ליצירת קשר

סמסו או התקשרו

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

התקבלו טענות של רוכשים להגדלת הפיצוי בשל ליקויים ונדחו טענות של היזם להקטנת הפיצוי בשל הזמנת שינויים


מבוא:

המועד שנקבע בהסכם המכר למסירת הדירה יוצר מרוץ כנגד הזמן לצורך השלמת כל עבודות הבנייה, קבלת טופס 4 ומסירת הדירות כשהן ראויות למגורים. היות שלמועד מסירת הדירה ישנו חשיבות רבה הן מבחינת הרוכש והן מבחינת המוכר (היזם) נעשים מאמצים רבים למסירת הדירה קרוב ככול הניתן למועד החוזי שנקבע.

למאמר מקיף בעניין איחור במסירה לחצו כאן!

עם זאת, בלא מעט מקרים מועד המסירה החוזי שנקבע בהסכם המכר שנחתם בין היזם לבין הרוכש חולף מבלי שהתקבל טופס 4 לפרויקט ומבלי שניתן למסור את הדירה. כתוצאה מכך, במרבית המקרים לכל אחד מהצדדים יש טענות ודרישות כלפי הצד השני. מבחינת הרוכש, מדובר בדרישות לקבלת פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בהתאם להוראות חוק המכר דירות, ואילו היזם מעלה בדרך כלל טענות שעניינן דחיית מועד המסירה.

התנהלות זו אשר חוזרת על עצמה לא מעט, הובילה למספר רב של מחלוקות משפטיות שבמרכזן טענות משפטיות דומות - כמעט זהות, מחלוקות אשר הגדירו מבחנים משפטיים וכללי אצבע לפתרון סכסוכים שבמרכזם איחור במסירת דירה מקבלן.

למאמר מקיף בעניין רכישת דירה מקבלן – לחצו כאן!

בסדרת מאמרים מקיפה שכתבנו בנושא איחור במסירת דירה מקבלן ואשר הועלו לאתר זה נסקרו גורמים שונים אשר משפיעים על גובה הפיצוי, משך האיחור במסירת הדירה, הגדרתו של הפיצוי כהפרה יסודית אשר מזכה בפיצוי מוסכם ועוד מגוון רחב של מאמרים אשר מכסים את מלוא הנושאים שקשורים לאיחור במסירת דירה.

בהליך ת"ק 10464-09-18 דוידוביץ ואח' נ' עמרם את מסיקה יזמות ובניה בע"מ (פורסם בנבו, 24.02.19), שנדון לאחרונה במסגרת תביעה קטנה שהוגשה נגד חברה יזמית שאיחרה במספר חודשים בודדים במסירת הדירה, נדרש בית המשפט להכריע במספר סוגיות שאף הן עולות תדיר במחלוקות שמתגלעות אגב איחור במסירת הדירה, כדלהלן:

  1. האם שביתות ועיצומים מצדיקות את דחיית מועד המסירה החוזי ופוטרות את היזם מתשלום פיצוי?

  2. באילו מקרים יידחה מועד המסירה עקב תלונות של רוכש דירה על מצבה הפיסי?

  3. האם ניתן למסור את הדירה לפני שמוני חשמל נרשמו על שם הרוכש?

  4. האם ניתן לדחות את מועד המסירה שנקבע בהסכם המכר באמצעות החתמת הרוכש על טופס הזמנת שינויים, והאם הרוכש יכול להתכחש להסכמה זו בשל טענות אילוץ וכפיה?

לפי חוק המכר דירות, הפיצוי שישולם בגין איחור במסירת הדירה מושפע ממשך תקופת האיחור ומדמי השכירות הראויים בעבור דירה בעלת מאפיינים דומים, כך שבעבור כל חודש איחור ישולם פיצוי הגבוהה פי 150% או 125% (תלוי באיזה חודש של האיחור מדובר) משכר הדירה של הדירה בשוק החופשי.

במקרה דנן, לצורך הוכחת דמי השכירות הראויים התובעים צרפו חוות דעת שמאית ממנה עלה שיש להעמיד את שכר הדירה על 4,000 ₪ אשר מסתכם לאחר הצמדתו למקדם הפיצוי בגובה של 150% על 6,000 ₪ לכל חודש איחור (לאחר 8 חודשי איחור יש להעמיד את מקדם הפיצוי על 125% משווי הדירה).

לפיכך, וכפי שניתן לראות, המחלוקת שנותרה פתוחה בין הצדדים עסקה בהגדרת משך תקופת האיחור אשר בגינה יש לחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי. במאמר מוסגר יצוין כי טענות אלו עשויות להשתנות ממקרה למקרה, בדיוק כפי ש- במאמר קודם שנכתב בהקשר של איחור במסירת דירה הטענות שעסקו במשך תקופת העיכוב התמקדו בעיכובים שחלו בהוצאת היתר הבנייה אשר החל ממנו נקבע מועד המסירה החוזי.

האם ניתן לדחות את מועד המסירה בעקבות שביתות ועיצומים:

על פי עובדות המקרה שתוארו בפסק הדין עולה כי הנתבעת, החברה היזמית, טענה להגנתה שהתקיימו מספר מקרים ואירועים אשר מצדיקים את דחיית מועד המסירה החוזי. מבין הטענות שהועלו ניתן למנות עיכובים שנעוצים בחברת החשמל בהתקנת מוני חשמל, שביתה של הרשות המקומית שעיכבה הוצאת טפסי 4 ועוד טענות נוספות ועוד גורמים שהוגדו מבחינת הנתבעת ככח עליון.

טענות אלו, נועדו לדחות מועד המסירה בשל עיכובים שמקורם בגורמים חיצוניים דומות במהותן לסיבות דחייה שנעוצות בעיכובים או עיצומים ברשות הכבאות, קריסה של קבלן מבצע, בדרישות מפתיעות שהועלו כתנאי לקבלת טופס 4 ועוד כהנה וכהנה שכיחות אשר חוסות תחת ההגדרה של כח עליון.

במקרה שלפנינו טענותיה של הנתבעת לדחיית מועד המסירה בשל נסיבות של כח עליון נדחו משום שלא הובאו ראיות ואסמכתאות כי חלו עיכובים כנטען או שעיכובים אלו הובילו לדחיית מועד המסירה.

עם זאת, במאמרים נוספים שהועלו לאתר זה נראה כי בתי המשפט גילו יחס אמביוולנטי לגבי טענות אלו, כך שבחלק מהמקרים מועד המסירה החוזי נדחה לבקשתן של חברות יזמיות, ואילו בחלק האחר של המקרים נוסחו מסקנות שמקנות תחולה גורפת שמחילה את תחולתן על מקרים אחרים.

דחיית מועד המסירה בשל מצבה הפיסי של הדירה:

רוב הסכמי המכר קובעים כי הדירות תימסרנה לידי הרוכשים לאחר שיתקבל טופס 4 לפרויקט וכאשר הדירות ראויות למגורים, אך לא אחת גם לאחר שמתקבל טופס 4 לפרויקט מתעוררות שאלות ומחלוקות באשר להיותה של הדירה ראויה למגורים.

שאלות אלו עשויות לנוע בין שלל טענות שגורסות שדי בהצטברות של ליקויים קטנים כדי להפוך את הדירה ללא ראויה למגורים, דרך ליקויים ואי התאמות ברמות חומרה משתנות שכוללות ליקויים בטיחותיים ועד למצב בו תשתיות הדירה אינן פועלות.

הקשר בין איחור במסירת הדירה לבין הופעתם של ליקויים נובע מתוך הסברה שכאשר יש איחור במסירת הדירה מתחיל מרוץ לצמצום תקופת האיחור גם אם הדבר מושג באמצעות סיום מהיר של העבודות ומסירת דירות ברמת גימור שאינה תואמת את הציפיות של הרוכש.

במקרה שלפנינו, נטען כי ישנה אי התאמה בין הפירוט והכמויות שבמפרט הטכני לבין מספר מפסקי החשמל, הברזים, מכסים לאסלות וכלים סניטריים נוספים שהותקנו בדירה. אולם, לאחר שטענותיהם של הצדדים בעניין זה הועמדו למבחן המציאות נקבע שהליקויים ואי ההתאמות אינם מצדיקים את לדחות את מועד המסירה לאחר שניתן טופס 4 לפרויקט.

עם זאת, ראוי לציין שאין בפסיקה גישה אחידה ביחס להשפעתם של ליקויים ואי התאמות, כך שלצד החלטות כמו אלו שתוארו לעיל ניתן למצוא גישות מחמירות יותר שדוחות את מועד המסירה. לפיכך, ברי כי מדובר בנושא שעשוי להיות מושפע מאוד מהאופן בו כתבי הטענות ייערכו.

האם ניתן למסור את הדירה לפני שמוני החשמל נרשמו על שם הרוכשים:

מקריאה של פסק הדין עולה כי לאחר שהתקבל טופס 4 לפרויקט התובעים הוזמנו לקבל את החזקה בדירה ואף חתמו על פרוטוקול מסירה מתאים, אך לאחר מכן התברר להם כי הדירה כלל אינה מחוברת לחשמל. בהמשך, גם לאחר שהדירה חוברה לחשמל, התובעים טענו שלא ניתן לבצע מסירה עד אשר מוני החשמל ירשמו על שמם.

בהקשר זה, בית המשפט קבע שאין ספק שדירה שאיננה מחוברת לחשמל אינה ראויה למגורים, ועל כן מועד המסירה בפועל נדחה עד לחיבור הדירה. אולם, משעה שהדירה חוברה לחשמל היה על הרוכשים לקבל את החזקה וזאת ללא קשר אם המונים היו רשומים על שמם או לאו.

ביחס לנושא זה, בית המשפט הותיר את נטל ההוכחה על מועד חיבור הדירה לחשמל, וזאת למרות שהגורם המתאים לכך הינה החברה היזמית. שכן, את כל הביקורות מול חברת החשמל היא הזמינה, תיעדה ויזמה.

למאמר נרחב שעוסק בדחיית מועד המסירה בשל כל עליון - לחצו כאן!

האם ניתן לדחות את מועד המסירה בשל הזמנת שינויים:

הנתבעת טענה כי הוראות הסכם המכר שנחתם קבעו שבגין שינויים שיוזמנו לבקשת הרוכשים מועד המסירה ידחה ב- 30 יום לכל הפחות או לפרק זמן אחר שיקבע בין הצדדים. עוד טענה הנתבעת כי, התובעים הזמינו שינויים נרחבים אשר בגינם נחתם נספח חיצוני לדחיית מועד המסירה ב- 12 שבועות. מלבד זאת, הנתבעת העלתה טענות נוספות אשר מצדיקות את דחיית מועד המסירה לפרק זמן נוסף כמו איחורם של התובעים בתשלום התמורה בעבור השינויים במשך 30 יום.

למאמר שעוסק בביטול הסכמים שדחו יתר על המידה את מועד המסירה - לחצו כאן!

לעומת זאת, התובעים טענו כי הנתבעת הכריחה אותם לחתום על נספח לדחיית מועד המסירה, אחרת השינויים שהוזמנו על ידם לעומת המפרט הטכני והתכניות לא יבוצעו. עוד טענו התובעים כי ישנם חילופי הודעות שתומכות בטענתם, ומה גם שתקופת הדחייה איננה סבירה ואיננה פרופורציונאלית ביחס להיקף השינויים שהוזמן.

את תוקפו של הנספח לדחיית מועד המסירה בית המשפט בחן לאור טענות הצדדים ובהתאם לפס"ד שמש שניתן לפני מספר חודשים. תחילה, בית המשפט בחן את התנאים שנקבעו לצורך דחיית מועד המסירה ובהם שקיפות, הסכמה ומדתיות, ובתוך שכך הוא הגיע למסקנה כי התנאים הללו אינם מתקיימים בעניינו. כן נקבע כי הוראות ההסכם שדחו את מועד המסירה הן למעשה תניית פטור אשר אינן עולות בקנה אחד עם הוראותיו המחייבות של חוק המכר דירות ועם האיסור שחל להתנות בענייניו.

לאור תוצאה זו, ביתה המשפט צמצם את משך העיכוב מ- 12 שבועות ל- 4 שבועות בלבד.

בסיכומו של דבר, בכתב התביעה התובעים טענו לאיחור של כחמישה חודשים, ואילו הנתבעת טענה שכל הגורמים העליונים מצדיקים את דחיית המסירה באופן שהעיכוב הנטען נהפך להקדמה של המסירה ב- 3 חודשים. אולם, התוצאה הייתה כי הנתבעת איחרה ב- 3 חודשים במסירה.

תשלום פיצויי עוגמת נפש:

התובעים דרשו פיצויים נוספים בשל עוגמת הנפש שנגרמה להם ובעקבות התנהלותה של הנתבעת, אולם בשים לב שבסופו של יום בית המשפט קבע את תקופת האיחור על כ- 3 חודשים טענתם זו נדחתה. בנסיבות, דחייה זו נראית הגיונית ומוצדקת לאור העובדה שנהוג להעמיד את הפיצויים על 10% מגובה הפיצוי הכללי, כל שגם סכומו של שיעור זה מוביל לפיצוי נמוך ולא משמעותי.

#חוקהמכרדירות #איחורבמסירתדירה #פיצויבגיןאיחורבמסירתדירת #ליקוייבניה #נדלןמקרקעין

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

בית המשפט הורה למחוק הערות אזהרה והשאיר את הרוכשים כאחד הנושים. החלטה זו, החזירה את השאלה האם לרכוש דירה כשניתנת בטוחה מסוג הערת אזהרה

מחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשים פרויקט תמ"א 38 - סיבות והשלכות

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

צו הריסה מנהלי מתואר בפסקי דין כסמכות דרסטית ומרחיקת לכת שמחייבת הפעלת שיקול דעת בטרם הפעלתה. ביטול צו ההריסה המנהלי נעשה לפי העילות שבחוק.

עילת ביטול צו ההריסה: האצלת סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

נפילה של אריחים מקירותיו החיצוניים של הבניין נמנית עם ליקויי הבנייה הנפוצים והחמורים ביותר אשר מתגלים בבתים משותפים, וזאת ללא הבדל אם הבניין

אחריות יזם לתיקון אריחים שנפלו מהקיר החיצוני של בניין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם ניתן למנוע מהבעלים של דירות בקומה האחרונה לבנות על הגג כשישנה תכנית שמתירה זאת, והאם הזכויות מכח אותה תכנית שייכת לכל בעלי הדירות בבנין

הוספת חדר על הגג: בוטל היתר בניה שהתיר לנצל זכויות בניה השייכות לשכנים

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם רוכשים רשאים לסרב לקבל דירה בעלת ליקויים רבים, ואף לדחות את תשלום יתרת התמורה - ואם כן, באילו תנאים ניתן לבצע מבלי שהדבר ייחשב להפרה

האם אפשר לדחות את התשלום האחרון ולסרב לקבל חזקה בשל ליקויים שהתגלו בדירה?

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

אי תיקון ליקויי בנייה על ידי היזם – מה יכול רוכש דירה לעשות כאשר היזם לא מתקן ליקויים שהתגלו בדירתו? אילו נזקים וסעדים אותו רוכש רשאי לתבוע,

האם ניתן למנוע מרוכש דירה לתבוע פיצויי עוגמת נפש בגין ליקויי בנייה

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

בפסק דין הצהרתי שניתן הליך הפ (י-ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05/03/2018) (להלן: "עניין ביטן"), קבע בית מש...

למה בית המשפט חייב יזם לרשום בתקנון כי דירת הגג נמצאת בקומה האחרונה?

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

חיוב בהיטל השבחה נוצר עקב עלייה בשווים של המקרקעין שמקורה באחת הפעולות התכנוניות שנקבעו בחוק. מתי יקום חיוב, ובאילו מקרים שימוש חורג יחויב

האם שימוש חורג מהיתר בניה חייב בהיטל השבחה?

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

יזמים רבים ממשיכים להחזיק ברכוש המשותף ולמכור חניות ומחסנים גם לאחר מסירת הדירות. אולם, לא תמיד פעולות אלו נעשות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקיימ

האם היזם רשאי למכור חניות ומחסנים לאחר מסירת הדירות ורישום הבית המשותף

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

בעלי דירות רבים מתנגדים להתקנת מעלית בבית משותף קיים, למרות היתרונות הרבים שעשויים לנבוע מכך. לכן, חל הצורך לאזן בין האינטרסים המתנגשים.

התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

בעל דירה שמעוניין להרחיב את דירתו מבקש לנצל את זכויות הבנייה הקיימות. אולם ניצול ביתר של הזכויות מצד השכנים מונע ממנו לנצל את זכויותיו

ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

הוראות החוק אוסרות על ביצוע עסקה בחלקים מסוימים במקרקעין, כך שחל איסור למכור את המחסן ללא הדירה. המשמעות היא, שלא ניתן לרשום את הבעלות במחסן

רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

מבנה המיועד להריסה לא יכול לקבל תמריצים מכח התמ"א 38, ואילו תכנית חיזוק לא יכולה ליהנות מניצול זכויות מצטבר - לעומת הריסה להמשך קריאה לחצו

התנגדות לתמ"א 38 - כך שינוי סוג הפרויקט הוביל להקטנת זכויות הבנייה

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

כאשר רוכש חותם על הסכם מכר לרכישת דירה מקבלן הוא מצפה לקבל במועד המסירה דירה חדשה, ללא ליקויי בנייה, "עם הניילונים", ללא פגמים ושלא בוצע ...

12 שנה לאחר מסירת הדירה – קבלן יפצה רוכשים שליקויי בנייה בדירתם לא תוקנו

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

שלב אחרי שלב: כל נכשלה עסקה לרכישת מגרש בשל לחץ של הרוכשים שטעו לחשוב כי מדובר בהזדמנות, חתימה על הסכם בתוך 6 ימים ואי ביצוע בדיקות מקדמיות

שלב אחרי שלב: הרוכשים לחצו, בדיקות לא נעשו והתשלום בעבור המגרש הועבר לנוכלים

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איך יכול להיות שבמהלך העסקה הכי חשובה בחייכם או בסופה אתם מגלים שלא עיגנתם את זכותכם לבטח את הדירה לפני המסירה בפועל, להציגה לשמאי מטעם הבנק

רכישת דירה יד 2 – האם אי המצאת אישורי מסים מהווה הפרה יסודית?

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

יזמים רבים פוטרים את עצמם מתשלום פיצוי בגין האיחור במסירת הדירה בשל כח עליון, איחור בתשלומים, קריסת קבלן מבצע וכו'. אולם, במרבית המקרים בתי

איחור במסירת דירה: האם איחור בתשלום וכח עליון פוטרים את הקבלן מלשלם פיצוי?

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

לא מעט בעלי דירות בבית משותף מעוניינים להרחיב את דירתם באמצעות הוספת יחידת דיור על הגג, בניית מרפסות, הוספת חדר (לרבות ממ"ד) וניצול זכויו...

האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

אם אתם מתמודדים עם יזם שמסרב לתקן ליקויים אז המאמר שלפניכם עשוי לעזור לכם – סירוב לתקן ליקויים מאפשר בנסיבות שיפורטו להלן לטול מהיזם את זכות

מתי רוכש דירה רשאי לתקן ליקויי בנייה במקום יזם שמסרב או נכשל בתיקונם

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

מה יכול להכשיל משא ומתן לרכישת דירת מגורים לאחר שנחתם זיכרון צדדים בו נסגרו רוב הנושאים המהותיים בנוגע לעסקה, וכיצד אותה מחלוקת הובילה לט...

הפרת זכרון דברים למכירת דירה – מה הדין של מוכר שלא השיב מקדמה?

שירותים נוספים:
עורך דין מקרקעין / נדל"ן..
עורך דין התחדשות עירונית / תמ"א 38 / פינוי בינוי.
עורך דין תכנון ובניה.
עורך דין מיסוי מקרקעין.
עורך דין שכירות.
נייד: 050-99-24-24-4.
דוא"לkfirhy.law@gmail.com