top of page

איחור במסירת דירה – עשרת פסקי הדין המשמעותיים ביותר (2022)

29.3.22

פורסם בתאריך:

21.4.22

עודכן בתאריך:

מבוא:

זה לא יהיה מוגזם לומר כי, רוכש דירה שלא נחשף להוראות חוק המכר דירות בעת החתימה על הסכם המכר – פשוט לא הבין על מה הוא חתם. במדריך מפורט ומקיף לאיחור במסירת דירה מקבלן, שחולש על פני כ- 35 עמודים מנגנון הפיצוי הוסבר בצורה יסודית ומעמיקה.


לפי הוראות החוק, במקרה של איחור במסירת הדירה ישולם לרוכש פיצוי חודשי הגבוה פי 1.5 מדמי השכירות הראויים במהלך שמונת החודשים הראשונים, ופיצוי הגבוה פי 1.25 בעבור כל חודש איחור נוסף לאחר מכן.


אלא שהחוק מאפשר לצדדים להסכם המכר להחריג את הוראות החוק בהתקיים תנאים מסוימים. אולם, אותה פסקה שנועדה לתת מענה למקרים חריגים ונדירים, נהפכה כפרצה או כנקודת זינוק למצעד התירוצים של יזמים בגין איחור במסירת הדירה.


המפגש שבין הוראות חוק קוגנטיות (שלא ניתן להתנות עליהן), פיצוי סטטוטורי שאינו טעון הוכחת נזק ושימוש לרעה בסעיף הפטור הנ"ל – יצר מחלוקות רבות אשר הובילו לפסיקה ענפה. כמי שניהל עשרות רבות של תביעות בגין איחור במסירת דירה, מצאתי לנכון להעלות את עשרת פסקי הדין המשמעותיים ביותר לפי דעתי.


תוכן עניינים:

  1. הלכת שמש – בית המשפט העליון בהלכה שאוסרת על דחייה כללית ורחבה של מועד המסירה החוזי.

  2. פסק דין פלסים – פירוט התנאים שקיומם יעניק ליזם פטור מתשלום פיצוי.

  3. פסיקה הנוגעת לטענות של היזם לפטור מתשלום פיצוי בשל כח עליון.

  4. יזם הטוען לפטור מתשלום פיצוי נדרש להוכיח את טענותיו.

  5. אין להתנות על הוראות חוק המכר דירות, אלא לטובת הרוכש.

  6. מה נדרש הרוכש להוכיח כדי לקבל פיצוי (נטל ההוכחה החל על הרוכש).

  7. בתום 60 ימי החסד על היזם לשלם פיצוי רטרואקטיבי החל מהיום הראשון לאיחור.

  8. דחיית מועד המסירה עקב שינויים צריכה להיות בפרופורציה להיקף העבודות.

  9. הקטנת גובה הפיצוי באמצעות כתב ויתור או קביעת דמי שכירות נמוכים בהסכם המכר –בטלה.

  10. הטלת עיקול וכיצד הבטוחה משפיעה על הבקשה להטלת עיקול.

איחור במסירת דירה:עשרת פסקי הדין המשמעותיים ביותר

1. הלכת שמש – בית המשפט העליון בהלכה שאוסרת על דחייה כללית ורחבה של מועד המסירה החוזי:

מדובר בפסק דין של בית המשפט העליון אשר חולל מהפכה של ממש בעולם הנדל"ן, הביא לניסוח מחדש של הסכמי המכר ושינה את תפיסת העולם הנוהגת על לאות