הודעה על כינוס אספת בעלי דירות שלא מן המניין

פורסם בתאריך:

עודכן לאחרונה:

תאריך: __________

הודעה בדבר כינוס אספת בעלי דירות שלא מן המניין

לבקשת נציגות ועד הבית, וכן בהתאם לדרישת בעלי הדירות, אנו מודיעים על כינוס אספת בעלי דירות שלא מן המניין ביום ________ בשעה ______.

האסיפה תתקיים בקשר לבית המשותף שברח'___________ מס'_______ עיר _______.

גוש___________, חלקה_____________.

הפגישה תערך ב- ___________________.

אנו מצפים שיגיעו לפגישה מספר בעלי דירות אשר מהווה את הרוב הדרוש לקבלת החלטה בבניין ולאישור הנושאים שעומדים על סדר היום.

במידה ומספר בעלי הדירות לא יעלה לכדי הרוב הדרוש, האספה תפוזר למשך 60 דקות ותתכנס מחדש באותו מקום המפגש. באספה החוזרת שתכונס כעבור 60 דקות תתקבלנה החלטות באמצעות ההחלטה שתתקבל ברוב קולות של בעלי הדירות שהגיעו לפגישה החוזרת.


על סדר היום:

א. _______________________________________________________________.

ב. _______________________________________________________________.

ג. _______________________________________________________________.

ד. _______________________________________________________________.

ה. _______________________________________________________________.תאריך: ______________; שם ועד הבית: ________________; חתימת ועד הבית: _____________.


תמ"א 38, בית משותף, התחדשות עירונית