ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

זהירות! טעויות נפוצות בהסכמי מכר – מוכר יפצה רוכשים שהוטעו


מבוא:

בין אם אתם נמצאים לפני רכישת דירה או מכירת דירה רצוי וחשוב שתדעו את כל החובות וההתחייבויות שחלות עליכם כלפי הצד השני. עסקאות במקרקעין, ובכלל זאת עסקאות לרכישת או מכירת דירה מגורים, ידועות במורכבותן וחשיבותן אשר מצריכות ידע מקצועי, ניסיון פרקטי ויכולת להתאים כל עסקה לפי מאפייניה ולקטגוריה אליה היא שייכת. כך למשל, עסקה לרכישת דירה מקבלן מובחנת ושונה מעסקה לרכישת דירה בעסקה יד 2. כמו כן, גם עסקה לרכישת דירה מקבלן מחולקת למספר תתי קטגוריות בעלות מאפיינים שונים כמו למשל בין רכישת דירה מקבלן בפרויקט שטרם קיבל היתר בניה לבין רכישת דירה בפרויקט תמ"א 38. לכל עסקה יש מאפיינים שצריך להתייחס אליהם בהתאם בהסכם המכר.

כשם שישנו צורך להבחין בין סוגים שונים של עסקאות במקרקעין, כך יש צורך להבדיל בין שלבי העסקה השונים אשר ניתן לסווגם לפי השלב הטרום חוזי (שלב ראשון), שלב קיום / ביצוע ההסכם (שלב שני) וסיומה של העסקה עם רישום הזכויות על שם הקונים בלשכת רישום המקרקעין (שלב שלישי). בהתאם לכך, כל אחד משלבי העסקה זוכה להתייחסות מתאימה בהסכם המכר בתוך התחייבויות והצהרות הצדדים, וכן בבדיקות המקדימות שכל צד נדרש לבצע.


כך למשל, נהוג לציין בהסכם המכר שהמוכר גילה את כל אשר ידוע לו ביחס למצבו הרישומי והתכנוני של הנכס הנמכר, לרבות: העדר חריגות בנייה, שטחו של הנכס , מצבו התכנוני והפיסי ליקויי בנייה, אופן רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין, העדר הליכים משפטיים אשר מתנהלים בקשר לנכס. לעומת זאת, הקונה מאשר שהוא ביצע את הבדיקות החלות עליו, כך שעליו לבדוק, בין היתר, את מצבו התכנוני והרישומי של הנכס במוסדות התכנון ובלשכת רישום המקרקעין. עוד מאשר המוכר שיש ביכולתו לשלם את התמורה בעבור הדירה במלואה ובמועדה.

למאמר בנושא היקף חובת הגילוי שחלה על מוכר דירה - לחצו כאן.

אחריות הצדדים לאורך כל שלבי העסקה - החל מהשלב הטרום חוזי, דרך ביצוע ההסכם וכלה ברישום הזכויות בטאבו:

עסקאות במקרקעין הרוויחו את התואר "מורכבות" ביושר. בשורה ארוכה של מאמרים שנכתבו באתר זה צוין הצורך להתאים כל הסכם מכר למאפייניה של העסקה, ואם ישנו תמהיל של מאפיינים - יש לתת התייחסות לכל מאפיין שהוא רלוונטי.

שלב ראשון - טרום חוזי:

כאשר מדברים על התאמת ההסכם בשלב הטרום חוזי לסוג העסקה אי אפשר להתעלם מהצורך לבצע את ההתאמות הנדרשות בסוג די נפוץ ושכיח של עסקאות כיום - עסקה לרכישת דירה שנרכשה מקבלן לפני שניתן טופס 4 לפרויקט. מדובר בעסקאות בהן מי שרכש דירה מקבלן מוכר את דירתו לפני שהתקבל לגביה טופס 4 ולפני שהחזקה בדירה נמסרה לידיו. טעות נפוצה בהקשר זה מתרחשת כאשר קובעים מועד מסירה שאינו מתחשב בעיכובים ובאיחורים החלים כיום במסירת דירות על ידי יזמים.

כל עוד לא ניתן טופס 4 לדירה - לא ניתן לבצע מסירה של החזקה או לאכלס את הדירה. מוכר דירה שלא נזהר בעניין זה, וקבע בהסכם המכר מועד מסירה שאינו מסנכרן ומטמיע את התנאים שנקבעו בהסכם שנחתם מול הקבלן, לא מסר את הדירה בזמן והפר באופן יסודי את התחייבויותיו. בגין איחור זה שנבע מהעדר התאמה הולמת אותו מוכר חויב בתשלום פיצוי מוסכם בשווי של 10% משווי הדירה.

לעומת זאת, במקרה אחר בו הוגשה תביעה דומה בגין איחור במסירת דירה מקבלן בעסקה יד 2 שהאחריות בגינה חלה על היזם, בית המשפט לא פסק פיצוי מוסכם בגין האיחור במסירה, וזאת מהטעם שהתובע חתם על פרוטוקול מסירה מוקדם לפני שניתן טופס 4 לפרויקט. במסגרת פסק הדין נקבע כי המסגרת הנורמטיבית שחלה על עסקאות לרכישת דירה מקבלן שונה מזו שחלה בעסקאות יד 2, כך שאפילו שניתן להגיש תביעה נוספת כנגד היזם בגין האיחור במסירת הדירה, ביחס למי שמכר את הדירה שנרכשה מהקבלן מרוץ האיחור הסתיים על החתימה על פרוטוקול המסירה.

שלב שני - קיום / ביצוע של הסכם המכר:

לעומת זאת, ביחס לשלב של ביצוע ההסכם חלה על הצדדים החובה לבצע את הפעולות הדרושות לצורך השלמתו, חובה אשר כוללת חתימה על המסמכים הבנק המממן מטעם הקונים לצורך אישור משכנתא. באותו מקרה דובר על סירוב חסר תום לב של מוכר דירה לחתום על המסמכים שבלעדיהם לא יכלו הקונים לרשום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא, וכך גם לקבל משכנתא.

כפי שניתן לראות, כל אחת מהפעולות והבדיקות שהצדדים להסכם המכר נדרשים לבצע משפיעות בשלב מאוחר יותר על התחייבויותיהם במלואן ובמועדן, וכך מוכר דירה שלא עמד בחובת הגילוי שחלה עליו נדרש לתקן ליקויים 3 שנים לאחר שהעסקה הושלמה. במקרים אחרים צדדים ניהלו תביעות הדדיות ארוכות ומיותרות שבמרכזן ניצבו טענות הדדיות להפרה של הסכם המכר.

במקרה נוסף, נבחנה אחריותם של הצדדים להסכם המכר בשלב השלישי - לאחר סיום העסקה ולאחר רישום זכויות הקונים בלשכת רישום המקרקעין. בפסק דין שניתן בהליך ת"א (ב"ש) 25514-02-13‏ ‏ יצחק תורגמן נ' אבשלום גיספן, נדרש בית המשפט להכריע באשר לאחריותו של המוכר בקשר לפרטים מטעים הנוגעים לגודל הנכס ולמצבו התכנוני עקב חריגות בנייה שהתגלו לאחר מסירת החזקה. ביתר פירוט: בהסכם המכר צוין כי שטח הנכס הינו 750 מ"ר בעוד ששטחו בפועל היה ב- 640 מ"ר. עוד צוין בהסכם המכר כי הדירה נמכרה ללא חריגות בנייה, אך בביקורת שערכה העירייה נמצאו חריגות שמקורן בבניית פרגולות וסככה שלא על פי היתר בנייה שניתן וכן מספר ליקויים נוספים.

מעיון בפסק הדין עלה כי, בית המשפט חזר על ההלכה הידועה לפיה בנוסף להוראות הסכם המכר חלות גם הוראותיו של חוק החוזים כללי מהן נובעת חובת תום לב מוגברת בשלב הטרום חוזי וחובה לנהוג בתום לב במהלך קיום ההסכם. את החובה לגלות פרטיים מהותיים ביחס לנכס מטילים מכח חוק המכר (ולא חוק המכר דירות), כך שניתן להתנות על חובה זו, אך יש לעשות זאת במפורש תוך הדגשת הנושא שלגביו לא ידועים מלוא הפרטים והסיבה לכך. קביעת סעיף כללי הפוטר מאחריות אינה ישימה במרבית המקרים לגבי מצבו הרישומי והתכנוני של הנכס, אלא לגבי מצבו הפיסי אשר נכונים יותר לליקויים ואי התאמות שהתגלו במתקנים, תשתיות וכו'. עם זאת, גם לעניין זה ישנן פסיקות נוגדות, אך כיום הנטייה היא לפרש בצמצום תניות מסוג AS-IS.

הגישה הרווחת כיום היא שהמוכר אחראי לנכונות הפרטים שנמסרו על ידו בקשר למצב הנכס, אך יש לזכור כי גם המוכר וגם הקונה אינם אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן וכי שניהם מסתמכים על פרטים שנמסרו להם בקשר לנכס. כמו כן, הקונה לא הסתמך רק על ציון שטחו של הנכס בנסח הטאבו, אלא שהוא ביקר בנכס והחליט להתקשר בהסכם לרכישת הדירה לאחר שמצא אותה מתאימה למטרותיו וצרכיו. כן יצוין, כי זוהי גם אחריותו של הקונה לבדוק את מצבו של הנכס לפני רכישת הדירה. משכך, במקרה זה חל הצורך לבדוק הן את אחריות המוכר מכוח הצהרותיו בדבר גודל הנכס והן את אחריות הקונה בדבר אישורו כי ביצע את כל הבדיקות הנדרשות לפני העסקה.

יחס לפערים שהתגלו בקשר לגודל הנכס נקבע כי המוכר לא עמד בחובת הגילוי המוטלת עליו שעה שהציג בפני הרוכש והשמאית מטעמו מספר מסמכים המעידים על כך שהרישום בטאבו אינו תואם את גודל הדירה בפועל. יחד עם זאת, נקבע כי סעיף בהסכם הפוטר אותו מאחרית אינו גורע מאחריותו לגלות כל פרט מהותי שידוע לו בקשר לנכס. לפיכך, נקבע כי על המוכר לפצות את הקונה בשל אי הצגת כל המסמכים שהיו ברשותו המעידים באופן ברור יותר על גודלו של הנכס באופן המהווה הטעיה והפרת חובת תום הלב.

ביחס לחריגות הבנייה נעשה בירור מקיף הכולל עדויות של בעלי מקצוע שהוזמנו לנכס על ידי כל אחד מהצדדים לביצוע עבודות, עדויות של מהנדס העיר, תיעוד באמצעות תצלומים וכיו"ב, כשלבסוף נקבע כי רק חלק מהחריגות שצוינו על ידי הקונים מוכרות כחריגות בנייה שהן באחריות המוכר.

#הסכםמכר #היתרבניה #איהתאמות #תכנוןובניה #נדלןמקרקעין #חריגותבנייה #רכישתדירה #מכירתדירה #עבירותבניה #השפעהעלהסכמימכר

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

תשריט איחוד וחלוקה הוא כלי תכנוני להשבחה ומקסום זכויות, כשלפי החוק על פעולות תכנוניות מסוימות חל היטל השבחה בשווי 50% מהרווח.

האם תשריט איחוד וחלוקה חייב בהיטל השבחה?

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

רוכשי דירות רבים לא מצליחים לזהות ולאתר ליקויים וכשלים רבים שהיו קיימים במועד המסירה, במיוחד כאלו שרק בעל מקצוע יכול לאתר.

ליקויי בנייה: אחריות היזם לאי התאמות וכשלים שבניגוד לתקן, לתקנות ולמפרט

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

איך נדע ששטחה של הדירה בפועל תואם לזה שבחוזה?
מהי סטייה מותרת שתפטור את היזם מתשלום פיצוי?
מהו השטח המינימאלי של דירה וחדריה לפי התקנות?

דירה ששטחה קטן מזה שבחוזה ומהשטח המינימאלי הקבוע בתקנות – ירידת ערך

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

לפי סעיף 6.ב. לחוק המכר דירות היזם מחויב להשלים את רישום הזכויות בתוך שנה וחצי ממועד המסירה או מעת סיום הפעולות התכנוניות - לפי המאוחר

תשכחו מפיצוי - מתי איחור ברישום הזכויות מצד הקבלן ייחשב להפרה של הסכם המכר

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

ככלל, על המשכיר לתקן ליקויים בתוך פרק זמן סביר שנע בין 3 - 30 ימים, אחרת אי תיקון הליקוי השוכר מאפשר להפחית משכר הדירה, לנכות ממנו את עלות

האם דירה ללא מים חמים ראויה למגורים ומהו פיצוי לו זכאי השוכר?

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

בעלי דירות שמרחיבים את דירתם נדרשים לבצע זאת תחת מגבלות , ובהן: העדר נזק לשכנים או פגיעה בזכויותיהם. סטיה מכך עלולה להקים לנפגע עילת תביעה

השכן מרחיב את דירתו - כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com