top of page

ליצירת קשר:

050-99-24-24-4

שאלות בנדל"ן והתחדשות עירונית - תמ"א 38
246x0w.jpg

שתפו את המאמר:

iconfinder_mail_287692_edited.png
iconfinder_65-fb_messenger_1181202_edited.png
iconfinder_whatsapp-logo_1269930_edited.png
iconfinder_facebook_2400861_edited.png

ת"א 51839-12-19 סלם ואח' נ' גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

משרדנו ייצג זוג רוכשים אשר חתמו על הסכם מכר עם חברת גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות ביום 22.05.2017. לפי הסכם המכר, הנתבעת התחייבה למסור את הדירה עד לא יאוחר מיום 13.03.2019 (להלן: "מועד המסירה החוזי"). עוד התחייבה הנתבעת במסגרת הסכם המכר כי הדירה תימסר לאחר שיתקבל טופס 4, כשהיא ראויה למגורים, נקיה מאדם וחפץ ועוד.


אלא מאי, טופס 4 לאכלוס הדירה והפרויקט התקבל רק ביום 31.08.2019. כלומר, באיחור של כ- 5 חודשים. כמו כן, במועד בו התובעים הוזמנו לקבל חזקה בדירה – התגלו בדירה ליקויים שחל הצורך לדחות בעטיין את מועד המסירה ולבצע עבודות תיקון נרחבות. על כן, חל הצורך לדחות את מסירת הדירה עד לתיקון הליקויים. על כן, הדירה נמסרה לתובעים רק ביום 15.10.2019.


במסגרת חוות דעת הנדסית שערכו התובעים (דו"ח בדק) נמצאו ליקויים בחלקים שונים בדירה ואי התאמות אשר עלות תיקונם נאמדה בסך של 106,156 . האיחור ביחס לאיחור במסירת הדירה נאמד בסך של 65,660 ₪. התביעה על כלל הסעדים ורכיבי התביעה הנוספים שצוינו במסגרתה נדונו בהליך ת"א 51839-12-19 סלם ואח' נ' גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ.


דו"ח הבדק הועבר לעיונה וטיפולה של הנתבעת בטרם החזקה בדירה נמסרה בפועל לתובעים, כלומר במסגרת הזמן בו תוקנו על ידה הליקויים שבעטיים נדחה מועד המסירה. עם מסירת הנתבעת, הודיעה הנתבעת שתוקנו על ידה כלל הליקויים בדירה, אלא שבפועל נותרו ליקויים נוספים. עוד טענה הנתבעת, שתיקון הליקויים על ידה נעשה "לפנים משורת הדין" או שהתיקון היה למעלה מן הצורך וכו'.


טענותיה של הנתבעת בדבר תיקון כלל הליקויים, היותן של העבודות למעלה מן הצורך והצהרותיה כי הליקויים תוקנו "לפנים משורת הדין" – אפשרו לתובעים להקדים את הגשת התביעה בעד הליקויים, להימנע מתביעה מוקדמת ולהעלות טענות בדבר החמצת זכאותה של הנתבעת לתיקון הליקויים מכח חוק המכר (דירות).לסיכום ביניים, הנתבעת מסרה לתובעים את הדירה רק ביום 15.10.2019, לאחר שהליקויים המהותיים תוקנו, כך שמדובר באיחור של 137 ימים במסירת הדירה. כמו כן, הדירה נמסרה לתובעים עם ליקויים וכשהנתבעת טוענת לתיקון כלל הליקויים על ידה.


כאן המקום לציין כי, חוק המכר דירות מוגדר כחוק צרכני אשר נועד למנוע מיזמים לנצל לרעה את כשלי השוק, פערי המידע ויתרונם בניסוח ההסכם. לצורך כך, החוק מטיל על היזם חובה לתקן ליקויים במהלך תקופת הבדק, לשלם פיצוי בעד איחור במסירת דירה ואף אוסר לנסח את הסכם המכר באופן שמתנה על הוראות חוק המכר דירות.


לפי סעיף 5א לחוק המכר דירות במקרה של איחור במסירת הדירה ישלם היזם דמי שכירות ראויים כשהם מוכפלים פי 1.5 בשמונת החודשים הראשונים, ופיצוי הגבוה פי 1.25 מדמי השכירות החל מהחודש התשיעי.


לפי סעיף 5א(ג) לחוק המכר דירות – הצדדים להסכם המכר "רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו".


מכאן, שכל דחייה של מועד המסירה צריכה להיעשות בהתאם לסעיף 5א(ג) לחוק המכר דירות, אחרת אותן הוראות בהסכם המכר או טענות שהיזם מסתמך עליהן – אינן תקיפות.לפי סעיף 4ב.(א) לחוק המכר הדירות – על הרוכש לתת ליזם הזדמנות נאותה לתיקון הליקויים. על פי הפסיקה, "הזדמנות נאותה", משמעה – עדכון היזם בדבר קיומם של הליקויים, הימנעות מהגשת תביעה מוקדמת, מתן אפשרות ליזם לבחון את הליקויים הנטענים ובהמשך אף לתקנתם.


במסגרת כתב ההגנה, טענה הנתבעת כי תביעת הליקויים הוגשה במסגרת שנת הבדק, ומשכך מדובר בתביעה מוקדמת. כן טענה הנתבעת שהיא שומרת על זכאותה לתיקון הליקויים ודחתה כל טענה לאי התאמה.


ביחס לאיחור במסירת הדירה, טענה הנתבעת שלא חל איחור במסירה, אלא שהמסירה נדחתה בשל תשלום יתרת התמורה בסמוך למועד סיום העבודות בדירה. עוד טענה הנתבעת כי התובעים חתמו על תיק הזמנת שינויים דיירים אשר במסגרתו נקבע שמועד המסירה ידחה ב- 90 יום באם תוזמנה עבודות שעלותן עולה על 10,000 ₪.


למרות טענות הנתבעת, התובעים "הצליחו" לצפות את הנולד, והדגישו כבר בכתב התביעה כי מנגנון הדחייה שניסחה הנתבעת בתיק שינויים הדיירים מנוגד להוראות חוק המכר דירות, ומשכך אין לדחות את מועד המסירה בגינו. עוד נטען כי היקף השינויים אינו מצדיק דחייה כפי שטוענת הנתבעת, וממילא לא כל השינויים שנטענו על ידה בוצעו בפועל.


היות שניכוי עלויות התיקונים שלא בוצעו מפחיתה את עלויות השינויים מתחת ל- 10,000 ₪ - ברור אפוא, שטענות הדחייה מתבטלות ממילא.


עם התקדמות התביעה מינה בית המשפט מומחה מטעמו על מנת שיכריע בנושאים שבמחלוקת – בנושא השמאות ובעניין ליקויי הבנייה ואי ההתאמות. מעיון בחוות דעתו של המומחה, ניתן לראות כי בחוות הדעת צוין שמרבית הליקויים תוקנו, החלק האחר אושר על ידי המומחה ויתר הליקויים נדחו. בסופו של דבר, הטענות לאי התאמה נדחו, ואילו כלל הליקויים נאמדו בסך של כ- 20,000 ₪.


במסגרת שאלות הבהרה שהופנו למומחה המוסכם – נקבע בניגוד לטענות הנתבעת כי הדירה נמסרה רק ביום 15.10.2019. עוד נקבע במסגרת שאלות ההברה כי חל הצורך להחליף את מלוא הריצוף שבמרפסת הצמודה לסלון.גם לאחר שחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט התקבלה, הנתבעת טענה שהיא לא החמיצה את זכאותה לתיקון הליקויים, ובתוך שכך היא ביקשה לתקנם. אלא שמדובר היה בטענות מעושות שלא עמדו במבחן המציאות. שכן, הנתבעת לא פעלה לתיקון הליקויים מספר שנים לאחר מועד המסירה בפועל, מספר חודשים לאחר שחוות דעת המומחה התקבלה ולאחר שהיא התכחשה לקיומם של הליקויים.


התביעה שניהלנו מול חברת גרופית בעניין ליקויי בנייה ואיחור במסירת דירה היא רק אחת מתוך תביעות רבות שמשרדנו מנהל בשם רוכשי דירות כנגד יזמים וקבלנים שהפרו את התחייבותם כלפיהם. ניסיוננו המקצועי והידע המוכח שצברנו בניהול תיקים משרתים את לקוחותינו ומאפשרים להם למקסם את זכויותיהם.


במקרה דנן, חוות הדעת לא נערכו על ידנו, ויחד עם זאת הצלחנו להתגבר על הקשיים שהתגלו בעקבות הפער שבין חוות דעת התובעים לבין חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט.


אם נתקלתם בקשיים במימוש זכויותיכם מול יזמים – אתם מוזמנים לצור עמנו קשר.

Gershom St, Ramat Gan, Israel

נדל"ן, מקרקעין, חוק המכר דירות, פיצוי בגין איחור במסירת דירה

ת"א 51839-12-19 סלם ואח' נ' גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה


חוק המכר דירות

תאד"מ 3383-05-22: עמק ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

ליקויי בנייה


חוק המכר דירות

ת.א. 12492-08-22 בנטוב ואח' נ' ראובן סרוגו חברה לבניין בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 61804-03-22: נחמן ואח' נ' המדורגים של גלים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 30446-03-22: מלחי נ' ק.ש. כנפי נשרים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת.א. 18501-02-22 לוי ואח' נ' שחקים יזמות נדל"ן ר.ד.י בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

51184-12-20 סימן טוב ואח' נ' פרוייקט עיבוי בינוי - הנביאים 65 בת-ים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 2388-06-21 אביב נ' בונה הצפון חברה קבלני בנין בעכו בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 39845-10-21: קאמי ואח' נ' בניה עשהאל אלעד השקעות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

בוררות: פסגת זאב – חב' נופי גבעת זאב בע"מ ו- חב' איחוד יסודות בנייה בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 30917-02-21 דוך ואח' נ' התחדשות וולקני – נאות רחל בע"מ.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

בוררות – רובינו נ' קבוצת כנען

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 8083-05-21: ממן ואח' נ' בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 73544-07-19 אזולאי ואח' נ' ע.ע. אבו ראס חברה לעבודות בניין ופיתוח בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 12049-11-20 דרורי ואח' נ' רייסדור טאוורס בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות


דהן נ' אשדר

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 29501-02-20 פרידמן נ' ו.מ.ל קוקיס 12 בת-ים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 3119-09-20 לליצקי ואח' נ' בוני אליעזר יפה בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 10087-10-19 שוקרון נ' אחדות השבחת נכסים בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת"א 51839-12-19 סלם ואח' נ' גרופית הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

פיצוי בגין איחור במסירת דירה

חוק המכר דירות

ת.א. 6819-03-18 זנדבנק ואח' נ' מצלאוי חברה לבנין בע"מ

 

פסק הדין שניתן מצטרף לפסקי דין נוספים ולמקרים נוספים אשר טופלו על ידי משרדנו. מדובר בנושאים אשר נמצאים בליבת העיסוק של משרדנו ואשר הועלו בעניינם מאמרים וכתבות רבים לאתר זה, כמפורט להלן:

 1. התקנת חלון או דלת – על שינויים חיצוניים בבית משותף.

 2. מתי ניתן להרוס דירה שהורחבה בהסכמת השכנים או ללא הסכמתם?

 3. השכן מרחיב את דירתו – כך תפעלו אם נגרם נזק לרכוש המשותף או לדירתכם.

 4. הוספת חדר על הגג – בוטל היתר בנייה שהתיר ניצול של זכויות בנייה השייכות לשכנים.

 5. התקנת מעלית בבית משותף קיים – התנאים, השלבים והתנגדויות.

 6. ניצול יתר של זכויות בנייה - בעל דירה חויב ב- 127,000 ש"ח עקב הרחבת דירתו.

 7. האם ניתן להרחיב דירה ללא הסכמתם של בעלי הדירות בבניין?

 8. רכישת מחסן בבניין: רוכש איבד 2/3 מזכויותיו בשל טעות שאפשר היה להימנע ממנה.

 9. עברו את הגבול - סכסוכי שכנים על גודל המגרש ומיקום החומה.

 10. הזכות לקורת גג יבשה – מספר גורמים שמשפיעים על תיקון ליקויים ונזילות.

 11. תיקון ליקויים ונזילות שחוזרים על עצמם בבית המשותף.

 12. רטיבות, נזילות ושאר ליקויים בבית משותף – בתוך כמה זמן על בעל הדירה לתקנם.

 13. ליקויים בבית משותף – האם ניתן לחייב בעל דירה לתקן נזילות במקום הקבלן?

 14. רכישת דירה מקבלן ושינוי התקנון לאחר מסירת הדירות.

 15. שימוש לא סביר ברכוש המשותף: בית המשפט הורה לבעל דירה להסיר שלט מקיר הבניין.

 16. החלפת חברת מעליות בבית משותף.

 17. 3 שנים לאחר סיום העסקה: מוכר דירה חויב בתשלום פיצויים עקב רטיבות שהתגלתה בדירה.

 18. כך נפעל נכון מול נזילות שגורמות לבעיות רטיבות.

 19. פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ"ר.

 20. האם קבלן רשאי לנצל זכויות בנייה ולבנות על הגג לאחר מסירת הדירות?

 21. האם בעל דירה רשאי לנצל זכויות בנייה שהוצמדו לדירתו ולבנות על הרכוש המשותף?

 22. על זכויות בנייה והצמדת גג בניין בנכס אגב הסכם שנחתם לחלוקתם.

 23. תופעת הסבת גני הילדים בדירות מגורים ובבתים משותפים - מה ניתן לעשות ואיך?

 24. שאלות ותשובות בנושא בתים משותפים.

כפיר חיון, עורך דין | מקרקעין - נדל"ן
bottom of page