top of page

פרוטקול אספת בעלי דירות

1.12.21

פורסם בתאריך:

5.12.21

עודכן לאחרונה:

פרוטוקול אספת בעלי דירות

החלטות מישיבת בעלי דירות מיום _________________

אספת בעלי דירות בבת משותף הנמצא ברחוב ________ מס' _________________; המזוהה כגוש _________ חלקה ___________ יו"ר אספה: מר/גב' _____________________

רשימת נוכחים: נעדרו מההצבעה:

​ 1. ________________________. 1. ________________________. ​ 2. ________________________. 2. ________________________. 3. ________________________. 3. ________________________. 4. ________________________. 4. ________________________. 5 .________________________. 5. ________________________. 6. ________________________. 6. ________________________. 7. ________________________. 7. ________________________. 8. ________________________. 8. ________________________. 9. ________________________. 9. ________________________. 10. ________________________. 10. ________________________. 11. ________________________. 11. ________________________. 12. ________________________. 12. ________________________. 13. ________________________. 13. ________________________. 14. ________________________. 14. ________________________.

רשימת נושאים שהובאו בפני בעלי הדירות:

​ 1._________________________________________________________________________________________. ​ 2._________________________________________________________________________________________. 3._________________________________________________________________________________________. 4._________________________________________________________________________________________. 5._________________________________________________________________________________________. 6._________________________________________________________________________________________.

התייחסות ביחס לנושאים שהועלו לדיון:

​ 1._________________________________________________________________________________________. ​ 2._________________________________________________________________________________________. 3._________________________________________________________________________________________. 4._________________________________________________________________________________________. 5._________________________________________________________________________________________. ​

תוצאות ההצבעה:

​ הצבעה בנושא המפורט בסעיף 1 לעיל: בעד: ____________ נגד: _______________ נמנעים: ___________________________. ​ הצבעה בנושא המפורט בסעיף 2 לעיל: בעד: ____________ נגד: _______________ נמנעים: ___________________________. ​ הצבעה בנושא המפורט בסעיף 3 לעיל: בעד: ____________ נגד: _______________ נמנעים: ___________________________. הצבעה בנושא המפורט בסעיף 4 לעיל: בעד: ____________ נגד: _______________ נמנעים: ___________________________. ​ הצבעה בנושא המפורט בסעיף 5 לעיל: בעד: ____________ נגד: _______________ נמנעים: ___________________________. ​

הוחלט:

​ 1. __________________________________________________________________________________________________________________. ​ 2. __________________________________________________________________________________________________________________. 3. __________________________________________________________________________________________________________________. 4. __________________________________________________________________________________________________________________. 5 .__________________________________________________________________________________________________________________. 6. __________________________________________________________________________________________________________________. 7. __________________________________________________________________________________________________________________. 8. __________________________________________________________________________________________________________________. 9. __________________________________________________________________________________________________________________. 10. _________________________________________________________________________________________________________________. ​

פרוטקול אספת בעלי דירות