סדרת מאמרים: איחור במסירת דירה מקבלן.

סדרת מאמרים בעניין איחור במסירת דירה מקבלן - פיצויים מכח חוק המכר דירות

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

בסדרת המאמרים שלהלן, ניתן פירוט והסבר למגוון רחב של סוגיות משפטיות אשר עולות לעתים קרובות במקרים של איחור במסירת דירה מקבלן, לרבות:

  1. התנאים לקבלת פיצוי בגין איחור במסירת הדירה מכח חוק המכר דירות.

  2. כיצד יש לקבוע את תקופת האיחור.

  3. איך מחשבים את גובה דמי שהשכירות הראויים שישולמו בעבור הדירה.

  4. האם ניתן לדרוש פיצויים נוספים, ובאילו מקרים האיחור ייחשב להפרה יסודית?

  5. מתי היזם יכול לדחות את מועד המסירה?

  6. האם קריסה של הקבלן המבצע נחשבת לכח עליון?

  7. האם ניתן לקזז את החוב של היזם או לדחות תשלומים בגין האיחור?

  8. מהם הכלים והאפשרויות שעומדים לרשות רוכש שנתקל בסירוב מצד היזם לשלם פיצוי?

 

כל הנושאים הללו, ועוד נושאים נוספים, נדונו בהרחבה בסדרת המאמרים שלפנינו.

 

כל המידע שנכתב במאמרים מתבסס על ניסיון מעשי שנצבר במשרדנו במהלך ייצוג של רוכשי דירות אשר חל עיכוב במסירת הדירה לידם, וכן בעקבות ייצוג של יזמים מהצד השני, כך שהמידע משקף את הפרספקטיבה של שני הצדדים.

במסגרת המידע שנמצא באתר זה אשר שעוסק בפיצוי שעל יזמים לשלם בגין איחור במסירת דירה מכח חוק המכר דירות, הועלו המאמרים הבאים:

1. מאמר ראשי ומקיף בעניין פיצויים בגין איחור במסירת דירה מיזם.

2. סדרת המאמרים.

3. טופס לחישוב זכויות והפיצוי המגיע בגין איחור במסירת דירה.

Please reload

תוכן עניינים - רשימת נושאים כללית בסדרת המאמרים (כל כותרת ראשית הינה עמוד נפרד):​

 ​

האם ניתן לעכב, ואולי אפילו לקזז, תשלומים שיש לשלם ליזם בגין העיכוב במסירת הדירה?

Please reload

רוכשי דירות רבים אשר נמצאים בשלב ביניים בו היזם מאחר בדירה, אך זו טרם נמסרה – מתעניינים לגבי אפשרותם לדחות במקביל תשלומים כל עוד היזם מאחר במסירת הדירה או לחלופין לבצע קיזוז מול היזם.

 

סוגיה זו עלתה לדיון כבר מספר פעמים בספרות ובפסקי הדין של בתי המשפט אשר לא שללו את העובדה כי החיובים שבין הצדדים הינם חיובים שלובים, ועל כן ביצוע החיובים של כל צד להסכם המכר מותנה בקיום התחייבויותיו של הצד השני.

 

לעומת זאת, אילו היה מדובר בחיוב עצמאי או מותנה, הרי שהיה על כל אחד מהצדדים לקיים את התחייבויותיו באופן ישיר וללא כל קשר לאיך ומתי הצד השני יקיים את התחייבויותיו.

 

לעומת זאת, החלטות שהתקבלו בעבר בפסיקה וגישות שקיימות בספרות עשויות להשתנות מעת לעת. גם היזמים אינם קופאים על השמרים ומבצעים התאמות משפטיות בהסכמי המכר אשר יוצרות משטר משפטי וחוזי שונה.

 

כיום, ניתן למצוא בהסכמי מכר רבים סעיפים אשר מטילים על המוכר חובה חוזית לשלם את התמורה בעבור הדירה במלואה ובמועדה ללא כל קשר לקצב התקדמות הבנייה.

 

במצב זה, עיכוב תשלומים או קיזוז חובות מול היזם יכול להיחשב במובנים מסוימים כנקיטה בסעד עצמי אשר מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

מיותר לציין כי, החלטה מעין זו עשויה להרע את מצבו של הרוכש ולמנוע ממנו פיצויים שהיה עליו לקבל אלמלא אותה הפרה (לחלופין במקרה של הפרה יסודית יש סכנה כי הסכם המכר יבוטל).

 

לפיכך, מומלץ להימנע מפעולות חד צדדיות, ובהעדר הסכמה בכתב, לפעול במסגרת משפטית ברורה וידועה ללא סיכונים.

 

עיכוב תשלומים כאשר מסופקת בטוחה מסוג הערת אזהרה:

לעומת הגישה הרווחת לגבי עיכוב תשלומים (להבדיל מקיזוז שם אין הבדל) המצב משתנה כאשר הבטוחה שמסופקת לרוכש הדירה מכח חוק המכר הינה הערת אזהרה. במקרה זה, תקנות המכר דירות – סייג לתשלום התמורה בעבור חשבון הדירה מתנה את התשלומים לפי קצב התקדמות הבנייה, ואילו תקנות חוק המכר אישור מהנדס – קובעות שלפני כל תשלום המוכר ימציא אישור מהנדס מחייבות את היזם להמציא אישור בדבר השלמת הבנייה.

 

לכן, ואך ורק במקרה פרטני זה, על הרוכש לבקש מהיזם להוכיח שדרישת התשלום עומדת בדרישות חוק המכר דירות ובהוכחת השלמת הבנייה לפי התקנות.

עו"ד כפיר חיון - 050-99-24-24-4; דוא"ל kfirhy.law@gmail.com

סדרת מאמרים - איחור במסירה
חישוב הפיצוי - כללי
קביעת משך האיחור
חישוב גובה הפיצוי
פיצויים נוספים