי לא מבוטל, אך גם בפעולות בעלות השלכות כלכליות, קנייניות וסביבתיות (בהיבט התכנוני) כלפי יתר בעלי הדירות בבניין ובסביבתו.


הרחבתה של דירה על חשבון שטחים או חלקים במקרקעין ששייכים לרכוש המשותף אינה שונה במהותה מהוצאת חלקים לצורך הרחבת דירות ובניית יחידות דיור נוספות בפרויקטים מסוג תמ"א 38 ואף לא ביחס לצורך בהסכמה של הרוב הדרוש מקרב מבעלי הדירות אשר משתנה לפי סוג הפרויקט.


עם זאת, להבדיל מתמ"א 38 אשר הליכי הרישוי במסגרתה מבוססים על הקלה ועל הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") (ביחס לרוב הדרוש המינימאלי שחתימתו על התכנית מתבקשת), את הבקשות (הפרטניות) להרחבת דירה אפשר להגיש מכח תקנה 36 תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016 (להלן: "תקנות הרישוי") ללא חתימותיהם של יתר בעלי הדירות, וזאת למרות שלפי חוק המקרקעין צריך לקבל את הסכמתם של 75% מהם לפחות.


לפיכך, עולה השאלה האם מספיק לעמוד בדרישות המצומצמות של תקנה 36 לעיל או שיש לעמוד בכל הוראות הדין הרלוונטיות לעניין, לרבות קבלת הסכמתם של 75% מקרב בעלי הדירות בבניין?


לצורך הרחבת הדירה וניצול זכויות הבנייה הקיימות במגרש שעליו ניצב הבית המשותף יש לבצע מספר בדיקות ופעולות במישור הקנייני, התכנוני ואת הליכי הרישוי. כפי שנראה בהמשך, בעל דירה שלא יבצע את כל הפעולות הללו מסתכן בכך שבקשתו לבצע תוספת בנייה תדחה או לחלופין שעבודות הבנייה יבוצעו בניגוד לדין ובאופן שיאפשר להוציא גם כעבור שנים רבות צו הריסה להחזרת המצב לקדמותו (גם לאחר שניתן היתר בנייה כדין לכאורה).


בנוסף לצו הריסה, בעל דירה שלא השלים את כל הפעולות הנדרשות מסתכן בכך שייפתח נגדו הליך פלילי ושיוגש כתב אישום בגין עבירות בנייה, קנסות בשיעורים לא מבוטלים (לסדרת מאמרים שעוסקים במתחם הענישה - לחצו כאן) מכח הוראות חוק התכנון והבניה, תשלום היטלים שונים, קשיים במכירת דירתו ותשלום של פיצוי מוסכם בגין אי גילוי אי התאמות וליקויים שלא נאמרו למוכר.


לכן, ברור כבר עתה שישנה חשיבות רבה לביצוע כל הפעולות התכנוניות והקנייניות הנדרשות מכח הוראות הדין.


בהליך עתמ (ת"א) 70277-05-18 קנרוב טליאט נ' ועדת ערר לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב (פורסם בנבו, 18/12/2018) (להלן: "עניין טליאט"), נדרש בית המשפט להכריע האם בקשה לקבלת היתר בנייה להוספת יחידת דיור שנחתמה על ידי מבקש ההיתר בלבד (על ידי בעל דירה אחד בבניין ללא קבלת הסכמתם של יתר בעלי הדירות בבניין) עונה על דרישת "התימוכין הקנייניים" הקבועה בהוראות הדין ואשר עוגנה היטב בשורה של פסקי דין מנחים.


הרחבת דירה - האם אפשר לקבל היתר בנייה ללא הסכמת השכניםם

לצורך הכרעה בשאלה הנ"ל, בית המשפט נאלץ לבחון את הוראות התכנית שהקנתה למבקש ההיתר את זכויות הבנייה להוספת יחידת דיור על הגג, את הוראות חוק התכנון והבנייה הרלוונטיות תקנות הרישוי ואת היחס בינן לבין חוק המקרקעין שנועד להסדיר נושאים קניינים ושמתנה הוצאת חלקים מהרכוש המשותף בקבלת הסכמתם של 75% מבעלי הדירות ברכוש המשותף.


לפי עובדות המקרה, העותר בעניין טליאט, הגיש בקשה לקבלת היתר בנייה להוספת יחידת דיור על הגג בבית משותף אשר מורכב ממספר אגפים (בניין רכבת), כאשר הגרמושקה שצורפה לאותה הבקשה נחתמה על ידי מבקש ההיתר בלבד. במקום להשיג את חתימותיהם של יתר בעלי הדירות בבניין נשלחה הודעה בלבד בדבר יידוע של הגשת בקשה לקבלת היתר בנייה, זאת כמצוות תקנה 36 לעיל.


משכך, רשות הרישוי (הוועדה המקומית לתכנון ולבניה) דחתה את הבקשה משום שלא הוכח שלמבקש יש "תימוכין קנייניים". עוד קבעה הוועדה המקומית שעדכון יתר בעלי הדירות על הבקשה שהוגשה איננה יוצרת "הסכמה נגטיבית" שמכשירה את בקשה.


גם ערר שהוגש על החלטת הוועדה המקומית אצל ועדת הערר נדחה מהטעם שמבקש ההיתר לא הוכיח תימוכין קניינים. כלומר, הבקשה נדחתה עוד לפני שהיבטיה התכנוניים נדחו.


מהם תימוכין קניינים ומהי הסכמה נגטיבית?

ככלל, מבקש ההיתר צריך להראות שיש לו זיקה קניינית שמאפשרת לו להגיש את הבקשה. במספר פסקי דין שניתנו לפני עשרות שנים נקבע שדי בכך שמבקש הגשה הינו הבעלים של דירה בבניין, אך בהעדר זיקה מוסדות התכנון רשאים לפטור עצמם מלדון בבקשה. יוער כי, ההלכה הראשונה שמרחיבה את הזכות להיתכנות קניינית ניתנה בנסיבות ייחודיות שאפשרו זאת.


כמו כן, בפסקי דין מאוחרים יותר נוסף לזיקה הקניינית הצורך להוכיח תימוכין קנייניים, כך שמוסדות התכנון לא יידרשו להשחית את זמנם לשווא בדיון אחר בקשת שההחלטות שיתקבלו מכוחן יהיו חסרות משמעות בשל העדר טעמים קנייניים.


העותר, מבקש הבקשה, הלין על כך שהוועדה המקומית דחתה את בקשתו על סמך שיקולים קניינים שאינם נמצאים במסגרת סמכותה. שכן, " מוסדות התכנון אמונים על הכרעה בסוגיות תכנוניות על שלל השיקולים הרלבנטיים לצורך הכרעה בעניין. אין הם צריכים ואף אינם מוסמכים להכריע בשאלות קנייניות. אלה, צריך שתוכרענה ע"י הערכאה השיפוטית הרלבנטית."


לטענתו, הוראות החוק והתכנית שחלות על בקשתו (תקנה 36 לתקנות הרישוי) מחייבות אותו לשלוח הודעה בלבד על כך שהוגשה תכנית, ולאפשר ליתר בעלי הדירות להתנגד לבקשתו בתוך 15 יום. לגישתו, יש לראות באי הגשת התנגדות כהסכמה לבקשה כלומר – כהסכמה נגטיבית.


לעומת זאת, הוועדה המקומית וועדת הערר טענו שהדרישה לתימוכין קניינים נבחנת בהתאם לסעיף 71.ב. לחוק המקרקעין אשר מתנה את הוצאת חלקים מהרכוש המשותף בקבלת הסכמתם של 75% מבעלי הדירות בבניין. לגישת הוועדה, שליחת הודעה ביחס לבקשה להיתר בנייה איננה מקימה היתכנות קניינית.


במסגרת פסק דין, בית המשפט חזר על ההלכה שהורשה היטב בפסיקה לפיה מוסדות התכנון חייבים (לפי נוסח ההחלטה בעניין טליאט, אך לפי הלכות קודמות מדובר על רשות) לבחון היתכנות קניינית, כך שיהיה ניתן לבצע את הבנייה מכח היתר הבנייה שיינתן. בהעדר תימוכין קניינים – מוסדות התכנון יכולים להשעות את ההליך ולהפנות את מבקש ההיתר לערכאות משפטיות שמוסמכות להכריע בנושאים ה- לבר תכנוניים.


במקרה שלפנינו, הבקשה לבניית יחידת דיור על הגג ביקשה לנצל זכויות בנייה ששייכות לכלל בעלי הדירות בבניין ולבנות על חלקים במקרקעין ששייכים לרכוש המשותף של הבניין.


על בנייה ברכוש המשותף קבע בית המשפט העליון בהליך בעע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ (פורסם בנבו, 09/11/2011) כי בנייה על הרכוש המשותף איננה נחשבת לשימוש סביר ורגיל, ועל כן נדרשת הסכמתם של כלל בעלי דירות בבניין. במאמר אחר פרטי עטי, שעוסק בנושא דומה, נדונה החלטה של בית המשפט לפיה הצבת שלט בבניין מהווה שימוש בלתי סביר.


לכן, אחת מתוצאות פסק הדין הייתה הבהרה שלפי עיקר הדין בנייה ברכוש המשותף מחייבת הסכמה פוזיטיבית של יתר בעלי הדירות (השותפים) בבית המשותף, ושלא די בהעדר התנגדות מצדם.


האם המשמעות היא שלא ניתן לבקש היתר בנייה בהעדר הסכמה ל 75% מבעלי הדירות בבניין?

בעניין טליאט נבחנה שורה של פסקי דין מנחים ומשמעותיים בנושא ההיתכנות הקניינית, כאשר בסופה של הסקירה התקבלה המסקנה כי העדר התנגדות אינו מעיד על הסכמתם של בעלי הדירות ושבנייה ברכוש המשותף מחייבת לקבל הסכמה.


היות שנקבע באותו פסק דין שמוסדות התכנון מחויבים לבחון שיש היתכנות קניינית (ניתן לראות בעניין הבדיקה הקניינית כחובה או כרשות שאלה של פרשנות) אושר נסמכת על הסכמה פוזיטיבית, עולה השאלה האם אפשר בכלל להגיש בקשה לקבלת היתר בניה מבלי שהרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות על פי חוק המקרקעין נתנו את הסכמתם?


אולם, לעומת סמכותם של מוסדות התכנון לבדוק היתכנות קניינית וחובתם לבצע זאת בטרם יינתן היתר בנייה – מאפשרת להם להשעות טיפול בבקשות נעדרות היתכנות כלכלית, אך לא מונעות מהן לדון בהיבטים התכנוניים של אותן בקשות או לאשר אותן חרף התנגדויות שהוגשו.


סוף דבר:

הלכה ידועה היא כי מוסדות התכנון מחויבים לבחון בכל בקשה להיתר בנייה את ניצול הזכויות המבוקשות במסגרתה, זאת גם כאשר מדובר בבקשה שנועדה לנצל את הזכויות המוקנות מכח התכניות החלות על המגרש. אולם, כאשר מדובר בבקשה פרטנית שאיננה מוגשת בהסכמת כלל בעלי הדירות, וקל וחומר שלא על ידי הרוב הדרוש אפילו – הרשות המקומית יכולה לדחות את הבקשה על סמך העדר סמכות עניינית.


קריאה בין השורות של פסק הדין שניתן בעניין טליאט מראה כי רשות הרישוי ראתה טעם לפגם בכך שהמבקשים שלחו הודעת עדכון על הגשת בקשה לקבלת היתר בנייה ולא ניסו לקבל את הסכמתם של יתר בעלי הדירות.


#מקרקעין #נדלן #תכנוןובניה #היתרבנייה

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

התקנה של חלון או דלת בקיר חיצוני מחייבת את הסכמתם של בעלי הדירות בבניין, אחרת הם יכולים לדרוש בכל עת להחזיר את המצב לקדמותו, זאת למעט חריגים

התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים ברכוש המשותף ודרכי התמודדות

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

נפילת אריחים ובעיות רטיבות נחשבים לליקויים חמורים שהופעם בהיקף נרחב נגרמת בדרך כלל מעבודה בנייה לא מקצועית, כך שמוטב לטפל בהם בתקופת הבדק.

נפילת אריחים – מהי משכה של תקופת הבדק וכיצד יש להתנהל מול היזם

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם בעל דירה בבית משותף שהסכים לכך שאחד (או יותר) משכניו ירחיב את דירתו ויבנה על הרכוש המשותף – רשאי לאחר מכן לדרוש כי החלק שהורחב ייהרס?

האם (ומתי) ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסמכת השכנים וללא הסכמתם?

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

עודכנו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה שעוסקות בתנאים למסירת הדירה

עדכון תקנות חוק המכר דירות - הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה בדירה

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך