top of page

ליצירת קשר:

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

שתפו את המאמר:

iconfinder_mail_287692_edited.png
iconfinder_65-fb_messenger_1181202_edited.png
iconfinder_whatsapp-logo_1269930_edited.png
iconfinder_facebook_2400861_edited.png

תאד"מ 3383-05-22: עמק ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

משרדנו מייצג זוג רוכשים שחתמו עם חברת "בר ובניו" חברה לבנין ופיתוח בע"מ על הסכם מכר בקשר לדירת מגורים בשכונת רובע יזרעאל בעפולה.

 

מדובר בדירה שנבנתה במסגרת פרויקט מחיר למשתכן, אך ראוי לציין כי התובעים רכשו את דירתם בעסקה שנכנסת בגדרו של המונח "השוק החופשי". היות שחל איחור במסירת הדירה מקבלן – הגישו הרוכשים תביעה במסגרת הליך תאד"מ 3383-05-22: עמק ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ.

איחור במסירת דירה - עמק נ בר ובניו
איחור במסירת דירה - עמק נ בר ובניו

לפי הסכם המכר, התחייבה החברה למסור את הדירה בתוך 12 חודשים ממועד החתימה, קרי עד לא יאוחר מיום 22.10.20. מבדיקה של תיק הבניין, עולה כי היתר הבנייה לפרויקט התקבל ביום 9.2.17, כך שבמועד החתימה (בחלוף 40 חודשים מתחילת העבודות) הפרויקט היה (לכאורה) בשלב מתקדם.

 

נקדים את המאחר ונציין כי, הדירה נמסרה לרוכשים באיחור משמעותי של כ- 12 חודשים לעומת מועד המסירה החוזי. על פי חוות דעת שמאית גובה הפיצוי בעבור האיחור במסירה בלבד עמד על כ- 55,000 ₪.

 

חרף פניות חוזרות ונשנות מצד הרוכשים – החברה סירבה לשלם פיצוי, ובהתאם לרוח התקופה – טענה לפטור מתשלום פיצוי עקב השפעתו של נגיף הקורונה, סגרים, חתימה על כתב ויתור וכיוצא בזה טענות לכוח עליון.

 

במשך חודשים רבים התעלמה החברה מדרישות לתשלום פיצוי, טענה לעיכובים באשמת הקורונה, נמנעה מלמסור מועד מסירה נדחה והותירה את הרוכשים להתמודד עם הנטל הכפול והמכופל של שכר דירה, החזרי משכנתא, מעברי דירה, מגורים ארעיים וכו'.

 

לפי חוק המכר דירות (בנוסחו לפני תיקון מספר 9 לחוק המכר דירות), במקרה של איחור במסירת דירה על היזם לשלם פיצוי הגבוה פי 1.5 מדמי השכירות הראויים בעבור הדירה במשך שמונת החודשים הראשונים, ופיצוי הגבוה פי 1.25 בעבור כל חודש איחור נוסף לאחר מכן.

 

על מנת שהוראות חוק המכר דירות לא תהפוכנה לאות מתה, סעיף 7א(א) לחוק אוסר להתנות על הוראותיו, אלא לטובת הרוכש. על כן, כל טענה של החברה לפטור מתשלום פיצוי צריכה לעלות בקנה אחד עם הוראות חוק.

 

לפי סעיף 5א(ג) לחוק המכר דירות – הצדדים רשאים להסכים כי נסיבות מעכבות שהוסכמו עליהם יקנו ליזם פטור מתשלום פיצוי, ובלבד שהאיחור במסירה "נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו".

 כלומר, על מנת ליהנות מפטור מתשלום לא די בכך שהסכם המכר יכלול שורה של נסיבות מעכבות שמוגדרות ככוח עליון ושמקנות פטור מתשלום פיצוי, אלא שעל הנסיבות להיכנס בגדרו של סעיף 5א(ג) לחוק המכר דירות – אחרת הן בטלות.

 

את הפיצוי מכח חוק המכר דירות יש לשלם מדי חודש בחודשו, אלא שעיון בהסכם המכר שנחתם מלמד כי החברה קבעה שהתשלום ישולם בתום תקופת האיחור במסגרת גמר חשבון שיערכו הצדדים. על כן, ובשים לב לאמור לעיל, ברור הוא שהתניה פסולה זו בטלה.

איסור להתנות על חוק המכר דירות
איסור להתנות על חוק המכר דירות

כאן המקום לציין כי בתביעה אחרת בה ייצג משרדנו זוג רוכשים נגד חברת בר ובניו בעקבות אי תשלום פיצוי מכח חוק המכר דירות (קישור להליך הנוסף) – נתקלנו בתניה פסולה לפיה החברה תשלם פיצוי בגין שישה חודשי איחור בלבד (ואכן, התביעה הוגשה לאחר שהחברה הפסיקה לשלם פיצויים החל מהחודש השביעי לאיחור ועד לחודש ה- 18 לערך).

 

במקרה שלפנינו, התובעים המתינו בלית ברירה ובניגוד לרצונם עד למועד המסירה, אלא שבמסגרת גמר החשבון טענה החברה לפטור מתשלום פיצוי עקב נגיף הקורונה. היות שהתובעים לא ויתרו והתעקשו על קבלת פיצוי – הועלתה לפתע דרישה לתשלום ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום התמורה בעבור הדירה.

 

בהמשך, וכאילו שלא די באי תשלום פיצוי במשך 12 חודשי איחור, התנתה החברה את מסירת הדירה וגמר החשבון בחתימת התובעים כל כתב ויתור; כתב ויתור אשר כלל תשלום זעום מצד החברה תמורת ויתור משמעותי מצד הרוכשים. בסמוך לאחר מכן, שלחו הרוכשים מכתב ובו צוין כי החתימה נעשתה תחת מחאה.

 

עם פניית הרוכשים נשלח לחברה מכתב התראה ודרישה לתשלום פיצוי אשר נשענת על חוות דעת שמאית, אלא שבתגובה טענה החברה שהרוכשים כבולים לכתב הוויתור, ומשכך אין ביכולתם לדרוש את הפיצוי לו הם זכאים מכח חוק המכר דירות.

 

במסגרת כתב התביעה, ציינו התובעים כי טענות הנתבעת לכוח עליון מהוות התניה פסולה על חוק המכר דירות, ושממילא הנ"ל כשלה בהוכחת טענותיה לכוח עליון. עוד נטעו שהסכם הוויתור מתנה אף הוא על חוק המכר דירות, שהעיכוב בתשלום התמורה לא עיכב את ביצוע הפרויקט ושהתנהלות הנתבעת מעידה על ויתור, אשם תורם, רשלנות, מחדל ועוד.

 

במסגרת כתב ההגנה, נשענה הנתבעת על סעיפים בהסכם המכר אשר מתנים באופן פסול על חוק המכר דירות, על שורת המקרים שהוגדרו ככוח עליון, על איחור בתשלום התמורה ועוד.

 

בדיון שהתקיים ביום 25.12.22, טענו התובעים בפני בית המשפט כי לפנינו מחלוקת פשוטה ביותר. עוד נטען כי הנתבעת פועלת לדחיית קץ התשלום ללא תועלת. שכן, אפילו חוות הדעת השמאית מטעמה לא נעשה בעבור הדירה ואף לא בעבור תקופת האיחור הרלוונטית (חוות הדעת מטעם הנתבעת נערכה בעבור דמי שכירות בשנת 2019, בעוד שהאיחור במקרה דנן ארע בחודש 11/2020).

 

עוד טענו התובעים כי ניסיון הנתבעת להסתמך על כתב ויתור שנוסח על ידה, שלא נחתם על ידה, שאינו מפרט את היקף הוויתור וכו' – אינו עונה לדרישת המסוימות או גמירות הדעת שבדיני החוזי, ומה גם שהוא מנוגד לחוק המכר דירות.

 

בהמשך לכך, הבהירו התובעים כי ניסיון הנתבעת להשית עליהם ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום התמורה נעשית בחוסר תום לב. שכן, מדובר בסכום זעום לעומת מחיר הדירה, ושממילא הנתבעת לא פנתה אליהם בעניין החוב במשך כשנתיים!

 לסיכום:

התיק עודנו מתנהל בבית המשפט, אך כתבי הטעונות הוגשו, יריעת המחלוקת (והטענות) הועלתה על כתב והעדר טעמי ההגנה של הנתבעת ברורים. במקום לשלם פיצוי היא התנתה את מסירת הדירה בחתימה על כתב ויתור שאינו מחייב בשל הסיבות שצוינו לעיל. על כן, הנתבעת לא טרחה אפילו להגיש חוות דעת שעומדת בדיני הראיות.Yael Rom Street, Afula, Israel

מקרקעין, פיצוי בגין איחור במסירת דירה, חוק המכר דירות, נדל"ן

 תאד"מ 3383-05-22: עמק ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה


חוק המכר דירות

תאד"מ 3383-05-22: עמק ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

ליקויי בנייה


חוק המכר דירות

ת.א. 12492-08-22 בנטוב ואח' נ' ראובן סרוגו חברה לבניין בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 61804-03-22: נחמן ואח' נ' המדורגים של גלים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 30446-03-22: מלחי נ' ק.ש. כנפי נשרים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת.א. 18501-02-22 לוי ואח' נ' שחקים יזמות נדל"ן ר.ד.י בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

51184-12-20 סימן טוב ואח' נ' פרוייקט עיבוי בינוי - הנביאים 65 בת-ים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 2388-06-21 אביב נ' בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 39845-10-21: קאמי ואח' נ' בניה עשהאל אלעד השקעות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

בוררות: פסגת זאב – חב' נופי גבעת זאב בע"מ ו- חב' איחוד יסודות בנייה בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 30917-02-21 דוך ואח' נ' התחדשות וולקני – נאות רחל בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

בוררות – רובינו נ' קבוצת כנען

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 8083-05-21: ממן ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 73544-07-19 אזולאי ואח' נ' ע.ע. אבו ראס חברה לעבודות בניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 12049-11-20 דרורי ואח' נ' רייסדור טאוורס בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות


דהן נ' אשדר

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 29501-02-20 פרידמן נ' ו.מ.ל קוקיס 12 בת-ים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 3119-09-20 לליצקי ואח' נ' בוני אליעזר יפה בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 10087-10-19 שוקרון נ' אחדות השבחת נכסים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 51839-12-19 סלם ואח' נ' גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת.א. 6819-03-18 זנדבנק ואח' נ' מצלאוי חברה לבנין בע"מ

 

פסק הדין שניתן מצטרף לפסקי דין נוספים ולמקרים נוספים אשר טופלו על ידי משרדנו. מדובר בנושאים אשר נמצאים בליבת העיסוק של משרדנו ואשר הועלו בעניינם מאמרים וכתבות רבים לאתר זה, כמפורט להלן:

 1. התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים בבית משותף.

 2. מתי ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסכמת השכנים או ללא הסכמתם?

 3. השכן מרחיב את דירתו – כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם.

 4. הוספת חדר על הגג – בוטל היתר בנייה שהתיר ניצול של זכויות בנייה השייכות לשכנים.

 5. התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות.

 6. ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו.

 7. האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

 8. רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה.

 9. עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה.

 10. הזכות לקורת גג יבשה – מספר גורמים שמשפיעים על תיקון ליקויים ונזילות.

 11. תיקון ליקויים ונזילות שחוזרים על עצמם בבית המשותף.

 12. רטיבות, נזילות ושאר ליקויים בבית משותף – בתוך כמה זמן על בעל הדירה לתקנם.

 13. ליקויים בבית משותף – האם ניתן לחייב בעל דירה לתקן נזילות במקום הקבלן?

 14. רכישת דירה מקבלן ושינוי התקנון לאחר מסירת הדירות.

 15. שימוש לא סביר ברכוש המשותף: בית המשפט הורה לבעל דירה להסיר שלט מקיר הבניין.

 16. החלפת חברת מעליות בבית משותף.

 17. 3 שנים לאחר סיום העסקה: מוכר דירה חויב בתשלום פיצויים עקב רטיבות שהתגלתה בדירה.

 18. כך נפעל נכון מול נזילות שגורמות לבעיות רטיבות.

 19. פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ"ר.

 20. האם קבלן רשאי לנצל זכויות בנייה ולבנות על הגג לאחר מסירת הדירות?

 21. האם בעל דירה רשאי לנצל זכויות בנייה שהוצמדו לדירתו ולבנות על הרכוש המשותף?

 22. על זכויות בנייה והצמדת גג בניין בנכס אגב הסכם שנחתם לחלוקתם.

 23. תופעת הסבת גני הילדים בדירות מגורים ובבתים משותפים - מה ניתן לעשות ואיך?

 24. שאלות ותשובות בנושא בתים משותפים.

כפיר חיון, עורך דין | מקרקעין - נדל"ן
bottom of page