top of page

רישום מאוחר של עסקה שלא הסתיימה ברישום

7.12.21

פורסם בתאריך:

11.1.22

עודכן בתאריך:

מבוא:

​כפי שצוין במאמרים קודמים - עסקה מסתיימת ברישום בטאבו. על עוד העסקה לא הושלמה לרישום – הרוכש נותר עם זכויות חוזיות (גם אם רשומה לטובתו הערת אזהרה), כך שהזכויות הקנייניות נוצרות רק בעת השלמת הרישום בטאבו.


בעל דירה שהרישום לגביה לא הושלם על שמו אינו יכול למכרה לצד ג', אינו יכול לטול משכנתא או למחזר משכנתא בעבור משכון דירתו, חשוף לעסקאות נוגדות, עלול לעכב את קידומו של פרויקט מסוג התחדשות עירונית עד להשלמת הרישום על שמו ועוד כשלים כאלו ואחרים.


במרבית המקרים, אי השלמת הרישום תתגלה זמן רב לאחר שהעסקה הסתיימה והחזקה בדירה נמסרה לידי בעליה החדשים, כך שרק בעת מכירת הדירה, מחזור משכנתא או בעת רישום הורשה – הכשל בהשלמת הרישום מתגלה.


כאמור, ככול שחלף זמן רב יותר בין מועד העסקה לבין מועד השלמת הרישום – כך הפעולה תהא יותר מורכבת, קשה ויקרה!


יחד עם זאת, גם במקרים מורכבים – השלמת הרישום בדרך כלל מתאפשרת.


הסיבות הנפוצות לכך שהעסקה לא הסתיימה ברישום:

  • היזם קרס לפני שהרישום הושלם.

  • חובות ועיקולים הרשומים על שם היזם או הרוכש.

  • מחסור במסמכים הנחוצים להשלמת הרישום.

  • העדר מודעות של הרוכשים ביחס לחשיבות של השלמת הרישום.

  • לא נעשה מעקב אחר ביצוע הפעולות והשלמת הרישום.

  • התיק חזר מרישום, אך לא הוגש מחדש.

  • הדירה הייתה רשומה על שם חברה ממשלתית/דיור ציבורי מבלי שבוצעה העברת זכויות כהלכה


רישום מאוחר של עסקה שלא הסתיימה ברישום

כיצד ניתן להשלים את הרישום גם כעבור שנים רבות?

השלמת הרישום אפשרית בכל שלב, אולם על המבקש להוכיח כי העסקה הושלמה, שמלוא התמורה שולמה על ידו ושהוא זכאי להירשם כבעלים של הדירה. ישנן שתי דרכים להשלמת הרישום:

  • לבקש פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו של המבקש להירשם כבעלים.

  • להשלים את הרישום באמצעות הגשת המסמכים המתאימים לטאבו או לרשות מקרקעי ישראל.


השלמת מסמכי העברת הזכויות.

אפשר לומר כי השלמת הרישום באופן עצמאי באמצעות הגשת מסמכי העברת הזכויות לטאבו היא דרך המלך, אולם לא תמיד יעלה בידו של המבקש לרכז – לאתר – ולהשלים את כל המסמכים הנחוצים לצורך כך.


קשיים נוספים בהשלמת המסמכים עשויים לנבוע בשל זהותו של הגורם שממנו נרכש הנכס, משך הזמן שעבר, מהות העסקה ועוד.

בכל המקרה הפעולה הראשונה שעלינו לבצע היא להוציא נסח טאבו או לבקש טופס אישור זכויות המעיד על הרישום האחרון שנעשה בנכס.