top of page

ליצירת קשר:

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

שתפו את המאמר:

iconfinder_mail_287692_edited.png
iconfinder_65-fb_messenger_1181202_edited.png
iconfinder_whatsapp-logo_1269930_edited.png
iconfinder_facebook_2400861_edited.png

ת"א 2388-06-21 אביב נ' בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ

משרדנו ייצג זוג רוכשים אשר חתמו עם בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ (להלן: "חב' בונה הצפון") על הסכם מכר ביום 15.12.2016. לפי הסכם המכר, התחייבה חב' בונה הצפון למסור את הדירה בתוך 32 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר, כלומר לא יאוחר מיום 15.08.2019. אולם, בניגוד למצופה, חל איחור משמעותי במסירת הדירה מהקבלן.


על כן, הוגשה נגד החברה תביעה ראשונה בהליך ת"א 6600-12-19 אביב ואח' נ' בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ. במסגרת התביעה הראשונה, הנתבעת נתבקשה לשלם פיצוי בעד האיחור שחל במסירת הדירה עד לאותו המועד, פיצויי עוגמת נפש, פיצוי בעד כל חודש איחור עד למסירת הדירה, וכן פיצוי בעד הריבית ששילמו התובעים במקום הנתבעת.


זמן קצר לאחר שהתביעה הראשונה הוגשה, ולאחר שהתברר כי צפוי עיכוב משמעותי במסירת הדירה, הוגשה בקשה לקבלת פיצוי עתי בעד כל חודש איחור. מדובר בפעולה ייחודית שבמסגרתה בית המשפט נתבקש לתת צו עשה כנגד בקשה לסעד זמני שהגישו התובעים.


ויובהר, מדובר בפעולה מורכבת ובבקשה ייחודית לסעד זמני – הן ברמה העובדתית והן ברמה המשפטית. שכן, במסגרת הבקשה נדרשו התובעים להוכיח כי תביעתם מבוססת על ראיות מהימנות, שסיכויי ההצלחה של התביעה גבוהים, שייגרם לתובעים נזק באם הבקשה תדחה ועוד.


בסופו של דבר, הבקשה לתשלומים עתים התקבלה בהסכמת הצדדים, אך לאחר קשיים לא מעטים, וסוכם במסגרת הדיון שהתנהל בתיק כי התביעה תאוחד עם תביעה נוספת שמתנהלת נגד הנתבעת. אולם, בסופו של דבר איחוד התביעות לא התאפשר, ומשכך הוגשה תביעה נוספת בהליך ת"א 2388-06-21 אביב נ' בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ.


פיצוי רטרואקטיבי בגין האיחור במסירת הדירה:

לפי חוק המכר (דירות), במקרה של איחור במסירת הדירה ישולם על ידי היזם פיצוי הגבוה פי 1.5 מדמי השכירות הראויים בעבור הדירה במהלך שמונת החודשים הראשונים, ופיצוי הגבוה פי 1.25 בעבור כל חודש איחור נוסף לאחר מכן.


לפי חוות דעת שמאית שערכו התובעים דמי השכירות הראויים נאמדו בסך של 5,500 ₪ לחודש. משכך, הנתבעת נדרשה לשלם פיצוי בעד 14 חודשי איחור שלגביהם לא שולם פיצוי (עד קבלת הצו) בסך של 117,562 ₪.


לטענת הנתבעת, האיחור במסירת הדירה לידי התובעים נגרם בשל נסיבות שלא היו בשליטתה ושהיא לא הייתה יכולה לצפות או להיערך אליהם. במסגרת זו, טענה הנתבעת כי האיחור נגרם באשמת חברת החשמל שהתקינה את קו החשמל באיחור של מספר חודשים, באשמת עיריית יהוד שהוציאה צו הפסקת עבודות, שנגרם איחור במסירה בשל משבר הקורונה, מבצעיים צבאיים ועוד נסיבות שלשיטתה נכנסות בגדרו של המונח כח עליון.


במסגרת הרצאת העובדות של התובעים בכתבי הטענות, העלאת הטענות והגדרת המסגרת הנורמטיבית – הוצגו ראיות לכך שהנתבעת חרגה מלוח הזמנים של הפרויקט, שנשלחו מספר הודעות עיכוב, שהנתבעת חדלה מלקבוע מועדי מסירה נדחים כשהאיחור יצא מכלל שליטה, שנוהלו הליכי רישוי וערר במשך חודשים ריבם בעקבות בקשות של הנתבעת להכשרת חריגות בנייה, החלטות ועדה שהתקבלו ביחס לטענות הנתבעת ועוד מסמכים רבים שצורפו כנספחים לתביעה.


מכלול העובדות והראיות שנאספו בתיק נועדו לסייע בטענות התובעים הנוגעות לכך שהאיחור במסירה נגרם בשל גורמים רבים ומגוונים שהיו בשליטתה, שהייתה לה השפעה ושליטה עליהם ושלא התקיימו התנאים על פי חוק המכר דירות אשר מקנים לה פטור מתשלום פיצוי; תנאים שמתקיימים רק בנסיבות רחוקות וחריגות.


החזר ריביות ששולמו בעד הלוואה מסובסדת:

במסגרת שיווק הפרויקט, המשא ומתן לקראת רכישת הדירה והחתימה על הסכם המכר – צוין כי התובעים ישלמו 20% מהתמורה בעבור הדירה במועד החתימה, ואת היתרה לקראת מועד המסירה החוזי. עוד נקבע כי התובעים יחתמו על הסכם הלוואה מול הבנק המלווה לפרויקט, ואילו חב' בונה הצפון תישא בכל הוצאות ההלוואה.


אלא שכבר לאחר שנחתם ההסכם, התובעים נאלצו לשאת במחצית מהריבית שחלה בגין ההלוואה, ואם לא די בכך במועד המסירה החוזי ההלוואה הועמדה לפירעון מידי. כתוצאה מכך, נאלצו התובעים למצוא פתרונות מימון מהירים, לשלם ריביות גבוהות ולשאת בהוצאות בלתי מתוכננות.


הנזקים בעד החזרי ההלוואה שהתובעים נטלו בשם הנתבעת הסתכמו במועד הגשת התביעה בסך של 60,711 ₪.


פיצויי עוגמת נפש:

איחור משמעותי במסירת הדירה, חיוב בריביות בסך של עשרות אלפי ₪, סירוב לשלם פיצוי בעד חודשי איחור רבים ועוד הפרות – יוצרים מפח נפש, חוסר ודאות, קשיי יומיומיים, לחץ נפשי, פגיעה בתא המשפחתי גורמים לעוגמת נפש ולצער נפשי אצל רוכשי הדירות. קל וחומר אם הדירה נרכשה לצורכי מגורים ולא לצורכי השקעה.


על כן, במסגרת התביעה נתבקשו גם פיצויי עוגמת נפש אשר משקפים את הנזק הלא ממוני שנגרם לתובעים.

Derech HaAtsma'ut, Yehud, Israel

נדל"ן, מקרקעין, חוק המכר דירות, פיצוי בגין איחור במסירת דירה

ת"א 2388-06-21 אביב נ' בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה


חוק המכר דירות

תאד"מ 3383-05-22: עמק ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

ליקויי בנייה


חוק המכר דירות

ת.א. 12492-08-22 בנטוב ואח' נ' ראובן סרוגו חברה לבניין בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 61804-03-22: נחמן ואח' נ' המדורגים של גלים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 30446-03-22: מלחי נ' ק.ש. כנפי נשרים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת.א. 18501-02-22 לוי ואח' נ' שחקים יזמות נדל"ן ר.ד.י בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

51184-12-20 סימן טוב ואח' נ' פרוייקט עיבוי בינוי - הנביאים 65 בת-ים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 2388-06-21 אביב נ' בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 39845-10-21: קאמי ואח' נ' בניה עשהאל אלעד השקעות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

בוררות: פסגת זאב – חב' נופי גבעת זאב בע"מ ו- חב' איחוד יסודות בנייה בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 30917-02-21 דוך ואח' נ' התחדשות וולקני – נאות רחל בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

בוררות – רובינו נ' קבוצת כנען

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 8083-05-21: ממן ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 73544-07-19 אזולאי ואח' נ' ע.ע. אבו ראס חברה לעבודות בניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 12049-11-20 דרורי ואח' נ' רייסדור טאוורס בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות


דהן נ' אשדר

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 29501-02-20 פרידמן נ' ו.מ.ל קוקיס 12 בת-ים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 3119-09-20 לליצקי ואח' נ' בוני אליעזר יפה בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 10087-10-19 שוקרון נ' אחדות השבחת נכסים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 51839-12-19 סלם ואח' נ' גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת.א. 6819-03-18 זנדבנק ואח' נ' מצלאוי חברה לבנין בע"מ

 

פסק הדין שניתן מצטרף לפסקי דין נוספים ולמקרים נוספים אשר טופלו על ידי משרדנו. מדובר בנושאים אשר נמצאים בליבת העיסוק של משרדנו ואשר הועלו בעניינם מאמרים וכתבות רבים לאתר זה, כמפורט להלן:

 1. התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים בבית משותף.

 2. מתי ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסכמת השכנים או ללא הסכמתם?

 3. השכן מרחיב את דירתו – כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם.

 4. הוספת חדר על הגג – בוטל היתר בנייה שהתיר ניצול של זכויות בנייה השייכות לשכנים.

 5. התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות.

 6. ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו.

 7. האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

 8. רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה.

 9. עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה.

 10. הזכות לקורת גג יבשה – מספר גורמים שמשפיעים על תיקון ליקויים ונזילות.

 11. תיקון ליקויים ונזילות שחוזרים על עצמם בבית המשותף.

 12. רטיבות, נזילות ושאר ליקויים בבית משותף – בתוך כמה זמן על בעל הדירה לתקנם.

 13. ליקויים בבית משותף – האם ניתן לחייב בעל דירה לתקן נזילות במקום הקבלן?

 14. רכישת דירה מקבלן ושינוי התקנון לאחר מסירת הדירות.

 15. שימוש לא סביר ברכוש המשותף: בית המשפט הורה לבעל דירה להסיר שלט מקיר הבניין.

 16. החלפת חברת מעליות בבית משותף.

 17. 3 שנים לאחר סיום העסקה: מוכר דירה חויב בתשלום פיצויים עקב רטיבות שהתגלתה בדירה.

 18. כך נפעל נכון מול נזילות שגורמות לבעיות רטיבות.

 19. פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ"ר.

 20. האם קבלן רשאי לנצל זכויות בנייה ולבנות על הגג לאחר מסירת הדירות?

 21. האם בעל דירה רשאי לנצל זכויות בנייה שהוצמדו לדירתו ולבנות על הרכוש המשותף?

 22. על זכויות בנייה והצמדת גג בניין בנכס אגב הסכם שנחתם לחלוקתם.

 23. תופעת הסבת גני הילדים בדירות מגורים ובבתים משותפים - מה ניתן לעשות ואיך?

 24. שאלות ותשובות בנושא בתים משותפים.

כפיר חיון, עורך דין | מקרקעין - נדל"ן
bottom of page