top of page

תיקון מספר 9 לחוק המכר (דירות) – רפורמה מרחיקת לכת

10.7.22

פורסם בתאריך:

10.7.22

עודכן בתאריך:

תיקון מספר 9 לחוק המכר דירות משנה את כללי המשחק באופן משמעותי, ואף מהווה רפורמה של ממש בחלק מהשינויים שהוכנסו מכוחו. לכאורה התיקון נועד לסייע לרוכשים עם טענות של היזמים לפטור מתשלום פיצוי, אך בפועל הוא מקטין את גובה הפיצוי שישולם בתחילת תקופת האיחור, מגביל את הצמדת התמורה למדד תשומות הבנייה ומבטל כתבי ויתור שכיחים שממילא בתי המשפט נטו שלא להכיר בתוקפם.במאמר שלהלן, נסקור את השינויים השונים שהוטמעו בחוק בעקבות תיקון מספר 9, נסקור את השפעתם ואת הקשיים ביישומם.


בקצרת האומר, יצוין כי התיקון לחוק מקטין משמעותית את גובה הפיצוי שישולם לרוכשים במהלך שמונת החודשים הראשונים לאיחור, משנה משמעותית את טענות היזם לפטור מתשלום פיצוי, מאפשר להצמיד 80% מהתמורה בעבור הדירה למדד תשומות הבנייה, להטיל חיוב בגין מחצית מגובה ההצמדה שנוצרה (מתוך ה- 80%) ולהטיל חיוב השווה למחצית מסכום ההצמדה למדד.


בהתאם לאמור בתיקון מס' 9 לחוק – כיוון שפרסומו בוצע ביום 30.06.2022, תחילת תוקפו תהא על הסכמים שנחתמו לאחר כניסתו לתוקף שהינה ביום 07.07.2022.


תיקון מספר 9 לחוק המכר דירות

שינוי מנגנון הפיצוי בגין איחור במסירת הדירה:

לפי מנגנון הפיצוי הישן שנקבע בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 [להלן: "חוק המכר (דירות)], החל מהיום ה- 61 לאיחור היזם ישלם פיצוי רטרואקטיבי מהיום הראשון לאיחור השווה לדמי השכירות הראויים בעבור הדירה כשהם מוכפלים פי 1.5 בשמונת החודשים הראשונים, ופי 1.25 בעבור כל חודש פיצוי נוסף לאחר מכן.


בעקבות תיקון מס' 9 לחוק המכר דירות, חל שינוי במנגנון הפיצוי, כך שמתום החודש הראשון לאיחור ישולם פיצוי המשקף את דמי השכירות הראויים בעבור הדירה. החל מהחודש הרביעי לאיחור (ממועד המסירה החוזי) ישולם פיצוי הגדול פי 1.25 מדמי השכירות הראויים, ומהחודש ה- 11 לאיחור (לפי מועד המסירה החוזי) – ישולם פיצוי הגבוה פי 1.5 מדמי השכירות הראויים.


תיקון מספר 9 לחוק המכר דירות - השינוי שחל במנגנון הפיצוי